360/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan opintotukiasetuksen (260/1994) 4, 6, 7, 14, 15 ja 20 §, sellaisina kuin ne ovat 4, 6 ja 7 § asetuksessa 299/2011 ja 14, 15 ja 20 § asetuksessa 400/2007, sekä

lisätään asetukseen siitä lailla 1243/2013 kumotun 2 §:n tilalle uusi 2 § ja asetukseen siitä asetuksella 424/2004 kumotun 3 §:n tilalle uusi 3 § seuraavasti:

2 §
Opintotukioikeus muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa

Opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksenä opintotukilain (65/1994) 4 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun koulutukseen on, että:

1) opetus on järjestetty siten, että opiskelijalla on opintojen päätteeksi valmiudet näyttötutkinnon tai sen osan suorittamiseen; ja

2) koulutuksen järjestäjällä on näyttötutkintojen järjestämissopimus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 7 §:ssä tarkoitetun tutkintotoimikunnan kanssa tai sopimus näyttötutkintojen vastaanottamisesta sellaisen tahon kanssa, jolla on järjestämissopimus tutkintotoimikunnan kanssa.

Opintotukilain 4 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja koulutusaloja, joihin Kansaneläkelaitos voi mainitussa pykälässä säädetyin edellytyksin myöntää opintotukioikeuden koulutuksen järjestäjän hakemuksesta ovat:

1) näyttelijän työ; ja

2) Alexander-tekniikka.

3 §
Opintotukioikeutta koskeva koulutuksen järjestäjän selvitys- ja ilmoitusvelvollisuus

Opintotukilain 4 a §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän on liitettävä opintotukioikeutta koskevaan hakemukseensa:

1) näyttötutkintojen järjestämissopimus tai sopimus näyttötutkintojen vastaanottamisesta, jos kyseessä on opintotukilain 4 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu koulutus;

2) opetussuunnitelma;

3) selvitys hallinnon järjestämisestä;

4) selvitys opetushenkilökunnan pätevyydestä;

5) viimeisin tarkastettu tilinpäätös ja toimintakertomus tai, jos näitä ei ole käytettävissä, muu riittävä selvitys taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta; ja

6) muu Kansaneläkelaitoksen erikseen pyytämä selvitys.

Koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle opintotukioikeuteen vaikuttavista muutoksista sekä toimitettava Kansaneläkelaitoksen pyynnöstä tarvittavat selvitykset siitä, täyttääkö koulutus edelleen opintotukioikeuden myöntämiseksi säädetyt edellytykset.

4 §
Korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen arvioiminen

Vuosittain suoritettavassa opintojen edistymisen seurannassa opintojen edistymistä arvioidaan viimeisimmän päättyneen lukuvuoden (seurantalukuvuosi) ajalta ja koko opiskeluajalta seurantalukuvuoden päättymiseen asti. Arvioinnissa huomioidaan seurannan kohteena olevien opintojen aikana suoritetut opiskelijan suorittamaan tutkintoon kuuluvat opinnot.

Vuosittain suoritettavassa opintojen edistymisen seurannassa opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on seurantalukuvuoden ajalta vähintään 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus) ja tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään:

1) 5 opintopistettä seurantalukuvuoden ajalta; tai

2) 5 opintopistettä koko opiskeluajalta seurantalukuvuoden päättymiseen asti.

Vähimmäissuoritusvaatimusta ei sovelleta opiskelijaan, joka on ottanut seurannan kohteena olevissa opinnoissa opiskelupaikan vastaan seurantalukuvuoden kevätlukukaudella alkavasta koulutuksesta.

Opintojen katsotaan edistyneen opintotukilain 5 b §:n 3 momentissa tarkoitetussa määräajassa riittävästi, jos opintosuorituksia on sen lukuvuoden alusta lukien, jolloin määräaika on päättynyt, vähintään 20 opintopistettä ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Kun opinnot eivät ole määräajassa edistyneet riittävästi, opintotuki voidaan myöntää uudelleen, jos opintosuorituksia on sen lukuvuoden alusta lukien, jolloin määräaika on päättynyt, vähintään 20 opintopistettä ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti tai jos opiskelija on määräajan päättymisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot.

Opintosuorituksia katsotaan olevan erityisen vähän, jos suorituksia on keskimäärin vähemmän kuin 1 opintopiste tukikuukautta kohti tarkastelujakson ajalta. Tarkastelujakso voi olla seurantalukuvuosi ja sitä seuraava syyslukukausi.

Opintotuen lakkauttamisen jälkeen opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti koko opiskeluajalta tai jos opiskelija on tuen lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot. Jos opintojen edistyminen on katsottu riittämättömäksi sen vuoksi, että vähimmäissuoritusvaatimus ei ole täyttynyt, katsotaan opintojen edistyneen riittävästi, jos opiskelija on tuen lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot.

6 §
Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika yliopistojen tutkinnoissa

Tukikuukausien lukumäärä alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 32, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä

2) 37, jos tutkinnon laajuus on enintään 210 opintopistettä.

Tukikuukausien lukumäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 23, jos tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä;

2) 28, jos tutkinnon laajuus on 150 opintopistettä;

3) 32, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä.

Kun opiskelija on otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, tukikuukausien lukumäärä on kuitenkin yhteensä enintään:

1) 50, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä;

2) 55, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 330 opintopistettä;

3) 59, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 360 opintopistettä.

Kun koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, tukikuukausien lukumäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 55, jos tutkinnon laajuus on 330 opintopistettä;

2) 59, jos tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä.

7 §
Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika ammattikorkeakoulututkinnoissa

Tukikuukausien lukumäärä ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 32, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä;

2) 37, jos tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä;

3) 41, jos tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä;

4) 46, jos tutkinnon laajuus on 270 opintopistettä.

Tukikuukausien lukumäärä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 14, jos tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä;

2) 19, jos tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä;

3) 23, jos tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

14 §
Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentävien seikkojen selvittäminen

Opintolainansaajan on esitettävä pyyntö opintotukilain 15 d §:ssä säädetyn opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentävän seikan huomioon ottamisesta. Pyyntö on esitettävä opintotukilain 15 e §:n 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen tai mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitetun uudelleenkäsittelypyynnön yhteydessä. Pyynnössä on esitettävä selvitys pidentämiseen oikeuttavista seikoista.

Opintolainansaajan pyynnöstä Kansaneläkelaitoksen tulee tarkistaa sen omista rekistereistä saatavilla olevat tiedot opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentävistä seikoista.

15 §
Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentävien seikkojen huomioon ottaminen

Jos opintolainahyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamisaikaa pidentävä olosuhde ajoittuu kahdelle lukukaudelle siten, että pidentämisperuste ei kummankaan lukukauden aikana kestä vähintään 30 päivää, opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa voidaan pidentää yhdellä lukukaudella. Pidentäminen kohdistetaan sille lukukaudelle, jonka aikana olosuhde on kestänyt pidempään. Jos olosuhde on kestänyt kummankin lukukauden aikana yhtä pitkään, kohdistetaan pidentäminen näistä lukukausista ajallisesti ensimmäiseen.

Jos opintolainansaajalla on ollut saman lukukauden aikana useita vähintään 30 päivää kestäviä eri perusteista aiheutuvia opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentäviä seikkoja, pidentämisperusteena otetaan huomioon jakso, jonka aikana opintolainansaaja on saanut lapsen hoitamisen perusteella sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

20 §
Opintolainahyvityksen maksaminen

Kun opintolainahyvitystä maksetaan opintolainansaajalle opintotukilain 15 g §:n 4 momentin perusteella, Kansaneläkelaitos maksaa opintolainansaajalle tulevan määrän tämän ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos opintolainansaaja esittää Kansaneläkelaitoksen hyväksymän erityisen syyn, Kansaneläkelaitos antaa opintolainahyvityksen suorittamiseksi maksuosoituksen Euroopan unionissa sijaitsevalle rahalaitokselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.

Ennen asetuksen voimaantuloa suoritettujen opintojen riittävän edistymisen arviointiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Asetuksen 6 ja 7 §:ää sovelletaan opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen. Mainittuja lainkohtia sovelletaan myös opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ennen 1 päivää elokuuta 2014 mutta on ilmoittautunut läsnä olevaksi ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen.

  Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Aino Still

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.