662/2014

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Maanmittauslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1082/2013) 1 ja 2 § sekä 3 §:n 4 momentti seuraavasti:

1 §
Maanmittauslaitoksen henkilöstö

Maanmittauslaitoksen keskushallinnossa on ylijohtaja ja maanmittausneuvoksia, jotka avustavat pääjohtajaa Maanmittauslaitoksen johtamisessa.

Tuotantotoimintayksikön, tietotekniikkapalvelukeskuksen sekä paikkatietokeskuksen päällikkönä on ylijohtaja. Yleishallintoyksikön päällikkönä on hallintojohtaja.

Maanmittauslaitoksessa on lisäksi virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Paikkatietokeskuksen ylijohtajalla, tutkimusjohtajalla sekä tutkimusosaston johtajalla on professorin arvonimi.

2 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena Maanmittauslaitoksen virkoihin on:

1) paikkatietokeskuksen ylijohtajalla ja tutkimusosaston johtajalla tohtorin tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) tutkimusprofessorilla ja tutkimusjohtajalla tohtorin tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä julkaisuilla osoitettu kyky tieteelliseen tutkimustyöhön Maanmittauslaitoksen toimialalla;

3) muulla kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla ylijohtajalla tai johtajalla sekä hallintojohtajalla ja maanmittausneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Maanmittaus- ja muita kiinteistötoimituksia ja kirjaamistehtäviä suorittavalta virkamieheltä vaadittavasta kelpoisuudesta säädetään erikseen.

3 §
Nimittäminen

Toimintayksiköihin sijoitettuihin virkoihin nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa yksikön ylijohtaja tai hallintojohtaja, jollei tätä toimivaltaa ole työjärjestyksessä annettu yksikön muulle virkamiehelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tämän asetuksen voimaantullessa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta tai Geodeettisesta laitoksesta Maanmittauslaitokseen siirtyvä henkilö on 2 §:ssä säädetyn estämättä kelpoinen hoitamaan sellaista Maanmittauslaitoksen virkaa, joka tehtävänalaltaan vastaa hänen tämän asetuksen voimaan tullessa hoitamaansa virkaa.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Susanna Paakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.