435/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 12 § seuraavasti:

12 §
Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 (vähävaraisten rahastoasetus) mukaisista jäsenvaltiolle kuuluvista tehtävistä. Vähävaraisten rahastosta rahoitetun toimenpideohjelman valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamisesta sekä yleisasetuksen 5 artiklan mukaisesta kumppanuudesta vastaa 13 §:ssä tarkoitettu alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta.

Valtioneuvosto päättää ohjelmaehdotuksen ja ohjelman muuttamista koskevan ehdotuksen antamisesta Euroopan komissiolle. Työ- ja elinkeinoministeriö voi kuitenkin tehdä Maaseutuvirastoa kuultuaan ohjelmaan sellaisia muutoksia, jotka eivät ole merkitykseltään huomattavia eivätkä muuta ohjelmalle osoitettavan kansallisen julkisen rahoituksen kokonaismäärää.

Toimenpideohjelman hallintoviranomaisena toimii Maaseutuvirasto ja todentamisviranomaisena työ- ja elinkeinoministeriö, jotka hoitavat niille vähävaraisten rahastoasetuksessa säädetyt tehtävät.

Toimenpideohjelman tarkastusviranomaisena toimii 10 §:ssä tarkoitettu rakennerahasto-ohjelman tarkastusviranomainen. Tarkastusviranomaisen tehtävistä säädetään vähävaraisten rahastoasetuksessa. Tarkastusviranomainen vastaa myös vähävaraisten rahastoasetuksen 35 artiklan 2 kohdan mukaisen riippumattoman tarkastuselimen tehtävistä.

Toimenpideohjelman teknistä tukea käytetään vähävaraisten rahastoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin. Maaseutuvirasto voi käyttää teknistä tukea työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymän teknisen tuen käyttösuunnitelman perusteella. Teknistä tukea voidaan käyttää mainitun asetuksen 22 artiklassa tarkoitettuna tukikelpoisuusaikana.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toimenpideohjelman valmistelusta sekä hallintoviranomaisen, todentamisviranomaisen ja tarkastusviranomaisen tehtävistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

HE 42/2014
HaVM 11/2014
EV 43/2014

  Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.