377/2014

Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2014

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa (348/1994), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa (495/2005), ja konsulipalvelulain (498/1999) 39 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ulkoasiainministeriön ja edustustojen suoritteista perittävistä maksuista.

Tätä asetusta sovelletaan kunniakonsulaatteihin niiden tuottamien julkisoikeudellisten suoritteiden osalta.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksuttomia suoritteita ovat, jollei 2 momentista muuta johdu:

1) virkatoimet, jotka eivät suoranaisesti kohdistu yksittäiseen henkilöön tai yritykseen tai muuten tarkoin rajattuun ryhmään;

2) virka-avun luonteiset, yksittäistä henkilöä koskevat toimenpiteet, joissa kysymys on yleisestä edusta;

3) toimenpiteet oikeusapulain (257/2002) mukaista oikeusapua saaneen henkilön asian hoitamiseksi;

4) konsulipalvelulain 12, 19, 20 ja 22 §:n mukaiset välttämättömät palvelut ulkomailla hädänalaiseen asemaan taikka pidätetyksi, syytetyksi tai vangituksi joutuneelle sekä vähäinen taloudellinen avustus;

5) isyyden selvittämiseen, lastensuojeluun, lapsen huoltoon ja elatusturvaan liittyvät sosiaaliviranomaisten toimialaan kuuluvat toimenpiteet ja avustaminen lapsen luvattomaan haltuunottoon liittyvissä asioissa;

6) kaksikäyttötuotteiden vientiluvat, vientitodistukset sekä maahanjääntitodistukset;

7) yksittäisten henkilöiden hakemusten ja ilmoitusten välittäminen Suomen viranomaisille, silloin kun tämä on säädetty edustuston tehtäväksi;

8) ulkoasiainhallinnon palveluksen perusteella ulkomaan kansalaisille maksettavien eläkkeiden sekä valtion maksamien muiden vastaavien suoritusten välittäminen;

9) viranomaisten yhteistyöhön liittyvä vastavuoroinen tietojen vaihto ja koulutus sekä muut vastavuoroiset suoritteet;

10) vieraan valtion lainsäädäntöä koskevan selvityksen hankkiminen tai laatiminen valtion viranomaiselle;

11) viestintä;

12) neuvonta ja ohjaus, joista aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia;

13) tiedonvälitys Suomen ja muiden valtioiden tai kansainvälisten yhteisöjen välillä;

14) ulkoasiainministeriön kirjastopalvelut ja tutkijatilojen käyttö; sekä

15) palvelussuhteeseen liittyvät toimituskirjat, otteet, jäljennökset, todistukset sekä muut niihin verrattavat suoritteet.

Mahdollisista välttämättömistä erillisistä kustannuksista peritään 5 §:n mukainen korvaus.

Kansainvälisen käytännön tai vastavuoroisuuden perusteella maksutonta on:

1) vastaaminen Suomen lainsäädäntöä koskeviin vieraiden valtioiden tiedusteluihin;

2) ulkomailta saapuneiden oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksi antaminen Suomessa; sekä

3) henkilökortin myöntäminen Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston ja Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalle ja hänen perheenjäsenelleen sekä vieraan valtion Suomessa toimivalle kunniakonsulille.

Maksullisia suoritteita koskevista maksuvapautuksista määrätään maksutaulukoissa 1 ja 2.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) matkustusasiakirjat;

2) viisumit;

3) oleskeluluvat;

4) todistukset ja otteet;

5) Kioton mekanismien käytöstä annetun lain (109/2007) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyntä ja valtuutus; sekä

6) muut notaarisuoritteet ja vastaavat julkisoikeudelliset suoritteet.

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään liitteenä 1olevan maksutaulukon 1 mukaisesti kiinteä maksu sekä muista mahdollisista erillisistä kustannuksista 5 §:ssä määrätty korvaus. Viisumimaksuna peritään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/2009 mukainen maksu. Muut kahdenvälisesti sovittavat julkisoikeudelliset maksut, jotka eivät ole maksutaulukossa, sisältyvät maakohtaisiin sopimuksiin.

Oleskeluluvista peritään sisäministeriön asetuksen mukainen maksu. Maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä.

Valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain (176/1987) 12 §:ssä säädetään niiden ulkoasiainhallinnolle aiheutuvien kustannusten veloittamisesta, jotka aiheutuvat sanotussa laissa tarkoitetun terveydenhuollon ja työterveyshuollon järjestämisestä.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Muita maksullisia suoritteita ovat:

1) tiedoksianto ulkomaille;

2) asiakirjan hankkiminen ja osoitteen selvittäminen;

3) varojen välittäminen ja taloudellisen avustuksen järjestäminen;

4) valokopio tai muu jäljennös asiakirjasta, teknisestä tallenteesta tai muusta aineistosta;

5) ulkoasiainhallinnon kuriiripostin ja kuljetuspalveluiden käyttö;

6) ulkoasiainhallinnon tietojärjestelmän käyttö;

7) koulutus-, luennointi-, tulkkaus-, käännös-, tutkimus-, selvitys- ja muut asiantuntijapalvelut;

8) muu kuin viestintään kuuluva painotuote;

9) ulkoasiainministeriön ja edustustojen hallinnassa olevien tilojen, kalusteiden ja laitteiden käyttö ja toimistopalvelut,

10) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen ja laskuttaminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan; sekä

11) muu toimeksiantoon perustuva ja siihen verrattava ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluva suorite.

Muista maksullisista suoritteista peritään 1–7 kohdan osalta kiinteä maksu ja 8–11 kohdan osalta omakustannusarvoa vastaava maksu liitteenä 2 olevan maksutaulukon 2 mukaisesti.

5 §
Erillisten kustannusten korvaus

Välttämättömistä erillisistä kustannuksista, jotka ulkoasiainhallinnolle aiheutuvat suoritteen tuottamisesta, peritään 3–4 §:ssä määrättyjen maksujen lisäksi korvausta seuraavasti:

1) ulkoasiainhallinnon työntekijälle valtion yleisten virka- ja työehtosopimusten mukaisesti maksettavat matkakustannusten korvaukset ja virka-ajan ulkopuolella tehdystä työstä maksettavat työaikakorvaukset sekä suoritteesta ulkoasiainhallinnon toimipisteelle aiheutuvat muut välittömät kustannukset; ja

2) ulkopuolisten palvelujen ostosta aiheutuneet menot täysimääräisinä lukuun ottamatta tavanomaisia postimaksuja.

Korvaus erillisistä kustannuksista peritään maksutaulukon 2 mukaisesti. Korvaus erillisistä kustannuksista peritään myös silloin, kun maksua ei tässä asetuksessa määrätyn mukaisesti peritä. Korvaus jätetään kuitenkin perimättä, jos perintäkulut olisivat suuremmat kuin perittävä korvaus.

6 §
Maksuvaluutta

Edustusto perii maksun tai korvauksen ensisijaisesti asemamaan valuuttana.  Jos valuutta on muu kuin euro, valuutan vaihtokurssina käytetään ulkoasiainministeriön ilmoittamaa keskikurssia. Maksun tai korvauksen valuuttamääräinen arvo pyöristetään paikallisessa maksuliikkeessä yleisesti käytettyyn rahayksikköön.

 Jos edustusto perii maksun tai korvauksen muuna kuin asemamaan valuuttana, maksu tai korvaus suoritetaan joko euroina tai Yhdysvaltain dollareina sen mukaan, kumman näistä valuutoista ulkoasiainministeriö on määrännyt edustuston tilivaluutaksi asemamaan valuutan lisäksi.

7 §
Kunniakonsulaatin perimät maksut

Kunniakonsulaatin perimät maksut matkustusasiakirjoista, viisumeista ja oleskeluluvista tuloutetaan valtiolle. Muut tämän asetuksen nojalla perityt maksut jäävät kunniakonsulaatille korvauksena suoritteiden tuottamisesta, jollei toisin ole sovittu.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2014. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista (1353/2011); ja

2) ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista (872/2008) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

  Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2014

Pääministeri
Jyrki Katainen

Kansalaispalvelupäällikkö
Lauri Aaltonen

Liite 1

MAKSUTAULUKKO 1

Suorite Maksu  Peruste
Julkisoikeudelliset suoritteet
Asia, joka koskee
- passia, diplomaattipassia, virkapassia ja henkilökorttia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset); myös kielteisestä päätöksestä 140 € 3 § 1 mom. 1 k.
- pikapassia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset); myös kielteisestä päätöksestä 160 € 3 § 1 mom. 1 k.
- express-passia (+ toimitustavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset); myös kielteisestä päätöksestä 175 € 3 § 1 mom. 1 k.
- väliaikaista passia (+ postikulut); myös kielteisestä päätöksestä 175 € 3 § 1 mom. 1 k.
- hätäpassia (+ postikulut); myös kielteisestä päätöksestä 160 € 3 § 1 mom. 1 k.
- merenkulkijain kansallista henkilöllisyystodistusta, väliaikaista muukalaispassia, Laissez-Passer-matkustusasiakirjaa, Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettavaa tilapäistä matkustusasiakirjaa, Emergency Travel Document (+ postikulut); myös kielteisestä päätöksestä 140 € 3 § 1 mom. 1 k.
- Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945–1952 osallistuneen henkilön yli vuoden passia, diplomaattipassia, virkapassia ja henkilökorttia (+ postikulut); myös kielteisestä päätöksestä 60 € 3 § 1 mom. 1 k.
- viisumimaksua; myös kielteisestä päätöksestä 60 € 3 § 1 mom.
2 k. ja 2 mom.
- viisumimaksua 6–11-vuotiailta; myös kielteisestä päätöksestä 35 € 3 § 1 mom.
2 k. ja 2 mom.
- EU:n ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen mukaista viisumimaksua kyseisen kolmannen maan kansalaisilta 35 € 3 § 1 mom.
2 k. ja 2 mom.
- maksua viisumin nopeutetusta käsittelystä EU:n ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen mukaisesti; myös kielteisestä päätöksestä 70 € 3 § 1 mom.
2 k. ja 2 mom.
- lomakkeita, joihin viisumi kiinnitetään niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta 10 € 3 § 1 mom.
2 k. ja 2 mom.
- todistuksia ja asiakirjaotteita ulkoasiainministeriössä 20 € 3 § 1 mom. 4 k.
- todistuksia ja asiakirjaotteita ulkomaanedustustoissa 30 € 3 § 1 mom. 4 k.
- kaupanvahvistajan todistuksia 160 € 3 § 1 mom. 4 k.
- kauppa-aluksen väliaikaisia kansallisuustodistuksia 200 € 3 § 1 mom. 4 k.
- Kioton mekanismin käytöstä annetun lain (109/2007) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksynnän ja valtuutuksen käsittelymaksua/hanke 105 € 3 § 1 mom. 5 k.
- ulkoasiainhallinnolle lain, asetuksen tai kansainvälisen sopimuksen mukaan kuuluvia, muita kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä 40 € 3 § 1 mom. 6 k.
- uuden laivapäiväkirjan laatimista 160 € 3 § 1 mom. 6 k.
- meriselityksen vastaanottamista 300 € 3 § 1 mom. 6 k.

Matkustusasiakirjan käsittelymaksua ei peritä passista, joka annetaan:

1) tasavallan presidentille ja hänen perheenjäsenelleen;

2) valtioneuvoston jäsenelle; tai

3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen.

Viisumien käsittelymaksua ei peritä:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 810/2009 mukaisissa tapauksissa alle 6-vuotiailta lapsilta; koululaisilta, opiskelijoilta, jatko-opiskelijoilta ja mukana seuraavilta opettajilta, jotka matkustavat opiskelun tai ammattikoulutuksen vuoksi; yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustavilta kolmansien maiden tutkijoilta lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi;

2) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

3) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta eikä Suomen edustuston paikalta palkatulta henkilökunnan jäseneltä, joka tulee Suomeen työtehtävissä;

4) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta; Suomen kansalaisen perheenjäseneltä, joka on sellaisen kolmannen maan kansalainen, joka tarvitsee viisumin Schengen-alueelle, Euroopan unionin kansalaisen tai häneen rinnastettavan vapaan liikkuvuuden piiriin kuuluvalta perheenjäseneltä tai muulta omaiselta, joka tarvitsee viisumin Schengen-alueelle, sekä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan neuvoston, Euroopan unionin sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin osallistuvilta; ja

7) Suomen kunniakonsulilta.

Viisumi voidaan myöntää maksutta

1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta, silloin kun humanitaariset syyt puoltavat;

2) kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- ja nuorisoryhmille, joiden jäsenten ikä on alle 18 vuotta;

3) diplomaattipassin tai virkapassin haltijalle taikka hänen perheenjäsenelleen, kun sillä on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta; ja

4) muissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 810/2009 mainituissa tapauksissa.

Maksun suuruus, alentaminen tai perimättä jättäminen viisumivelvollisen kolmannen maan kansalaisen osalta voi myös johtua Euroopan unionin ja kyseisen kolmannen maan välillä tehdystä tai maksun suuruuden osalta neuvoteltavasta, viisumimenettelyjen helpottamista koskevasta sopimuksesta.

Oleskelulupien käsittelymaksua ei peritä:

1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

2) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

3) kahdenvälisen sopimuksen perusteella tai muun kansainvälisen järjestelyn nojalla tapahtuvaan nuorison vaihto-ohjelmaan osallistuvilta henkilöiltä vastavuoroisuuden perusteella; ja

4) niissä tapauksissa, joissa käsittelymaksun perimättä jättäminen perustuu Suomen toisen valtion kanssa tekemään sopimukseen.

Todistuksista ja otteista käsittelymaksua ei peritä:

1) sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten tarvittavasta todistuksesta; sekä

2) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalle annettavasta todistuksesta.

Liite 2

MAKSUTAULUKKO 2

Muut maksulliset suoritteet Maksu Peruste  
Asia, joka koskee
- oikeudenkäynti- tai muun asiakirjan tiedoksi antamista; myös tiedoksiannon yrittämistä 100 € 4 § 1 mom. 1 k.
- virkatodistuksen tai muun asiakirjan hankkimista ja ulkomailla asuvan henkilön osoitteen selvittämistä; myös asiakirjan hankkimisen ja osoitteen selvittämisen yrittämistä 100 € 4 § 1 mom. 2 k.
- varojen välittämistä ja taloudellisen avustuksen järjestämistä, ellei avustuksen kokonaismäärä ole enintään 40 € 40 € 4 § 1 mom. 3 k.
- paperijäljennettä A4-kokoisena 0,50 € 4 § 1 mom. 4 k.
- paperijäljennettä A3-kokoisena 1,00 € 4 § 1 mom. 4 k.
- tallennusvälinettä 20 € 4 § 1 mom. 4 k.
- valokuvaa, jonka tekijänoikeus on ulkoasiainministeriöllä tai edustustolla 20 € 4 § 1 mom. 4 k.
- sellaisen valokuvan julkaisemista, jonka käyttöoikeus on ulkoasiainministeriöllä tai edustustolla 50 € 4 § 1 mom. 4 k.
- kuriiripostin käsittelyä 10 € 4 § 1 mom. 5 k.
- rahdin kuljetusta OKA 4 § 1 mom. 5 k.
- ulkoasiainministeriön tietojärjestelmän käyttöä/kk 100 € 4 § 1 mom. 6 k.
- koulutus-, luennointi-, tulkkaus-, käännös-, selvitys- ja muuta asiantuntijapalvelua 150 €/h 4 § 1 mom. 7 k.
- hallinnonalan painotuotetta OKA 4 § 1 mom. 8 k.
- toimitilojen, kalusteiden ja laitteiden käyttöä sekä toimistopalveluita OKA 4 § 1 mom. 9 k.
- toimeksiantoon perustuvaa aineiston lähettämistä ja laskuttamista, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan OKA 4 § 1 mom. 10 k.
- muuta toimeksiantoon perustuvaa ja siihen verrattavaa ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluvaa suoritetta OKA 4 § 1 mom. 11 k.
Erillisten kustannusten korvaukset
Asia, joka koskee
- suoritteen tuottamisesta ulkoasiainhallinnon työntekijälle maksettavia matkakustannuksia ja virka-ajan ulkopuolella tehdystä työstä maksettavia työaikakorvauksia sekä muita välittömiä kustannuksia täysimääräisinä 5 § 1 mom. 2 k.
- ulkopuolisten palvelujen ostosta aiheutuneita menoja (pl. tavanomaiset postimaksut) täysimääräisinä 5 § 1 mom. 2 k.

Tiedoksiannosta ulkomaille ei peritä maksua:

1) virallisen syytteen alaisissa asioissa;

2) ulkomaalaislain (301/2004) mukaisissa asioissa;

3) asioissa, joissa ennen tiedoksiannon pyytämistä on myönnetty oikeusapulain (257/2002) mukainen oikeusapu; eikä

4) sosiaaliviranomaisen viran puolesta vireille panemissa asioissa.

Asiakirjan hankkimisesta ja osoitteen selvittämisestä ei peritä maksua sosiaaliasioita hoitavalta viranomaiselta eikä julkisoikeudelliselta yhteisöltä, jonka tehtävät liittyvät yleisen edun valvontaan.

Erillistä maksua ei peritä hallinnonalan tiedotusmateriaalista eikä jäljennöksestä, jos jäljennös annetaan muun maksullisen suoritteen osana.

Ulkoasiainhallinnon kuriiripostin kuljetuksesta peritään maksu ulkoasiainministeriön henkilökunnan yksityisiä kuriirilähetyksiä koskevan määräyksen mukaisesti. Maksu voidaan periä myös vastaanottajalta.

Ulkoasiainministeriön tietojärjestelmän käyttö on maksullista ulkoasiainhallinnon ulkopuoliselle käyttäjälle, ellei ministeriö vastavuoroisuuden perusteella toisin päätä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.