580/2014

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Maanmittauslaitoksesta annetun lain (900/2013) 2—4, 11 ja 14 § seuraavasti:

2 §
Tehtävät

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:

1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä;

2) huolehtia kiinteistöjä koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä;

3) huolehtia yleisistä kartastotöistä ja maastotietoja ja ilmakuvia koskevan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän pitämisestä, edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa sekä luovuttaa, julkaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa muita tietoja;

4) tuottaa tietohallinnon palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille sekä julkisia tehtäviä hoitaville tahoille;

5) seurata alansa kehitystä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön;

6) huolehtia alansa kehittämisestä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Lisäksi Maanmittauslaitos:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimusta geodesian, paikannuksen, navigoinnin, geoinformatiikan, kartografian, paikkatietotekniikan, fotogrammetrian, laserkeilauksen sekä kaukokartoituksen aloilla;

2) huolehtii geodeettisesta, fotogrammetrisesta, laserkeilaukseen liittyvästä ja muusta paikkatietojen metrologiasta;

3) suorittaa valtakunnalliset geodeettiset perusmittaukset, ylläpitää geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten mittanormaaleja sekä toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona;

4) kehittää ja kokeilee geodesian, paikkatietotekniikan, paikannuksen ja kaukokartoituksen menetelmiä ja laitteita sekä edistää näiden käyttöönottoa;

5) tukee paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä;

6) julkaisee tietoja tutkimustensa tuloksista ja edistää niiden hyväksikäyttöä.

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä ja tuottaa toimialakohtaisia tietohallinnon palveluja myös muille kuin 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuille tahoille. Lisäksi se voi huolehtia kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Maanmittauslaitoksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa ja erityisiä tutkimuksia varten.

3 §
Organisaatio

Maanmittauslaitoksella on keskushallinto, jonka hallintopaikka on Helsinki.

Keskushallinnon alaisia yksiköitä ovat:

1) tuotantotoimintayksikkö;

2) yleishallintoyksikkö;

3) tietotekniikkapalvelukeskus;

4) paikkatietokeskus.

Yksiköiden toimialueena on koko maa.

Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Ahvenanmaalla on oma palvelupiste.

4 §
Yksiköiden tehtävät

Maanmittauslaitokselle säädetyt tehtävät hoidetaan seuraavasti:

1) 2 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetut tehtävät hoitaa tuotantotoimintayksikkö;

2) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut tehtävät hoitaa paikkatietokeskus;

3) 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut tehtävät hoitaa tietotekniikkapalvelukeskus.

Yleishallintoyksikkö huolehtii Maanmittauslaitoksen yleishallinnosta, taloushallinnosta ja henkilöstöhallinnosta.

Kukin yksikkö huolehtii 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä omalla tehtäväalallaan.

11 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä henkilöstöstä, henkilöstön tehtävistä, arvonimistä, virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkojen täyttämisestä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin yksiköiden organisaatiosta ja tehtävistä.

14 §
Suoritteiden maksullisuus

Maanmittauslaitoksen kartoista, ilmakuvista, julkaisuista, muista vastaavista suoritteista ja tilauksesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, ja kirjaamisasioiden käsittelystä peritään maksu siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

Yleiseen käyttöön tarkoitetuista kartoista, maastotietoaineistosta, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon taikka maksu jättää kokonaan perimättä.

Tietotekniikkapalvelukeskuksen suoritteet ovat asiakkaille maksullisia. Maksujen on katettava suoritteiden tuottamisesta keskukselle aiheutuvat kokonaiskustannukset. Keskus sopii tuottamistaan palveluista ja suoritteiden maksujen suuruudesta asiakkaiden kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 34/2014
MmVM 9/2014
EV 63/2014

  Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.