989/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Laki Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:lle

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Luovutusvaltuus

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvan Matkailun edistämiskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta Finpro ry -nimiselle rekisteröidylle yhdistykselle.

2 §
Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen liittyvistä järjestelyistä.

3 §
Vastuu sitoumuksista

Finpro ry vastaa velka-, vuokra-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista vastaavista sitoumuksista, joihin Matkailun edistämiskeskus on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat yhdistykselle luovutettua omaisuutta ja toimintaa.

Valtio vastaa Finpro ry:lle 1 momentin perusteella siirtyvistä sitoumuksista toissijaisesti, jollei vastapuoli hyväksy vastuun siirtämistä yhdistykselle. Yhdistys on velvollinen korvaamaan valtiolle sen, mitä valtio tässä momentissa tarkoitetun vastuunsa perusteella suorittaa.

4 §
Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen

Henkilöstön aseman järjestämisestä säädetään työsopimuslaissa (55/2001) ja valtion virkamieslaissa (750/1994) liikkeen luovuttamista koskevissa säännöksissä.   Matkailun edistämiskeskuksen virat lakkaavat ja niihin perustuvat virkasuhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet päättyvät ilman irtisanomista 31 päivänä joulukuuta 2014.   Henkilöstö siirtyy työsuhteeseen yhdistykseen 1 päivästä tammikuuta 2015.   Matkailun edistämiskeskuksen työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy työsuhteeseen yhdistykseen 1 päivästä tammikuuta 2015.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan Matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki (1424/2011), matkailun markkinointiin ulkomailla myönnettävien lainojen yleisistä ehdoista annettu valtioneuvoston päätös (229/1984) ja sisävesimatkailun markkinointiin ulkomailla myönnettävien lainojen yleisistä ehdoista annettu valtioneuvoston päätös (244/1983).

Matkailun edistämiskeskuksen viimeisen toimintakauden tilinpäätökseen ja -tarkastukseen sovelletaan, mitä 2 momentissa kumotussa Matkailun edistämiskeskuksesta annetussa laissa sekä valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja sen nojalla säädetään. Työ- ja elinkeinoministeriö hoitaa näiltä osin Matkailun edistämiskeskuksen tehtävät.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

HE 147/2014
TaVM 16/2014
EV 118/2014

  Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.