420/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Laki julkisesta notaarista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Julkinen notaari

Julkisia notaareita ovat maistraatin päällikkö ja hänen määräämänsä maistraatin virkamies.

Ahvenanmaan maakunnassa julkisia notaareita ovat Ahvenanmaan valtionviraston määräämät Ahvenanmaan valtionviraston virkamiehet.

Julkisella notaarilla tulee olla oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto.

2 §
Julkisen notaarin tehtävät

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, julkisen notaarin tehtävänä on pyynnöstä:

1) todistaa oikeaksi allekirjoituksia ja jäljennöksiä asiakirjoista;

2) todistaa, että viranomaisella tai henkilöllä on oikeus ryhtyä tietynlaiseen virkatoimeen tai että joku on tietyssä virka-asemassa tai omaa tietyn kelpoisuuden taikka on oikeudellisesti pätevä edustamaan toista;

3) antaa todistuksia notaarille esitettyjen asiakirjojen sisällöstä sekä oikeudellisista ja taloudellisista olosuhteista;

4) olla todistajana tallelokeron tai muun säilytyspaikan sulkemisessa tai avaamisessa;

5) valvoa arvontoja.

Julkinen notaari voi vahvistaa annetuksi määrämuotoisen tai muun kirjallisen kertomuksen, selvityksen tai ilmoituksen ja tehdä muita sellaisia 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä vastaavia toimenpiteitä, jotka ovat muun maan lainsäädännön vuoksi tarpeen oikeuden tai edun valvomiseksi taikka oikeustoimen tekemiseksi ulkomailla. Tällainen toimenpide ei saa olla Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen.

3 §
Alueellinen toimivalta

Julkinen notaari on toimivaltainen suorittamaan tehtäviään koko maassa. Protestin toimittamiseen sovelletaan kuitenkin, mitä vekselilaissa (242/1932) ja shekkilaissa (244/1932) säädetään.

4 §
Julkisen notaarin todistuksen vahvistaminen

Julkisen notaarin antaman todistuksen tulee olla vahvistettu leimalla, sinetillä tai muulla vastaavalla luotettavalla merkinnällä.

5 §
Pöytäkirjan pitäminen

Julkinen notaari pitää pöytäkirjaa 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä.

Pöytäkirjaan merkitään seuraavat tiedot:

1) mikä tehtävä on kyseessä;

2) tehtävän suorittamispaikka ja -aika;

3) tehtävää pyytäneen nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika;

4) selonteko tehtävän kulusta.

6 §
Asiakirjojen laillistaminen

Ulkoasiainministeriö varmentaa pyynnöstä julkisen notaarin tai muun viranomaisen viranhaltijan allekirjoituksellaan todistaman asiakirjan.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan julkisesta notaarista annettu laki (287/1960). Jos muussa laissa viitataan tällä lailla kumottavaan lakiin, viittauksen on katsottava tarkoittavan tätä lakia.

HE 11/2014
HaVM 9/2014
EV 33/2014

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Puolustusministeri
Carl Haglund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.