925/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä  marraskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (980/2011) 3 § sekä 15 § seuraavasti:

3 §
Viranomaiset ja laitokset merenhoidon suunnittelussa

Ympäristöministeriö yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten kanssa vastaa merenhoitosuunnitelman laatimiseksi:

1) meriympäristön tilan alustavan arvion kokoamisesta;

2) meriympäristön hyvän tilan ominaispiirteiden määrityksestä ja ympäristötavoitteiden asettamisesta;

3) seurantaohjelman laatimisesta ja tarvittavista seurannoista;

4) toimenpideohjelmien kokoamisesta; sekä

5) tarvittavasta raportoinnista.

Suomen ympäristökeskus vastaa merenhoidon suunnittelua varten tarvittavien tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpitämisestä sekä tarvittavasta raportoinnista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa toimialueellaan merenhoitosuunnitelman laadintaa ja toimeenpanoa varten:

1) tarvittavan tiedon tuottamisesta, kokoamisesta ja toimittamisesta;

2) toimenpideohjelman laatimisesta alueellaan;

3) valmistelee seurantaohjelmaa ja vastaa seurannan järjestämisestä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisille rannikkovesille; sekä

4) osallistumisen järjestämisestä ja tiedottamisesta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii edellä 3 momentissa tarkoitettua merenhoidon suunnittelua ja toimeenpanoa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kesken ja ympäristöministeriön sekä tarvittaessa muiden viranomaisten ja laitosten kanssa yhteen sovittavana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksena.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 26 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen ministeriöiden alaiset tai ohjaamat viranomaiset, laitokset ja yksiköt vastaavat omalla toimialallaan merenhoitosuunnitelmaa varten tarvittavan tiedon tuottamisesta, kokoamisesta ja toimittamisesta sekä merenhoitosuunnitelman toimeenpanosta. Näitä ovat Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Suomen Riistakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Lisäksi Geologian tutkimuskeskus, puolustusvoimat sekä muut vesien- ja merenhoidon järjestämiseen osallistuvat viranomaiset ja laitokset vastaavat omalla toimialallaan merenhoitosuunnitelmaa varten tarvittavan tiedon tuottamisesta, kokoamisesta ja toimittamisesta.

15 §
Seurannan järjestäminen

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä muut viranomaiset ja laitokset toimialallaan vastaavat merenhoitosuunnitelman mukaisen seurantaohjelman toteuttamisesta.

Rannikkovesien ulkopuolisia merivesiä koskevan seurannan järjestämisestä vastaa Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, Metsähallituksen sekä puolustusvoimien kanssa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset järjestävät seurannan toimialueensa rannikkovesillä yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä  6 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.