380/2014

Anettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (825/2009) 2 §:n 2 momentti, 5, 6 ja 8 §, 9 §:n 1 ja 2 momentti sekä 10–12 §, sellaisena kuin niistä on 12 § osaksi asetuksessa 425/2011, seuraavasti:

2 §
Taksinkuljettajan koulutuksen sisältö ja määrä

Opetuksen määrä on vähintään 30 oppituntia. Opetukseen on sisällytettävä 1 momentin 2 kohdan d alakohdassa ja 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettua opetusta käytännön harjoituksina. Paikallistuntemusta varten annettavasta koulutuksesta säädetään 4 §:ssä.

5 §
Ajoluvan hakeminen

Taksinkuljettajan ajolupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) kaksi valokuvaa, jotka täyttävät ajokorttilain (386/2011) 10 §:n 1 momentin 2 kohdan vaatimukset;

2) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annetut taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut lääkärin lausunnot;

3) todistus enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suoritetusta paikallistuntemuskokeesta.

Jos ajolupaa haetaan taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja kuljetuksia varten, hakemukseen on liitettävä kuljetuksista vastaavan viranomaisen antama todistus kuljetustarpeesta ja ajolupaa myönnettäessä huomioon otettavista muista seikoista.

6 §
Ajoluvan myöntäminen

Jos hakijan muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus on saatu ulkomailla myönnetyn ajokortin perusteella tai hänellä on muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa myönnetty ajokortti, ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hänellä on ollut auton ajo-oikeus vähintään vuoden ajan sen jälkeen kun hän on täyttänyt 18 vuotta.

Jos ajolupaa haetaan taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja kuljetuksia varten, määräaika taksinkuljettajan kokeen tai paikallistuntemuskokeen suorittamista koskevan todistuksen toimittamiselle on asetettava mahdollisimman lyhyeksi. Määräaikaa asetettaessa on otettava huomioon koulutuksen tai paikallistuntemuskokeen saatavuus. Jos määräaikaa jatketaan, sen kokonaiskesto ei saa ylittää laissa säädettyä enimmäisaikaa. Ennen koetodistuksen toimittamista poliisille ajolupa oikeuttaa vain tässä momentissa tarkoitettuihin kuljetuksiin.

Ajolupa on voimassa säädetyn ajan myöntämispäivästä. Ajolupaan merkitään siihen liitetyt ehdot. Ehdon poistaminen edellyttää uuden luvan lunastamista.

Jos ajolupaa ei ole noudettu vuoden kuluessa sen myöntämisestä, myöntämistä koskeva päätös raukeaa.

8 §
Jatkokoulutuksen määrä ja toteutus

Jatkokoulutusta on annettava vähintään seitsemän oppituntia viidessä vuodessa. Opetus voidaan antaa jaksoissa. Jakson vähimmäispituus on kolme oppituntia.

Jatkokoulutukseen on sisällytettävä taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua eri matkustajaryhmien erityistarpeisiin liittyvää opetusta. Opetus voidaan 2 §:n 2 momentista poiketen antaa myös muuten kuin käytännön harjoituksina.

Jatkokoulutus on saatava sen ajoluvan voimassa ollessa, jonka voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutus suoritetaan. Jos ajoluvan voimassaoloaika on päättynyt ajolupaa uudelleen voimaan saatettaessa, jatkokoulutuksena hyväksytään opetus, joka on saatu ajoluvan hakemista edeltäneen kahden vuoden aikana.

9 §
Ajoluvan voimassaolon jatkaminen ja kelpoisuusalueen laajentaminen

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkamista koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) todistus jatkokoulutuksesta;

2) 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut lausunnot, jos ne taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain 5 §:n 2 momentin mukaan vaaditaan; ja

3) 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut valokuvat.

Ajoluvan voimassaolon jatkamista voidaan hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen voimassaoloajan päättymistä. Jos päätös uudesta ajoluvasta on tehty ennen hakijalla olevan ajoluvan voimassaoloajan päättymistä, uusi ajolupa on 6 §:n 3 momentista poiketen voimassa säädetyn määräajan edellisen ajoluvan voimassaoloajan päättymisestä lukien.


10 §
Opetushenkilöstön vaatimukset

Opettajalla ja koulutuksesta vastaavalla johtajalla on oltava soveltuvalla koulutuksella tai käytännön koulutustyössä saavutettu opetustehtävässä tarvittava pedagoginen kyky ja koulutusalan tuntemus. Hänen on oltava perehtynyt taksialan säännöksiin ja käytäntöihin. Koulutuksesta vastaavalla johtajalla on lisäksi oltava taksinkuljettajan ajolupa.

11 §
Koulutuksen toteuttamisen vaatimukset

Koulutus edellyttää opetuksen seuraamista ja käytännön harjoituksia. Koulutus on järjestettävä tilassa, joka soveltuu opetuksen tai harjoituksen toteuttamiseen ja sitä varten on oltava opetuksessa tai harjoituksissa tarvittavat opetusvälineet. Käytettävien opetusmenetelmien on mahdollistettava opetuksen ja harjoitusten toteuttaminen ja valvonta säännösten mukaisesti.

Oppitunnin kesto on vähintään 45 minuuttia. Koulutus järjestetään lähiopetuksena.

12 §
Koulutusluvan hakeminen ja koulutusohjelman vahvistaminen

Koulutuslupaa haetaan maakunnan alueelle. Koulutuslupa Uudenmaan maakuntaan ei käsitä Helsingin kaupunkia. Lupa Helsingin kaupunkiin on haettava erikseen. Lupaan on merkittävä siihen liitetyt ehdot.

Hakijan on:

1) ilmoitettava toiminimi, jolla toimintaa harjoitetaan;

2) nimettävä koulutuksesta vastaava johtaja ja esitettävä selvitys tämän ja opettajien kelpoisuudesta;

3) esitettävä 2 §:ssä tarkoitettujen oppiaineiden mukaisesti laadittu koulutusohjelma, josta ilmenevät opetussuunnitelma ja käytettävät opetusmenetelmät;

4) esitettävä selvitys taloudellisista ja muista voimavaroista hakemuksessa tarkoitetun koulutuksen järjestämiseen;

5) esitettävä selvitys edellytyksistä järjestää paikallistuntemuskoe maakunnan kaikille asemapaikoille;

6) toimitettava lisäksi muut lupaviranomaisen pyytämät tiedot, jotka tarvitaan hakemuksen käsittelemiseksi.

Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu koulutusohjelma on voimassa koulutusluvan voimassaoloajan. Koulutusohjelmista on käytävä ilmi 2 §:n 1 momentin 2 kohdan d alakohdassa ja 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetun aihealueen käsittely ja harjoitusten mitoitus osallistujamäärän mukaan sekä vastaavat tiedot myös 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun aihealueen käsittelystä, jos opetusta annetaan käytännön harjoituksina.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myös eri hakemuksesta vahvistaa koulutusohjelman taksinkuljettajan koulutukseen tai jatkokoulutukseen. Hakijana voi olla muukin kuin koulutusluvan haltija tai koulutuslupaa hakeva. Vahvistaminen on voimassa enintään viisi vuotta. Koulutusohjelman vahvistamiseen voidaan liittää toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen toiminnan ja sen valvonnan kannalta tarpeellisia opetuksen käytännön järjestämiseen, opetustiloihin, opetuskalustoon ja opetusvälineisiin sekä oppilasryhmäkokoon liittyviä ehtoja.

Koulutusluvan haltijan on pidettävä luetteloa opettajista ja koulutuksesta vastaavasta johtajasta ja säilytettävä koulutuksen antamista koskevat asiakirjat vähintään kuuden vuoden ajan koulutuksen antamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2014.

  Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.