347/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2014

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen (979/2011) 39 §:n 2 momentin 2 kohta,

muutetaan 16 §:n 11 kohta, 17 §:n 8 ja 9 kohta, 18 §:n 8, 10, 14 ja 15 kohta, 24 §, 39 §:n 2 momentin 7 kohta sekä 49 §, sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 11 kohta asetuksessa 1111/2011, 18 §:n 10, 14 ja 15 kohta asetuksessa 638/2013 ja 39 §:n 2 momentin 7 kohta asetuksessa 1574/2011, ja

lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1111/2011, 1574/2011 ja 321/2013, uusi 12 kohta, 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1111/2011, 1574/2011, 321/2013 ja 638/2013, uusi 10 a ja 10 b kohta, 22 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1574/2011 ja 638/2013, uusi 2 momentti, sekä 39 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1574/2011, uusi 2 momentin 8 ja 9 kohta, sekä uusi 4 momentti, seuraavasti:

16 §
Konserniohjausyksikkö

Konserniohjausyksikkö käsittelee edellä 11—13 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:


11) ministeriön yhteisten kansainvälisten ja EU-asioiden kannanottojen yhteensovittaminen sekä johdon tuki EU- ja kansainvälisissä asioissa; sekä

12) kestävä kehitys.

17 §
Alueosasto

Alueosasto käsittelee seuraavat asiat:


8) Kestävää kasvua ja työtä 2014 — 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ja alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen 2007—2013 EAKR- ja ESR- toimenpideohjelmien hallintoviranomaistehtävät, varojen budjetointi ja jakaminen sekä välittävän toimielimen tehtävät ministeriön rahoittamien hankkeiden osalta;

9) Euroopan alueellinen yhteistyötavoitteen, eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineeseen ja Euroopan naapuruusvälineeseen liittyvät jäsenvaltion tehtävät sekä Euroopan unionin itämeristrategian koordinointi;


10 a) Euroopan rakenne- ja investointirahastojen välisen yhteensovituksen koordinointi kumppanuussopimuksen osalta;

10 b) vähävaraisten avun rahaston jäsenvaltiovastuu ja budjetointi;


18 §
Energiaosasto

Energiaosasto käsittelee seuraavat asiat:


8) ydinenergian käyttö mukaan lukien ydinjätehuolto sekä Valtion ydinjätehuoltorahaston valvonta;


10) ministeriölle kuuluvien ilmastonmuutos- ja ympäristöasioiden koordinaatio;


14) Energiaviraston ohjaus ja valvonta, sekä

15) materiaalitehokkuus ja luonnonvaratalous.

22 §
Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Osaston yhteydessä toimii Kotouttamisen osaamiskeskus.

24 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön sisäinen ja ulkoinen viestintä;

2) verkkoviestintä;

3) hallinnonalan ja valtioneuvoston viestintäyhteistyö;

4) mediasuhteet ja ministeriön sidosryhmäviestintä, sekä

5) henkilöstön viestintävalmiudet.

39 §
Alivaltiosihteerin, osastopäällikön, yksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu euromääräinen rajoitus ei kuitenkaan koske seuraavien määrärahojen ja valtuuksien jakamista, menopäätöksen tekemistä tai menojen hyväksymistä:


7) kotoutumislain nojalla kunnille maksettavat korvaukset;

8) Finnvera Oyj:lle maksettavat luotto- ja takaustappiokorvaukset, sekä

9) työ- ja elinkeinoministeriön yhteishankkeita koskevien valtuuksien ja määrärahojen (32.20.43) osittainen siirto Hämeen ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin.


Osastopäällikkö tekee päästökauppalain (311/2011) 5 luvussa tarkoitetut uuden osallistujan päästöoikeuksia ja päästöoikeusmäärän alentamista koskevat päätökset.

49 §
Nimitystoimivalta

Ministerit nimittävät esimiestehtäviin ja ylempiin asiantuntijatehtäviin palkattavan henkilöstön oman toimialansa osalta. Henkilöstöjohtaja nimittää ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 7.0 tai sitä alemmaksi sijoittuvan henkilöstön.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

  Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.