444/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 7 c §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 956/2013:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetussa laissa (228/2009) tarkoitetulta yksittäishyväksyntöjä myöntävältä henkilöltä ja ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ja VAK-katsastuksia suorittavalta ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetussa laissa (957/2013) tarkoitetulta katsastajalta lisäkoulutuksena edellytettävästä erikoiskoulutuksesta sekä koulutuksen antajasta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lähiopetuksella opetusta, joka annetaan yhdessä luokassa opettajan ja oppilaan ollessa paikalla;

2) etäopetuksella ohjattua tai ohjeistettua opetusta, joka järjestetään koulutusjakson aikana vuorovaikutteisesti ja todennetusti muuten kuin yhdessä luokassa;

3) oppitunnilla opetusjaksoa, jonka pituus on 45 minuuttia.

3 §
Erikoiskoulutuksen tarkoitus ja rakenne

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 7 c §:ssä tarkoitetun erikoiskoulutuksen tarkoituksena on antaa valmiudet VAK-hyväksyntöjen myöntämiseen ja VAK-katsastusten suorittamiseen. Erikoiskoulutus muodostuu VAK-hyväksyntöjen ja VAK-katsastusten jaksosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun erikoiskoulutuksen suorittaminen oikeuttaa yksittäishyväksyntöjä myöntävän henkilön ja katsastajan myöntämään VAK-hyväksyntöjä ja katsastajan suorittamaan VAK-katsastuksia.

Ammattitaidon ylläpitäminen varmistetaan erikoiskoulutuksen täydennyskoulutuksessa ja kokeessa. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on antaa yksittäishyväksyntöjä myöntävälle henkilölle ja katsastajalle tiedot VAK-hyväksyntöjä ja VAK-katsastuksia koskevista uusista säännöksistä, ohjeista ja työmenetelmistä. Erikoiskoulutuksen täydennyskoulutuksen kokeessa tarkastetaan, että yksittäishyväksyntöjä myöntävä henkilö ja katsastaja hallitsee edelleen VAK-hyväksyntä- ja VAK-katsastustoimenpiteet.

4 §
Pääsyvaatimukset erikoiskoulutukseen

VAK-hyväksyntöjen ja VAK-katsastusten koulutukseen pääsy edellyttää kahdentoista kuukauden käytännön kokemusta ajoneuvojen määräaikais- ja valvontakatsastuksista tai kuuden kuukauden käytännön kokemusta ajoneuvojen rekisteröinti- ja muutoskatsastuksista tai yksittäishyväksynnöistä.

5 §
Erikoiskoulutuksen kesto ja sisältö

VAK-hyväksyntöjen ja VAK-katsastusten koulutus sisältää 21 oppituntia lähiopetusta. Koulutuksen opetusaiheita ovat ainakin:

1) yleiset vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet;

2) ajoneuvon teknisten varusteiden tarkoitus ja toiminta;

3) toimenpiteet VAK-hyväksynnässä ja VAK-katsastuksessa;

4) ajoneuvojen hyväksyntämenettely.

Koulutus sisältää käytännön harjoittelua.

6 §
Pääsyvaatimukset erikoiskoulutuksen kokeeseen

Erikoiskoulutuksen kokeeseen pääsyn edellytyksenä on, että 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu koulutus on suoritettu.

7 §
Erikoiskoulutuksen koe

Erikoiskoulutuksen suorittamiseksi on läpäistävä koulutuksen antajan järjestämä VAK-hyväksyntöjen ja VAK-katsastusten koulutuksen kirjallinen koe.

Liikenteen turvallisuusvirasto laatii luettelot kokeissa esitettävien kysymysten aiheista. Liikenteen turvallisuusviraston edustajalla on oikeus olla valvomassa koetta.

8 §
Pääsyvaatimukset erikoiskoulutuksen täydennyskoulutuksen kokeeseen

Erikoiskoulutuksen täydennyskoulutuksen kokeeseen pääsyn edellytyksenä on, että 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu erikoiskoulutuksen täydennyskoulutus on suoritettu.

9 §
Erikoiskoulutuksen täydennyskoulutus ja koe

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja säilyttääkseen oikeuden VAK-hyväksyntöjen myöntämiseen ja VAK-katsastusten suorittamiseen 3 §:n 2 momentin mukaisesti on yksittäishyväksyntöjä myöntävän henkilön ja katsastajan osallistuttava erikoiskoulutuksen täydennyskoulutukseen ja läpäistävä koe sen vuoden loppuun mennessä, jona on kulunut kolme vuotta siitä, kun hän on viimeksi suorittanut hyväksytysti kyseisen kokeen.

Täydennyskoulutuksessa käsitellään uusia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita, uutta tekniikkaa ja työmenetelmiä sekä muita VAK-hyväksyntöihin ja VAK-katsastuksiin liittyviä ajankohtaisia aiheita.

Jokaisen täydennyskoulutukseen tulee kuulua yhteensä vähintään neljä oppituntia lähi- tai etäopetusta sekä koe.

Yksittäishyväksyntöjä myöntävä henkilö ja katsastaja voivat Liikenteen turvallisuusvirastolle ennakkoon ilmoitetusta, erityisestä syystä lykätä erikoiskoulutuksen täydennyskoulutukseen osallistumista ja kokeen suorittamista hyväksyntä- ja katsastusoikeuden päättymistä seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun asti menettämättä 3 §:n 2 momentin mukaista oikeuttaan VAK-hyväksyntöjen myöntämiseen ja VAK-katsastusten suorittamiseen. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulutus ja kokeen suorittaminen vastaavat edellisen vuoden täydennyskoulutusta ja koetta.

10 §
Täydennyskoulutuksen ja kokeen suorittamisvelvollisuuden lykkääminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisestä syystä lykätä täydennyskoulutuksen ja kokeen suorittamisvelvollisuutta määräajaksi. Seuraavalle vuodelle lykätty täydennyskoulutus tai kokeen suorittaminen vastaavat edellisen vuoden täydennyskoulutusta ja koetta.

11 §
Koulutuksen järjestäminen

Koulutusta saa antaa enintään kahdeksan oppituntia koulutuspäivän aikana.

Liikenteen turvallisuusviraston edustajalla on oikeus olla läsnä seuraamassa koulutusta. Koulutuksen antajan on ilmoitettava jokaisen koulutuksen ajasta ja paikasta Liikenteen turvallisuusvirastolle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

12 §
Kokeiden järjestäminen ja hyväksyminen

Koulutuksen antaja voi järjestää erikoiskoulutukseen liittyvät kokeet yksin tai yhdessä toisen koulutuksen antajan kanssa.

Kokeet tulee järjestää siten, että niissä voidaan selvittää, hallitsevatko kokeeseen osallistujat koulutuksen opetusaiheet. Koulutuksen antajan on ilmoitettava jokaisen kokeen ajasta ja paikasta Liikenteen turvallisuusvirastolle viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta.

Erikoiskoulutuksen kokeeseen voivat osallistua myös ne, jotka suorittavat kokeen täydennyskoulutukseen liittyvänä kokeena. 

13 §
Kokeista annettavat todistukset

Erikoiskoulutuksen ja erikoiskoulutuksen täydennyskoulutuksen kokeen järjestäjän on pyydettäessä annettava kokeeseen osallistuneelle todistus hyväksytysti suoritetusta kokeesta.

Koulutuksen antajan on pyydettäessä annettava täydennyskoulutukseen osallistuneelle todistus koulutukseen osallistumisesta.

14 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014. Asetuksen 9 §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Henkilön, joka tämän asetuksen voimaan tullessa täyttää VAK-hyväksyntöjä myöntävältä ja VAK-katsastuksia suorittavalta henkilöltä edellytetyt erikoiskoulutusvaatimukset, katsotaan täyttävän tässä asetuksessa säädetyt erikoiskoulutusvaatimukset, jos hän suorittaa 9 §:ssä säädetyn täydennyskoulutuksen ja kokeen säädetyin väliajoin.

  Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Tiina Ranne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.