237/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 65 §:n 1 momentti ja

muutetaan 22 §:n 2 momentti, 28 §:n 4 momentti, 37 a §, 44 §:n 3 momentti ja 58 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 22 §:n 2 momentti asetuksessa 995/2007, 28 §:n 4 momentti asetuksessa 254/2012, 37 a § asetuksessa 131/2012, 44 §:n 3 momentti asetuksessa 238/2013 ja 58 §:n 2 momentti asetuksessa 46/2010, seuraavasti:

22 §
Sopimusalan kasvaminen eräissä sopimuksissa

Jos pinta-alan lisäys on toisena ja kolmantena sopimusvuotena 1 momentissa tarkoitettua suurempi tai neljäntenä, viidentenä, kuudentena tai seitsemäntenä sopimusvuotena vähintään kaksi hehtaaria, viljelijä voi hakea uutta, maatilaa koskevaa sopimusta 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen sopimuskauden aikana vuosittaisen tukihaun yhteydessä valtion talousarvion määrärahojen rajoissa. Jos uutta sopimusta ei tehdä, sopimukseen sisältymättömiä peltoaloja on viljeltävä sopimuksen ehtojen mukaisesti ilman erityistukea.


28 §
Ympäristötuen maksamisen edellytyksenä olevat vähimmäisvaatimukset

Maatilalla kasvinsuojeluaineita saa levittää vain se, joka osallistuu joka viides vuosi ajankohtaisten kasvinsuojeluasioiden vähintään neljä tuntia kestävään koulutukseen. Koulutukseksi hyväksytään koulutus, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on etukäteen hyväksynyt, ja kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 10 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suorittaminen. Koulutukseksi hyväksytään myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämä erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle aiheuttavan kasvinsuojeluaineen käyttöä koskevan tutkinnon suorittaminen tai tätä vastaavan aiemman erityistutkinnon suorittaminen. Viimeistään tällaisen tutkinnon kuudentena voimassaolovuonna on käytävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymä koulutus tai suoritettava kasvinsuojeluaineista annetun lain 10 §:ssä tarkoitettu tutkinto. Tässä momentissa tarkoitettuun koulutukseen rinnastetaan myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antama päätös kasvinsuojeluaineista annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjäksi hyväksymisestä ja päätös mainitun lain 11 §:ssä tarkoitetun tutkinnon järjestäjäksi hyväksymisestä. Koulutukseen osallistumisesta tai tutkinnon suorittamisesta on oltava kirjallinen todistus. Koulutuksessa on käytävä ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Jos viisi vuotta umpeutuu kasvukauden päätyttyä, koulutuksessa on käytävä ennen seuraavan kasvukauden alkua.

37 a §
Lisätoimenpiteen muuttaminen ja siitä luopuminen sitoumusta jatkettaessa

Vuonna 2007, 2008 tai 2009 ympäristötukeen sitoutunut viljelijä, joka jatkaa ympäristötukisitoumustaan 30 päivään huhtikuuta 2015, voi luopua valitsemistaan 32 §:n 6, 8 ja 13 kohdassa tarkoitetuista lisätoimenpiteistä tai vaihtaa ne toisiksi lisätoimenpiteiksi. Vaihtaessaan lisätoimenpidettä C-tukialueella viljelijä voi valita myös 32 §:n 7 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen. Lisätoimenpiteestä ei kuitenkaan voi luopua, jos se on viljelijän valitsema ainoa lisätoimenpide A- tai B-tukialueella. Jos kyseessä on puutarhatila, ainoasta valitusta lisätoimenpiteestä voi luopua. Lisätoimenpiteestä maksettua tukea ei tarvitse palauttaa lisätoimenpiteestä luovuttaessa tai sitä vaihdettaessa.

Vuonna 2007, 2008 tai 2009 ympäristötukeen sitoutunut viljelijä, joka jatkaa ympäristötukisitoumustaan 30 päivään huhtikuuta 2015, voi A- ja B-tukialueella vaihtaa valitsemansa 32 §:n 3 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen edellä mainitun pykälän 4 tai 5 kohdassa tarkoitettuun lisätoimenpiteeseen. Vastaavasti 32 §:n 4 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen voi vaihtaa edellä mainitun pykälän 5 kohdassa tarkoitettuun lisätoimenpiteeseen. Vaihdettavasta lisätoimenpiteestä maksettua tukea ei tarvitse palauttaa.

44 §
Luonnonmukainen tuotantotapa ja viljelijää koskevat edellytykset

Maatilalla, jolla on 45 tai 46 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa sitouduttu siirtämään pellot luonnonmukaiseen tuotantoon, on neljäntenä, viidentenä, kuudentena ja seitsemäntenä sopimusvuotena oltava viljelyksessä viljaa, hernettä, härkäpapua, perunaa, sokeri- tai rehujuurikkaita, öljykasveja, kuitukasveja, siementuotantonurmia, vihanneksia mukaan lukien yrtit, marjoja taikka hedelmiä yhteensä vähintään 30 prosenttia sopimusalasta. Poikkeustapauksissa voidaan kuitenkin hyväksyä neljännen, viidennen, kuudennen ja seitsemännen sopimusvuoden vuosittaiseksi edellä mainittujen kasvien viljelyalaksi keskimäärin 30 prosenttia sopimusalasta, jos se maatilan yksittäisten lohkojen pinta-alojen ja viljelykierron tarkoituksenmukaisuuden kannalta on perusteltavissa. Maatilalla, jolla pellot jo ovat luonnonmukaisessa tuotannossa, on oltava viljelykierrossa sopimuskauden aikana viljaa, hernettä, härkäpapua, perunaa, sokeri- tai rehujuurikkaita, öljykasveja, kuitukasveja, siementuotantonurmia, vihanneksia mukaan luettuna yrtit, marjoja taikka hedelmiä yhteensä vähintään 30 prosenttia sopimusalasta.


58 §
Luonnonhaittakorvausten ja ympäristötuen maksamisen yleiset edellytykset

Luonnonhaittakorvausten ja ympäristötuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen kohteena olevalta peltoalalta sato on korjattu tai peltoala on hoidettu 59—61 §:ssä säädetyllä tavalla. Peltoalan viljelyn ja hoidon on täytettävä täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (226/2013) säädetyt vaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 2014.

  Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.