Säädökset alkuperäisinä: 2014

899/2014
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
898/2014
Laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta
897/2014
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
896/2014
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
895/2014
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
894/2014
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
893/2014
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
892/2014
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
891/2014
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
890/2014
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
889/2014
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
888/2014
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
887/2014
Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
886/2014
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
885/2014
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
884/2014
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
883/2014
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta
882/2014
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
881/2014
Laki elintarvikelain muuttamisesta
880/2014
Laki voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
879/2014
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
878/2014
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta
877/2014
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
876/2014
Laki työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta
875/2014
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
874/2014
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
873/2014
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
872/2014
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
871/2014
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
870/2014
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
869/2014
Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
868/2014
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
867/2014
Laki eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista
866/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä ICES osa-alueilla 25–28
865/2014
Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta
864/2014
Ilmailulaki
863/2014
Valtiovarainministeriön asetus väestötietojärjestelmään talletettavista hallinnollisista ja muista vastaavista aluejaoista
862/2014
Laki kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta
861/2014
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
860/2014
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
859/2014
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
858/2014
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
857/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
856/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
855/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
854/2014
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa
853/2014
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
852/2014
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
851/2014
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n voimaantulosta
850/2014
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
849/2014
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
848/2014
Valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
847/2014
Valtioneuvoston asetus kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
846/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus orpoteosten käyttämisestä
845/2014
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
844/2014
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
843/2014
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta
842/2014
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
841/2014
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
840/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
839/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
838/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
837/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
836/2014
Valtioneuvoston asetus Kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittämisen yhteistyöstä Laosin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
835/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta
834/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
833/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden maksullisista suoritteista
832/2014
Laki EU-ympäristömerkistä
831/2014
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
830/2014
Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
829/2014
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
828/2014
Laki rahoitusvakuuslain muuttamisesta
827/2014
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta
826/2014
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
825/2014
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
824/2014
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
823/2014
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
822/2014
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
821/2014
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
820/2014
Laki tutkintavankeuslain 1 luvun 1 §:n ja 2 luvun 3 §:n muuttamisesta
819/2014
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta
818/2014
Laki esitutkintalain muuttamisesta
817/2014
Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta
816/2014
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 ja 25 §:n muuttamisesta
815/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n muuttamisesta
814/2014
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
813/2014
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
812/2014
Oikeusministeriön asetus tuomioistuimen hylättyjä syytteitä koskevan ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta
811/2014
Vuoden 2014 II lisätalousarvio
810/2014
Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
809/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n 17 kohdan kumoamisesta
808/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
807/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta
806/2014
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta
805/2014
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta
804/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
803/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
802/2014
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista
801/2014
Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta
800/2014
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.