1011/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat osaksi laissa 397/1998: 

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla elintarvikkeeksi tarkoitettua maitoa, maitopohjaisia tuotteita sekä maitopohjaisia tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda Suomeen Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat). Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontieriin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa. Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen tai kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tuotavien maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajoitukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa maitoa, maitopohjaisia tuotteita tai maitopohjaisia tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden maahantuonnista sekä maidolle, maitopohjaisille tuotteille ja maitopohjaisia tuotteita sisältäville yhdistelmätuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004;

4) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset; sekä

5) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maidolla raakamaitoa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 4.1. sekä ternimaitoa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson IX kohdassa 1;

2) maitopohjaisella tuotteella meijerituotetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.2. sekä ternimaitotuotetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson IX kohdassa 2;

3) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista;

4) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin alueelle tai markkinoille;

5) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan unionin alueen kautta edelleen kolmanteen maahan joko suoraan tai väliaikaisen varastoinnin jälkeen; 

6) laivaliikenteen muonituksella ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten matkustajien ja miehistön matkan aikana nautittavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita; 

7) komissiolla Euroopan komissiota;

8) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

9) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

10) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä niitä sisältävien yhdistelmätuotteiden yleiset tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset

Maitoa, maitopohjaisia tuotteita tai maitopohjaisia tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle, ei saa tuoda maahan tai kuljettaa Suomen alueen kautta kolmanteen maahan. Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on tuonnissa tai kauttakuljetuksessa lisäksi noudatettava komission antamia suojapäätöksiä. 

6 §
Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset sekä vaatimukset näiden tuotteiden tuonnille laivaliikenteen muonitukseen

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnille tai kauttakuljetukselle sekä tuonnille laivaliikenteen muonitukseen asetetuista vaatimuksista säädetään eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 605/2010.

Tuonnin edellytyksenä on lisäksi se, että maito tai maitopohjaisten tuotteiden raaka-aineena käytetty maito on peräisin jäsenvaltiosta tai sellaisesta kolmannesta maasta, joka on mainittu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty maidon osalta.

Uudesta-Seelannista tuotavien maidon ja maitopohjaisten tuotteiden erien mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus, jolla todennetaan tuontiehtojen täyttyminen.

7 §
Maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset sekä vaatimukset näiden tuotteiden tuonnille laivaliikenteen muonitukseen

Maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonnille ja kauttakuljetukselle sekä tuonnille laivaliikenteen muonitukseen asetetuista vaatimuksista säädetään todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012.

Tuonnin edellytyksenä on lisäksi se, että yhdistelmätuotteiden sisältämien maitopohjaisten tuotteiden raaka-aineena käytetty maito on peräisin jäsenmaasta tai sellaisesta kolmannesta maasta, joka on mainittu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty maidon osalta.

8 §
Maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Mitä 6 ja 7 §:ssä säädetään, ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilöille lähetettäviin muihin kuin kaupallisiin eriin maitoa ja maitopohjaisia tuotteita tai maitopohjaisia tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita. Kyseisten erien tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009.

9 §
Maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti lähetystöjen tai kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Sen estämättä, mitä 6 ja 7 §:ssä säädetään, lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontieriä saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka on mainittu komission asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I. Tuonnin edellytyksenä on lisäksi se, että tuotteet täyttävät kyseisen asetuksen liitteen I mukaiset tuontimaakohtaiset käsittelyvaatimukset. Tuontierän mukana on oltava ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 artiklan mukainen eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä eläinlääkärintodistus.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (894/2006).

neuvoston direktiivi 96/23/EY (31196L0023); EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 10
neuvoston direktiivi 2002/99/EY (32002L0099); EYVL N:o L 18, 23.1.2002, s. 11
komission päätös 2003/56/EY (32003D0056); EYVL N:o L 22, 25.1.2003, s. 38
komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1.
komission asetus (EU) N:o 605/2010 (32010R0605); EUVL N:o L 175, 10.7.2010, s. 1
komission päätös 2011/163/EU (32011D0163); EUVL N:o L 70, 17.3.2012, s. 40
komission asetus (EU) N:o 28/2012 (3201R0028); EUVL N:o L 12, 14.1.2012, s. 1
komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 209/2014 (32014R0209); EUVL N:o L 66, 6.3.2014, s. 11

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Eläinlääkintöylitarkastaja
Satu Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.