990/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Laki kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Luovutusvaltuus

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvan kuluttajatutkimuskeskuksen toiminta kokonaisuudessaan sekä kuluttajatutkimuskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus Helsingin yliopistolle.

2 §
Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen liittyvistä järjestelyistä.

3 §
Vastuu sitoumuksista

Helsingin yliopisto vastaa velka-, vuokra-, palvelu-, hankinta- ja tutkimussopimuksista, muista toimitussopimuksista sekä muista vastaavista sitoumuksista, joihin kuluttajatutkimuskeskus on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat Helsingin yliopistolle luovutettua toimintaa ja omaisuutta.

Valtio vastaa Helsingin yliopistolle 1 momentin perusteella siirtyvistä sitoumuksista toissijaisesti, jollei vastapuoli hyväksy vastuun siirtämistä yliopistolle. Yliopisto on velvollinen korvaamaan valtiolle sen, mitä valtio tässä momentissa tarkoitetun vastuunsa perusteella maksaa.

4 §
Henkilöstön asema

Henkilöstön aseman järjestämisestä säädetään työsopimuslain (55/2001) ja valtion virkamieslain (750/1994) liikkeen luovuttamista koskevissa säännöksissä.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan kuluttajatutkimuskeskuksesta annettu laki (112/1990).

Kuluttajatutkimuskeskuksen viimeisen toimintakauden tilinpäätökseen ja -tarkastukseen sovelletaan, mitä 2 momentissa mainitussa laissa sekä valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja sen nojalla säädetään. Yliopisto hoitaa näiltä osin kuluttajatutkimuskeskuksen tehtävät.

Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

HE 148/2014
TaVM 17/2014
EV 119/2014

  Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.