351/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten lampaiden ja vuohien sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 1 §:n 2 momentin ja 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään jalostukseen käytettävien puhdasrotuisten lampaiden ja vuohien sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan puhdasrotuisella lampaalla ja vuohella, lammasta ja vuohta joka itse ja jonka vanhemmat ja isovanhemmat on joko merkitty saman rodun kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön pitämään kyseisen rodun rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan.

3 §
Elävät eläimet

Puhdasrotuisen lampaan ja vuohen polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) kantakirjaa pitävän yhteisön nimi;

2) kantakirjan nimi;

3) eläimen kantakirjanumero;

4) eläimen tunnistusnumero lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaisesti;

5) eläimen merkitsemistapa;

6) eläimen syntymäpäivä, rotu ja sukupuoli;

7) eläimen syntymäkarjan omistajan nimi ja osoite;

8) omistajan nimi ja osoite;

9) eläimen polveutuminen: isän, isän isän ja isän emän sekä emän, emän isän ja emän emän kantakirjanumerot;

10) eläimen, sen vanhempien ja isovanhempien yksilötestien tulokset tai tuotostiedot sekä tulokset jalostusarvon arvioinnista, jos ne on tehty puhdasrotuisten lampaiden ja vuohien yksilötulosten seurannan ja jalostusarvon arvioinnin menetelmistä annetun komission päätöksen 90/256/ETY liitteen mukaisesti; sekä

11) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kotieläinjalostusta koskevista todistuksista annetun komission päätöksen 90/258/ETY, jäljempänä komission päätös 90/258/ETY, liitteessä I olevan todistusmallin mukaisesti.

4 §
Siemenneste

Puhdasrotuisen lampaan ja vuohen siemennesteen polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot luovuttajaeläimestä;

2) maitorotuisen luovuttajaeläimen veriryhmä tai muut testitulokset, jotka antavat vastaavat tieteelliset takeet polveutumisesta;

3) siemennesteen yksilöintitiedot ja keräyspäivä;

4) sperman keräysaseman tai spermavaraston sekä vastaanottajan nimi ja osoite; sekä

5) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa komission päätöksen 90/258/ETY liitteessä II olevan todistusmallin mukaisesti.

5 §
Munasolut ja alkiot

Puhdasrotuisen lampaan ja vuohen munasoluja ja alkioita koskevan polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) 3 §:n 1 momentissa mainitut tiedot luovuttajaeläimestä ja alkioiden osalta lisäksi hedelmöittäjäeläimestä;

2) alkioiden osalta maitorotuisen luovuttaja- ja hedelmöittäjäeläimen veriryhmä tai muut testitulokset, jotka antavat vastaavat tieteelliset takeet polveutumisesta;

3) munasolun ja alkion yksilöintitiedot ja keräyspäivä;

4) alkioiden keräysryhmän tai alkioiden tuotantoryhmän sekä vastaanottajan nimi ja osoite;

5) munasolujen ja alkioiden määrä, jos oljessa on useampi kuin yksi munasolu tai alkio; munasolujen on tällöin oltava peräisin samasta luovuttajaeläimestä ja alkioiden samasta luovuttaja- ja hedelmöittäjäeläimestä; sekä

6) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa komission päätöksen 90/258/ETY liitteessä III (munasolut) ja liitteessä IV (alkiot) olevan todistusmallin mukaisesti.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston direktiivi 89/361/ETY (31989L0361); EYVL N:o L 153, 6.6.1989, s. 107
Komission päätös 90/258/ETY (31990D0258); EYVL N:o L 145, 8.6.1990, s. 224

  Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Berit Korpilo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.