232/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sijoitusrahastolain (48/1999) 5 a §:n 1 momentin, 9 §:n 1 momentin ja 126 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 224/2004:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen liitettävistä selvityksistä haettaessa:

1) sijoitusrahastolain (48/1999) 5 a §:ssä tarkoitettua rahastoyhtiön toimilupaa;

2) sijoitusrahastolain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua säilytysyhteisön toimilupaa; tai

3) sijoitusrahastolain 126 b §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa rahastoyhtiölle perustaa sivuliike kolmanteen maahan.

2 §
Selvitys perustettavasta rahastoyhtiöstä

Rahastoyhtiön kirjallisesta toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi rahastoyhtiön toimilupaa hakevan yhtiön täydellinen toiminimi, mahdolliset aputoiminimet, kotipaikka, posti- ja käyntiosoite, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat.

Hakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös yhtiön voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä;

2) ote tai jäljennös siitä yhtiökokouksen päätöksestä mahdollisine liitteineen, jolla yhtiöjärjestys on päätetty muuttaa vastaamaan rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen edellytyksiä ja josta ilmenevät sekä yhtiön aikomus hakea rahastoyhtiön toimilupaa että toimiluvan hakemisessa noudatettava menettely;

3) selvitys siitä, että 2 kohdassa tarkoitettu yhtiöjärjestyksen muutos on jätetty rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin siitä säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 30 §:n 2 momentissa;

4) yhtiön kaupparekisteriote.

Jos rahastoyhtiön toimilupaa haetaan perustettavan yhtiön lukuun, hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi ja yhteystiedot sekä perustettavan yhtiön nimi, mahdolliset aputoiminimet, kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat.

Perustettavan yhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä mahdollisine liitteineen:

1) ote tai jäljennös rahastoyhtiön perustamista koskevasta päätöksestä, jos perustajana on oikeushenkilö;

2) kunkin perustajan kaupparekisteriote, jos perustaja on oikeushenkilö, tai kunkin perustajan virkatodistus ja yhteystiedot, jos perustaja on luonnollinen henkilö;

3) jäljennös perustamiskirjasta;

4) jäljennös mahdollisesta perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

Mitä 1—4 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemuksessa hakijasta ja perustettavasta yhtiöstä esitettävää selvitystä.

3 §
Harjoitettava toiminta

Toimilupahakemuksessa rahastoyhtiön on kuvattava se sijoitusrahastolain 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu toiminta, jota yhtiö aikoo harjoittaa, ja säilytysyhteisön on kuvattava se 9 §:ssä tarkoitettu toiminta, jota yhteisö aikoo harjoittaa.

4 §
Osakepääoma

Jos rahastoyhtiöltä edellytetty sijoitusrahastolain 6 §:ssä tarkoitettu osakepääoma ei ole toimilupaa haettaessa maksettu, toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys osakepääoman maksamista koskevista sitoumuksista. Selvityksen tulee sisältää osakeyhtiön perustamiskirja tai merkintälista, johon osakkeet on merkitty, perustamiskokouksen pöytäkirja sekä tiedot merkitsijöistä ja näiden merkinnöistä. Hakemukseen on lisäksi liitettävä jäljennös kunkin merkitsijänä olevan oikeushenkilön osakkeiden merkintää koskevasta päätöksestä ja merkitsijän kaupparekisteriote sekä merkitsijänä olevan luonnollisen henkilön virkatodistus.

Jos rahastoyhtiöltä edellytetty osakepääoma on toimilupaa haettaessa kokonaan maksettu, toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että maksettu määrä on yhtiön omistuksessa ja hallinnassa, jollei tämä ilmene kaupparekisteriotteesta. Hakemukseen on myös liitettävä yhtiön tilintarkastajien allekirjoittama todistus siitä, että osakepääoman maksua koskevia säännöksiä on noudatettu.

Jos osakepääomaa on merkitty oikeuksin tai velvollisuuksin panna yhtiöön osaketta vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa taikka osakepääoma on kokonaan tai osaksi maksettu muuna kuin rahana, hakemukseen on liitettävä osakeyhtiölain 2 luvun 8 §:n 4 momentissa tai 9 luvun 14 §:n 4 momentissa tarkoitettu lausunto.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä sijoitusrahastolain 10 §:ssä tarkoitetusta säilytysyhteisön osakepääomasta.

5 §
Selvitys perustajista sekä tärkeimmistä omistajista ja omistajien omistusosuuksista

Rahastoyhtiön hakemuksesta on käytävä ilmi rahastoyhtiön perustaja ja sellainen omistaja, jolla on sijoitusrahastolain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu omistusosuus rahastoyhtiön osakkeista. Hakemuksesta on käytävä ilmi kunkin omistajan omistusosuuden suuruus sekä perustajan ja omistajien henkilö- ja yhteystiedot. Hakemukseen on liitettävä perustajina ja omistajina olevien luonnollisten henkilöiden virkatodistukset tai niitä vastaavat selvitykset sekä perustajina ja omistajina olevien oikeushenkilöiden kaupparekisteriotteet tai niitä vastaavat selvitykset. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa tässä momentissa tarkoitetun omistusosuuden syntymiseen.

Hakemukseen on liitettävä 1 momentissa tarkoitetusta omistajasta sijoitusrahastolain 16 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja ilmoituksen liitteet, joista säädetään omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (208/2014). Jos omistaja on oikeushenkilö ja konsernin osa, hakemukseen on liitettävä konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Tässä momentissa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa omistajasta, joka on Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:ssä tarkoitettu valvottava.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset on ilmoitettava myös osakkeenomistajaan rinnastettavasta arvopaperimarkkinalain (746/2012) 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta henkilöstä. Hakemuksessa on lisäksi yksilöitävä se seikka, jonka perusteella henkilöä on pidettävä osakkeenomistajaan edellä tarkoitetulla tavalla rinnastettavana henkilönä.

Jos yhdelläkään omistajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua omistusosuutta, Finanssivalvonta voi vaatia, että 2 momentissa mainitun asetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot esitetään enintään kymmenestä suurimmasta omistajasta.

Kaikista perustajista on annettava 2 momentissa mainitun asetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot, jollei Finanssivalvonta perustajien suuren lukumäärän vuoksi hyväksy esitettäväksi suppeampia tietoja.

Mitä 1—5 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemuksessa säilytysyhteisön perustajista ja omistajista sekä omistajien omistusosuuksista esitettävää selvitystä.

6 §
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön johto

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä otteet tai jäljennökset tarpeellisista perustamiskokouksen, yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjoista taikka muista yhtiön ulkopuolisen tahon laatimista asiakirjoista, joista ilmenevät rahastoyhtiölle valitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, yhtiölle valittu toimitusjohtaja ja mahdollinen toimitusjohtajan sijainen sekä muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt. Hakemuksessa on lisäksi mainittava hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen sekä muiden ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden yhteystiedot, jos nämä eivät ilmene edellä tarkoitetuista pöytä- tai asiakirjoista, ja siihen on liitettävä sanottujen henkilöiden virkatodistukset.

Jos rahastoyhtiölle on valittu yksi tai useampi toimitusjohtajan sijainen, hakemuksesta on käytävä ilmi, millä edellytyksillä toimitusjohtajan sijainen tulee toimitusjohtajan sijaan tämän ollessa estyneenä hoitamasta tehtäväänsä sekä se, mikä on toimitusjohtajan sijaisten sijaantulojärjestys.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemuksessa säilytysyhteisön johdosta esitettävää selvitystä.

7 §
Selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys sijoitusrahastolain 5 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa merkittävän sidonnaisuuden syntymiseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä sijoitusrahastolain 9 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista.

8 §
Tilintarkastajat

Rahastoyhtiön toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi rahastoyhtiön valitsemien tilintarkastajien ja näiden varamiesten nimet sekä se, kuka tilintarkastajista tai mikä tilintarkastusyhteisöistä on sijoitusrahastolain 36 §:n 2 momentissa tarkoitettu Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jollei tämä ilmene kaupparekisteriotteesta. Säilytysyhteisön toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi yhtiön tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan nimi, jollei tämä ilmene kaupparekisteriotteesta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote tai jäljennös yhtiön tai yhteisön tilintarkastajien valitsemista koskevan yhtiökokouksen tai perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

9 §
Taloudelliset toimintaedellytykset

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön taloudellisten toimintaedellytysten arvioimiseksi toimilupahakemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma, jossa on oltava:

1) yksityiskohtainen kuvaus harjoitettavaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuudesta sekä toiminnan jakautumisesta sijoitusrahastotoimintaan, siihen olennaisesti liittyvään toimintaan ja muiden sijoitusrahastolain 5 §:ssä tarkoitettujen palvelujen tarjontaan;

2) kuvaukset rahasto-osuusrekisterin pitämisestä, rahasto-osuuksien merkintöjen ja lunastusten tekemisestä ja rahasto-osuuden arvonlaskennasta;

3) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle;

4) arvio omien varojen riittävyydestä seuraavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma riittävän vakavaraisuuden varmistamiseksi ja, jos yhtiö aikoo harjoittaa sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, suunnitelma maksuvalmiuden varmistamiseksi;

5) selvitys asiamiehen välityksellä harjoitettaviksi aiotuista sekä muista ulkoistettavista toiminnoista sisältäen asiamiesten nimet ja yhteystiedot.

Säilytysyhteisön toimintasuunnitelmassa on oltava:

1) yksityiskohtainen kuvaus harjoitettavaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuudesta sekä toiminnan jakautumisesta säilytysyhteisötoimintaan ja siihen olennaisesti liittyvään toimintaan;

2) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle.

Jos rahastoyhtiön toimilupaa hakevalla yhtiöllä on aiempaa liiketoimintaa, hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen on lisäksi liitettävä rahastoyhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttaneista seikoista sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta.

Mitä 3 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä.

Jos rahastoyhtiö aikoo harjoittaa sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös hakemuksesta, jolla rahastoyhtiö on hakenut sijoittajien korvausrahaston jäsenyyttä;

2) selvitys pääoman saatavuudesta (pääomasuunnitelma), laskelmat riskialueittaisesta pääomavaatimusten täyttymisestä ja kuvaus vakavaraisuuden hallinnan järjestämisestä.

10 §
Toiminnan järjestäminen, sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) kuvaus rahastoyhtiön organisaatiosta, tehtävien ja vastuiden jaosta sekä päätöksentekojärjestelmästä;

2) selvitys palkattavan henkilöstön määrästä sekä henkilöstölle asetettavista ammatillisista vaatimuksista;

3) kuvaus toimeksiantojen huolellisen toteuttamisen järjestämiseksi tehdyistä järjestelyistä;

4) kuvaus järjestelyistä eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi;

5) kuvaus vaikuttavassa asemassa olevan henkilön henkilökohtaisten liiketoimien toteuttamisesta;

6) kuvaus asiakasvalitusten käsittelystä;

7) kuvaus kannustimiin sovellettavista periaatteista;

8) säilytysyhteisösopimus tai luonnos säilytysyhteisösopimukseksi;

9) kuvaus sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja liiketoiminnasta riippumattoman riskienhallinnan arvioinnin järjestämisestä;

10) kuvaus järjestelmistä ja menetelmistä, joilla rahastoyhtiön on tarkoitus seurata ja hallita sijoitusrahastolain 4 a luvussa tarkoitettuja riskejä;

11) kuvaus sisäisen tarkastuksen järjestämisestä;

12) kuvaus toimintojen laillisuuden ja sisäisten menettelytapojen noudattamisen valvonnan järjestämisestä;

13) kuvaus riittävän tiedonkulun sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan turvaamisesta asiamiehen välityksellä harjoitettavien ja muiden ulkoistettavien toimintojen osalta;

14) selvitys kirjanpitojärjestelmästä ja kirjanpitomenetelmistä;

15) kuvaus tietojärjestelmistä, tietohallintostrategiasta ja tietohallinto-organisaatiosta sekä ulkoistettavista tietotekniikkapalveluista;

16) kuvaus tietoturvallisuusorganisaatiosta, tietoturvallisuusvastuista ja -periaatteista sekä tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnasta;

17) tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset ohjeet;

18) selvitys siitä, miten rahastoyhtiö on varautunut toiminnan jatkumiseen häiriötilanteissa;

19) rahastoyhtiön keskeisten toimintojen jatkuvuussuunnitelmat.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä rahastoyhtiön päätöksentekoelinten työjärjestykset sekä rahastoyhtiössä sovellettavat sisäiset toimintaohjeet.

Säilytysyhteisön toimilupahakemukseen on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta liitettävä 1 momentin 1, 2, 9—11 ja 14—17 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitettuja rahastoyhtiön toimilupahakemukseen liitettäviä selvityksiä vastaavat kuvaukset ja selvitykset.

11 §
Sijoituspalvelujen tarjoamista koskevan toiminnan järjestämiseen ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset

Toimilupahakemukseen on liitettävä tarjottavien sijoitus- ja oheispalvelujen osalta selvitys siitä, miten rahastoyhtiössä huolehditaan sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoamiseen liittyvän toiminnan järjestämistä ja asiakassuhteissa noudatettavia menettelytapoja koskevien säännösten sekä markkinoiden väärinkäytön estämistä koskevien säännösten noudattamisesta.

12 §
Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys ja johdon hyväksymät sisäiset ohjeet rahasto-osuuden omistajan tai sellaiseksi aikovan ja rahastoyhtiön asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä, miten varmistutaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi annettuihin säännöksiin ja määräyksiin sisältyvän huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys tunnistamisasiakirjojen säilyttämisestä, vastuuhenkilöistä ja henkilökunnan koulutusohjelmasta. Mitä edellä on säädetty, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä rahasto-osuudenomistajan tai sellaiseksi aikovan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä.

13 §
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön perustajien ja omistajien luotettavuus, hyvämaineisuus, kokemus ja muu sopivuus

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä 5 §:ssä tarkoitettua perustajaa ja osakkeenomistajaa tai sellaiseen rinnastettavaa luonnollista henkilöä koskeva tällaisen henkilön päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

1) rahastoyhtiön nimen;

2) ilmoittajan nimen;

3) tiedot sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka oikeuttavat ilmoittajan hyötymään rahastoyhtiön osakkeiden tuotosta;

4) tiedot vajaavaltaisista, joiden edunvalvojana ilmoittaja toimii, vajaavaltaisten määräysvallassa olevista yhteisöistä, vajaavaltaisten omistusosuuksista rahastoyhtiössä taikka sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka toteutuessaan johtavat edellä tarkoitetun määräysvallan tai omistusosuuden syntymiseen;

5) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edustaman vajaavaltaisen taikka 4 kohdassa mainitun määräysvallassa olevan yhteisön harjoittamasta tai suunnitellusta yhteistyöstä rahastoyhtiön kanssa;

6) tiedot ilmoittajan määräysvallassa olevista yhteisöistä sekä tällaisten yhteisöjen taloudellisesta tilasta ilmoituksen tekohetkellä sisältäen viimeisimmät tilinpäätöstiedot sekä, jos tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hallituksen taikka kaikkien henkilökohtaisesti vastuunalaisten yhtiömiesten päiväämän ja allekirjoittaman selvityksen tilinpäätöksen jälkeen sattuneista yhteisön asemaan olennaisesti vaikuttaneista seikoista sekä yhteisön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta;

7) tiedot ilmoittajan jäsenyydestä tai varajäsenyydestä muun yhteisön hallintoneuvostossa tai hallituksessa taikka ilmoittajan toimimisesta muun yhteisön johdossa;

8) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edustaman vajaavaltaisen taikka 4 kohdassa mainitun määräysvallassa olevan yhteisön arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitetuista omistus- ja ääniosuuksista myös muissa kuin sellaisissa yhteisöissä, joiden osake on otettu kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (748/2012) tarkoitetulla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueella vastaavan kaupankäynnin kohteeksi taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti johtavista sopimuksista tai muista järjestelyistä;

9) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edustaman vajaavaltaisen taikka 4 kohdassa mainitun määräysvallassa olevan yhteisön sellaisesta omistuksesta tai ääniosuudesta toisessa rahastoyhtiössä, joka ylittää yhden kymmenesosan rahastoyhtiön pääoma- tai äänimäärästä taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti johtavista sopimuksista tai muista järjestelyistä;

10) tiedot ilmoittajan, hänen määräysvallassaan olevaan yhteisöön tai yhteisöön, jossa hän on tai on ollut 7 kohdassa tarkoitetussa asemassa, kohdistetuista mahdollisista kurinpito-, huomautus- tai muista moitemenettelyistä sinä aikana, kun hän on ollut edellä tarkoitetussa asemassa;

11) tiedot ilmoittajan, hänen määräysvallassaan olevan yhteisön tai yhteisön, jossa ilmoittaja on 7 kohdassa tarkoitetussa asemassa, mahdollisesti alkaneesta velkajärjestely-, yrityssaneeraus- tai konkurssimenettelystä;

12) ilmoittajan, hänen määräysvallassaan olevan yhteisön tai yhteisön, jossa hän on tai on ollut 7 kohdassa tarkoitetussa asemassa, kotipaikan ulosottoviranomaisen antaman todistuksen edellä tarkoitetun henkilön tai yhteisön mahdollisesti täytäntöönpanossa olevista ulosottoasioista;

13) tiedot siitä, onko ilmoittaja, hänen määräysvallassaan oleva yhteisö taikka yhteisö, jossa ilmoittaja on tai on ollut 7 kohdassa tarkoitetussa asemassa, aiemmin hakenut luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön, säilytysyhteisön, vaihtoehtorahastojen hoitajan taikka vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisen säilytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön toimilupaa ja jos on, milloin, missä ja millaisella lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan perumisesta sekä toiminnan rajoittamisen ja toimiluvan perumisen syy;

14) tiedot siitä, onko ilmoittaja joko yksityishenkilönä, ammatinharjoittajana tai henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä taikka siihen verrattavissa olevassa asemassa tai onko hänen määräysvallassaan oleva tai ollut yhteisö hakenut kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetun pörssin tai säännellyn markkinan taikka jonkin rahoitusalalla ammatillisen perusteen mukaisesti järjestäytyneen itsesääntelyä harjoittavan toimielimen jäsenyyttä ja jos on, milloin, missä ja millaisella lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta jäsenyydestä erottamisesta ja erottamisen syy;

15) muun sellaisen seikan, jota voidaan pitää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luotettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muuta sopivuutta rahastoyhtiön perustajana tai osakkeenomistajana.

Jos 1 momentissa tarkoitettu henkilö on vajaavaltainen tai hänen toimintakelpoisuuttaan on rajoitettu, edunvalvojan on lisäksi liitettävä hakemukseen selvitys ilmoittajan vajaavaltaisuudesta tai toimintakelpoisuuden rajoittamisesta sekä edunvalvojaa itseään koskeva ilmoitus, joka sisältää 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset, jolleivät tiedot ja selvitykset ilmene 1 momentissa tarkoitettua henkilöä koskevasta ilmoituksesta.

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on lisäksi liitettävä 5 §:ssä tarkoitettua perustajaa ja osakkeenomistajaa tai sellaiseen rinnastettavaa oikeushenkilöä koskeva tällaisen oikeushenkilön puolesta nimenkirjoitusoikeutta käyttävien luonnollisten henkilöiden päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

1) edellä 1 momentin 1, 3, 6 ja 15 kohdassa tarkoitetut tiedot ja selvitykset;

2) ilmoittajan toiminimen sekä edustajan nimen ja yhteystiedot;

3) tiedot siitä, onko ilmoittajan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön toiminta luvanvaraista toimintaa, sekä kuka toimiluvan on myöntänyt, missä ja milloin;

4) tiedot ilmoittajan määräysvallankäyttäjistä;

5) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvaltaan kuuluvan yhteisön harjoittamasta yhteistyöstä rahastoyhtiön kanssa;

6) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetuista omistus- tai ääniosuuksista taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti johtavista sopimuksista tai muista järjestelyistä;

7) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetuista omistus- tai ääniosuuksista taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti johtavista sopimuksista tai muista järjestelyistä;

8) tiedot ilmoittajaan tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön kohdistetuista mahdollisista kurinpito-, huomautus- tai muista moitemenettelyistä;

9) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön mahdollisesti alkaneesta velkajärjestely-, yrityssaneeraus- tai konkurssimenettelystä;

10) ilmoittajan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön kotipaikan ulosottoviranomaisen antaman todistuksen edellä tarkoitettujen yhteisöjen mahdollisesti täytäntöönpanossa olevista ulosottoasioista;

11) tiedot siitä, onko ilmoittaja tai sen määräysvallassa oleva yhteisö hakenut luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön, säilytysyhteisön, erityisen säilytysyhteisön, vakuutusyhtiön tai vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupaa ja jos on, milloin, missä ja millaisella lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan perumisesta sekä toiminnan rajoittamisen ja toimiluvan perumisen syystä;

12) tiedot siitä, onko ilmoittaja tai sen määräysvallassa oleva yhteisö hakenut pörssin tai säännellyn markkinan tai jonkin rahoitusalalla ammatillisen perusteen mukaisesti järjestäytyneen itsesääntelyä harjoittavan toimielimen jäsenyyttä ja jos on, milloin, missä ja millaisella lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta jäsenyydestä erottamisesta ja erottamisen syy.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen säilytysyhteisön perustajien ja osakkeenomistajien luotettavuudesta, hyvämaineisuudesta, kokemuksesta ja muusta sopivuudesta liitettävää selvitystä.

14 §
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön johdon luotettavuus, hyvämaineisuus, kokemus ja muu sopivuus

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä rahastoyhtiön hallituksen jäsentä ja varajäsentä, toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista sekä muuta ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä koskeva tällaisen henkilön päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

1) edellä 13 §:n 1 momentin 1—14 kohdassa tarkoitetut tiedot ja selvitykset sekä tiedot ilmoittajan mahdollisesta määräämisestä liiketoimintakieltoon;

2) tiedot rahastoyhtiön ilmoittajalle myöntämistä luotoista, sisältäen luottojen pääoman, koron ja laina-ajan, sekä luotonantoon rinnastettavista eristä;

3) selvityksen siitä, ettei ilmoittaja ole konkurssissa ja että hän hallitsee itseään ja omaisuuttaan, jos toimilupaa haetaan perustettavan yhtiön lukuun;

4) yksityiskohtaisen selvityksen ilmoittajan tehtävistä ja vastuista rahastoyhtiössä;

5) tiedot ilmoittajan ammatillisesta koulutuksesta;

6) yksityiskohtaisen selvityksen ilmoittajan aikaisemmasta rahastoyhtiön tehtävien hoidon kannalta olennaisesta työkokemuksesta ja niihin liittyneistä vastuista entisten työnantajien palveluksessa;

7) selvityksen ilmoittajan kaikista omistus- ja ääniosuuksista rahastoyhtiössä;

8) muun sellaisen seikan, jota voidaan pitää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luotettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muuta sopivuutta hoitaa rahastoyhtiön hallintoa.

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä 5 §:ssä tarkoitetun rahastoyhtiön omistajana olevan oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan hallintoelimen jäsentä ja varajäsentä sekä toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista tai muuta ylimpään johtoon kuuluvaa koskeva tällaisen henkilön päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

1) edellä 13 §:n 1 momentin 1—5, 7 ja 9—13 kohdassa tarkoitetut tiedot ja selvitykset sekä tiedot ilmoittajan mahdollisesta määräämisestä liiketoimintakieltoon;

2) muun sellaisen seikan, jota voidaan pitää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luotettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muuta sopivuutta.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen säilytysyhteisön johdon luotettavuudesta, hyvämaineisuudesta, kokemuksesta ja muusta sopivuudesta liitettävää selvitystä.

15 §
Kolmanteen maahan perustettavan sivuliikkeen lupahakemukseen liitettävät selvitykset

Suomessa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön on liitettävä sivuliikkeen perustamista Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon (kolmas maa) koskevaan lupahakemukseen:

1) jäljennös rahastoyhtiön toimivaltaisen hallintoelimen päätöksestä perustaa sivuliike kolmanteen maahan;

2) kolmannen maan asianomaisen viranomaisen lupa sivuliikkeen perustamiseen, jos tällainen lupa vaaditaan kyseisessä kolmannessa maassa;

3) selvitys kolmannen maan rahastoyhtiön toimintaa ja valvontaa koskevasta lainsäädännöstä;

4) selvitys Finanssivalvonnan valvonta- ja tietojensaantioikeuksista sivuliikkeessä;

5) selvitys kolmannen maan valvontaviranomaisen valvontaoikeuksista sivuliikkeessä;

6) sivuliikkeen osoite- ja yhteystiedot;

7) sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma;

8) selvitys sivuliikkeen sijoittumisesta rahastoyhtiön organisaatioon ja sivuliikkeen organisaatiorakenne;

9) tiedot sivuliikkeen johtoon kuuluvista henkilöistä sekä 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys näistä henkilöistä;

10) selvitys siitä, miten rahastoyhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta sivuliikkeessä järjestetään;

11) selvitys rahastoyhtiön ja sen sivuliikkeen välisestä raportoinnista ja muusta tietojen vaihdosta sekä sen järjestämisestä.

16 §
Seuraamukset

Tämän asetuksen rikkomisesta on säädetty rangaistus rikoslain (39/1889) 16 luvun 5, 7 ja 8 §:ssä.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen, kolmannen maan rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (147/2012).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU; (32011L0061); EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Harju

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.