226/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 7 luvun 12 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan, 12 luvun 9 §:n, 13 luvun 7 §:n, 17 luvun 5 §:n, 18 luvun 9 §:n ja 19 luvun 7 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala ja suhteellisuusperiaate

Tässä asetuksessa säädetään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014):

1) 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta raportoinnista Finanssivalvonnalle;

2) 7 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta eturistiriitatilanteiden hallinnasta;

3) 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta;

4) 12 luvun 4 §:ssä tarkoitetuista sijoittajille annettavista tiedoista;

5) 13 luvun 2 §:n 3 momentissa, 3 §:n 4 momentissa, 4 §:n 4 momentissa ja 6 §:n 4 momentissa tarkoitetuista edellytyksistä Finanssivalvonnan myöntämälle poikkeukselle;

6) 17 luvun 3 §:ssä tarkoitetuista riittävistä tiedoista;

7) 18 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta yhtiön tyhjentämisestä varoista silloin, kun kohdeyhtiö on muu kuin suomalainen osakeyhtiö;

8) 19 luvun 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen sisältämistä asiakirjoista;

9) 19 luvun 6 §:ssä tarkoitetun Finanssivalvonnan luvan edellytyksistä.

Rekisteröitymisvelvollisiin vaihtoehtorahastojen hoitajiin sovelletaan, mitä 1 momentin 3—5 kohdassa säädetään.

Tätä asetusta on sovellettava tavalla, joka ottaa huomioon vaihtoehtorahastojen hoitajan ja erityisen säilytysyhteisön sekä niiden konsolidointiryhmien koon, oikeudellisen ja hallinnollisen rakenteen sekä toiminnan laadun ja laajuuden (suhteellisuusperiaate). Vaihtoehtorahastojen hoitajan tai erityisen säilytysyhteisön hallituksen on hyväksyttävä suhteellisuusperiaatteen soveltamisen perusteet.

2 §
Raportoitavat tiedot ja asiakirjat

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on pyynnöstä toimitettava Finanssivalvonnalle yksityiskohtainen luettelo kaikista kunkin vuosineljänneksen lopulla hoitamistaan vaihtoehtorahastoista.

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on kustakin hoitamastaan ETA-valtioon sijoittautuneesta vaihtoehtorahastosta ja kustakin ETA-valtiossa markkinoimastaan vaihtoehtorahastosta toimitettava Finanssivalvonnalle pyynnöstä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 11 luvun 1 §:ssä tarkoitettu tilinpäätös ja toimintakertomus sekä raportoitava Finanssivalvonnalle säännöllisesti:

1) tiedot niiden varojen osuudesta vaihtoehtorahaston varoista, joihin sovelletaan niille ominaisen heikon rahaksimuutettavuuden vuoksi erityisjärjestelyjä;

2) tiedot uusista järjestelyistä vaihtoehtorahaston maksuvalmiuden hallitsemiseksi;

3) senhetkinen riskiprofiili ja tiedot riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen vaihtoehtorahaston vaihtoehtorahastojen hoitaja käyttää näiden riskien hallintaan;

4) tärkeimmät varojen luokat, joihin vaihtoehtorahasto on sijoittanut;

5) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 8 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen sijoitusriskien hallintaan soveltuvien ja 8 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen maksuvalmiuden varmistamiseksi soveltuvien stressitestien tulokset.

3 §
Eturistiriitatilanteiden hallinta päävälittäjää käytettäessä

Jos vaihtoehtorahastojen hoitaja käyttää hoitamansa vaihtoehtorahaston lukuun päävälittäjää, sen on eturistiriitojen välttämiseksi tehtävä asiasta päävälittäjän kanssa kirjallinen sopimus. Sopimuksen on oltava vaihtoehtorahaston sääntöjen mukainen. Säilytysyhteisölle tai erityiselle säilytysyhteisölle on ilmoitettava sopimuksesta. Sopimuksessa on oltava ehdot mahdollisuudesta vaihtoehtorahaston varojen siirtoon ja uudelleenkäyttöön.

Vaihtoehtorahastojen hoitajien on erityisesti eturistiriitojen välttämiseksi noudatettava päävälittäjän valinnassa asianmukaista pätevyyttä, varovaisuutta ja huolellisuutta.

4 §
Ilmoitus markkinoitavista vaihtoehtorahastoista

Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 12 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamassa ilmoituksessa on oltava:

1) toimintasuunnitelma, josta käyvät ilmi vaihtoehtorahastot, joita vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida, sekä se, minne vaihtoehtorahastot ovat sijoittautuneet;

2) vaihtoehtorahaston säännöt;

3) vaihtoehtorahaston säilytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön tunnistetiedot;

4) vaihtoehtorahaston kuvaus ja muut tiedot, jotka annetaan sijoittajille;

5) tiedot siitä, minne kohderahastona toimiva vaihtoehtorahasto on sijoittautunut, jos vaihtoehtorahasto toimii syöttörahastona;

6) 5 §:ssä tarkoitetut lisätiedot kustakin vaihtoehtorahastosta, jota vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida;

7) tiedot järjestelyistä, joilla estetään vaihtoehtorahaston osakkeiden tai osuuksien markkinointi ei-ammattimaisille asiakkaille, jos osuuksia markkinoidaan ainoastaan ammattimaisille asiakkaille;

8) tiedot siitä, miten vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvussa asetetut lisäedellytykset vaihtoehtorahastojen markkinoinnista täyttyvät, jos osuuksia markkinoidaan ei-ammattimaisille asiakkaille.

Mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, ei koske rekisteröitymisvelvollisia vaihtoehtorahastojen hoitajia.

Mitä 1 momentin 8 kohdassa säädetään, ei koske rekisteröitymisvelvollisia vaihtoehtorahastojen hoitajia, ellei Finanssivalvonta ole myöntänyt 6 §:ssä tarkoitettua poikkeusta markkinoida vaihtoehtorahaston osuuksia ei-ammattimaisille asiakkaille.

5 §
Tiedonantovelvollisuus sijoittajille

Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 12 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittamat olennaiset ja riittävät tiedot, jotka vaihtoehtorahastojen hoitajan on vähintään pidettävä sijoittajan saatavilla ennen kyseiseen rahastoon sijoittamista, ovat:

1) kuvaus vaihtoehtorahaston sijoitusstrategiasta ja tavoitteista;

2) tiedot siitä, minne kohderahastona toimiva vaihtoehtorahasto on sijoittautunut ja minne kohderahastot ovat sijoittautuneet, jos vaihtoehtorahasto on rahastojen rahasto;

3) kuvaus niiden varojen tyypeistä, joihin vaihtoehtorahasto voi sijoittaa;

4) kuvaus vaihtoehtorahaston käyttämistä sijoitustekniikoista ja kaikista niihin liittyvistä riskeistä;

5) kuvaus mahdollisista sovellettavista sijoitusrajoituksista;

6) selvitys olosuhteista, joissa kyseinen vaihtoehtorahasto voi hyödyntää vivutusta, sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä sekä niihin liittyvistä riskeistä, vivutuksen käytön mahdollisista rajoituksista, vakuuksia ja varojen uudelleenkäyttöä koskevista järjestelyistä sekä vivutuksen enimmäismäärästä, jota kyseisellä vaihtoehtorahastojen hoitajalla on oikeus käyttää rahaston lukuun;

7) kuvaus menettelyistä, joilla vaihtoehtorahasto voi muuttaa sijoitusstrategiaansa tai -politiikkaansa tai molempia;

8) kuvaus sijoitussopimuksen tärkeimmistä oikeudellisista vaikutuksista, mukaan luettuina tiedot oikeuspaikasta, sovellettavasta laista ja siitä, onko olemassa tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia säädöksiä sillä alueella, jolle vaihtoehtorahasto on sijoittautunut;

9) tiedot vaihtoehtorahastojen hoitajasta, vaihtoehtorahaston säilytysyhteisöstä, erityisestä säilytysyhteisöstä, tilintarkastajasta ja muista palveluntarjoajista sekä kuvaus niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista;

10) kuvaus siitä, miten vaihtoehtorahastojen hoitaja täyttää vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitetut vaatimukset vastuuriskien kattamisesta;

11) kuvaus vaihtoehtorahastojen hoitajan ulkoistamista vaihtoehtorahaston hoitoa koskevista toiminnoista ja säilytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön ulkoistamista säilytystoiminnoista, sekä siitä, jolle toiminnot on siirretty, ja eturistiriidoista, joita tällaisesta toimintojen ulkoistamisesta saattaa aiheutua;

12) kuvaus vaihtoehtorahaston arvonmääritysmenettelystä ja hinnanmuodostusmenetelmistä, joita arvonmäärityksessä käytetään;

13) kuvaus järjestelyistä vaihtoehtorahaston maksuvalmiusriskien hallitsemiseksi;

14) kuvaus oikeudesta vaatia lunastusta sekä normaali- että poikkeustilanteissa ja sijoittajia koskevista lunastusjärjestelyistä;

15) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja kuluista sekä niiden enimmäismääristä, jotka koituvat suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi;

16) kuvaus siitä, miten vaihtoehtorahastojen hoitaja varmistaa sijoittajien tasapuolisen kohtelun, ja mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua tai oikeuden saada erityiskohtelua, kuvaus erityiskohtelusta, tällaista erityiskohtelua saavien sijoittajien tyypistä ja tarvittaessa näiden oikeudellisista tai taloudellisista sidoksista vaihtoehtorahastoon tai vaihtoehtorahastojen hoitajaan;

17) viimeisin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 11 luvun 1 §:ssä tarkoitettu tilinpäätös ja toimintakertomus;

18) vaihtoehtorahaston osuuksien liikkeeseenlaskua ja myyntiä koskeva menettely ja ehdot;

19) vaihtoehtorahaston varojen viimeisin nettoarvo tai sen osuuden tai osakkeen viimeisin markkinahinta;

20) tiedot vaihtoehtorahaston aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä, jos ne ovat saatavilla;

21) tiedot päävälittäjästä ja kuvaus vaihtoehtorahaston olennaisista järjestelyistä sen päävälittäjien kanssa sekä siitä, miten niihin liittyviä eturistiriitoja hallitaan;

22) tieto säilytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen lausekkeesta, joka koskee mahdollisuutta vaihtoehtorahaston varojen siirtoon ja uudelleenkäyttöön, ja tiedot mahdollisesta vastuun siirrosta päävälittäjälle;

23) kuvaus siitä, miten ja milloin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 12 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut tiedot ilmoitetaan.

6 §
Poikkeukset toimilupaedellytyksestä ja avaintietoesitteen edellytyksestä

Finanssivalvonta voi myöntää vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla oikeuden markkinoida vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle Suomessa, jos hakija voi osoittaa vaihtoehtorahaston harjoittavan maltillista sijoitustoimintaa ja Finanssivalvonta voi varmistua siitä, ettei sijoittajansuoja vaarannu.

Finanssivalvonta voi myöntää vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvun 4 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla oikeuden markkinoida vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle Suomessa ilman avaintietoesitettä, jos hakija voi osoittaa vaihtoehtorahaston harjoittavan maltillista sijoitustoimintaa ja Finanssivalvonta voi varmistua siitä, että markkinoinnissa noudatetaan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 12 luvun 4 §:ssä säädettyä tiedonantovelvollisuutta eikä sijoittajansuoja vaarannu.

Hakijan on 1 ja 2 momentissa tarkoitetun oikeuden saadakseen lisäksi osoitettava, että sijoitettava pääoma on tarkoitus kerätä ammattimaisilta asiakkailta ja sellaisilta ei-ammattimaisilta asiakkailta, jotka eivät ole kuluttajia ja jotka ymmärtävät sijoitukseen liittyvät riskit, sijoittavat pitkäjänteisesti ja joilla on sijoituksen koko huomioon ottaen riittävät edellytykset kantaa sijoitukseen liittyvä riski.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuna sijoittajansuojan vaarantumisena ei pidetä vaihtoehtorahaston osuuksien markkinoimista, joka ei kohdistu kuluttajiin. Edellä 3 momentissa tarkoitettuina kuluttajina ei pidetä kasvuyrityksiin, kiihdyttämörahastoihin eikä mikrorahastoihin sijoittavia yksityissijoittajia (businessenkeli), varakkaita yksityishenkilöitä, jotka tekevät vähintään 50 000 euron kertasijoituksen, eikä ammattimaisia sijoittajia, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.

Edellä 1—3 momentissa asetetut edellytykset täyttävinä ei-ammattimaisina asiakkaina voidaan pitää ainakin sukujen omaisuudenhoitoyhteisöjä, säätiöitä ja muita yleishyödyllisiä yhteisöjä, teollisuusyhtiöiden sijoitustoimintoja, kuntia sekä yliopistoja ja korkeakouluja. Vaihtoehtorahastojen hoitajan ei tarvitse hakea tässä pykälässä tarkoitettua poikkeuslupaa Finanssivalvonnalta, jos vaihtoehtorahastoa markkinoidaan ainoastaan tällaisille ei-ammattimaisille asiakkaille, joiden sijoitustoiminnan kokemusta ja osaamista vaihtoehtorahastojen hoitajan ei ole perusteltua syytä epäillä. Tällaisen vaihtoehtorahaston markkinoinnin voi aloittaa, kun vaihtoehtorahastojen hoitaja on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen lisäksi toimittanut Finanssivalvonnalle tiedot tämän pykälän edellytysten täyttymisestä.

Jos 1—3 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät, Finanssivalvonnan tulee myöntää lupa markkinoida vaihtoehtorahastoa 3 momentissa tarkoitetuille ei-ammattimaisille asiakkaille, jos vaihtoehtorahaston säännöissä edellytetään, että:

1) vaihtoehtorahastoon sijoittavat ei-ammattimaiset asiakkaat ovat pyytäneet tulla kohdelluiksi siten kuin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa säädetään ammattimaisista asiakkaista; ja

2) vaihtoehtorahastoon sijoittavat ei-ammattimaiset asiakkaat sijoittavat tai antavat sijoitussitoumuksen vähintään 100 000 euron arvosta, tai jos kysymys on kasvuyrityksiin sijoittavasta vaihtoehtorahastosta (venture capital), vähintään 50 000 euron arvosta, ja asiakkaan sijoitusvarallisuuden arvo on yli 500 000 euroa; tai

3) vaihtoehtorahastosta on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012) 3—5 luvussa tarkoitettu esite, eikä sitä ole tarkoitus markkinoida ei-ammattimaisille asiakkaille.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, Finanssivalvonnan tulee myöntää lupa markkinoida eurooppalaista riskipääomarahastoa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU N:o 345/2013) tai eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU N:o 346/2013) edellytykset täyttäviä rahastoja kyseisissä asetuksissa määritellyille ei-ammattimaisille asiakkaille.

7 §
Poikkeukset ennakkomerkinnän kiellosta ja lisäsijoitusvelvoitteen asettamisen kiellosta

Finanssivalvonta voi myöntää vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvun 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun poikkeuksen markkinoida vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle ennen vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 12 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen asiakirjojen ja tietojen toimittamista, jos hakija voi osoittaa vaihtoehtorahaston harjoittavan maltillista sijoitustoimintaa ja Finanssivalvonta voi varmistua siitä, ettei sijoittajansuoja vaarannu.

Finanssivalvonta voi myöntää vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvun 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun poikkeuksen markkinoida lisäsijoitusvelvoitteen aiheuttavaa vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle, jos hakija voi osoittaa vaihtoehtorahaston harjoittavan maltillista sijoitustoimintaa ja Finanssivalvonta voi varmistua siitä, ettei sijoittajansuoja vaarannu.

Hakijan on 1 ja 2 momentissa tarkoitetun oikeuden saadakseen lisäksi osoitettava, että sijoitettava pääoma on tarkoitus kerätä ammattimaisilta asiakkailta ja sellaisilta ei-ammattimaisilta asiakkailta, jotka eivät ole kuluttajia ja jotka ymmärtävät sijoitukseen liittyvät riskit, sijoittavat pitkäjänteisesti ja joilla on sijoituksen koko huomioon ottaen riittävät edellytykset kantaa sijoitukseen liittyvä riski.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuna sijoittajansuojan vaarantumisena ei pidetä vaihtoehtorahaston osuuksien markkinoimista, joka ei kohdistu kuluttajiin. Edellä 3 momentissa tarkoitettuina kuluttajina ei pidetä kasvuyrityksiin, kiihdyttämörahastoihin eikä mikrorahastoihin sijoittavia yksityissijoittajia (businessenkeli), varakkaita yksityishenkilöitä, jotka tekevät vähintään 50 000 euron kertasijoituksen, eikä ammattimaisia sijoittajia, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.

Edellä 1—3 momentissa asetetut edellytykset täyttävinä ei-ammattimaisina asiakkaina voidaan pitää ainakin sukujen omaisuudenhoitoyhteisöjä, säätiöitä ja muita yleishyödyllisiä yhteisöjä, teollisuusyhtiöiden sijoitustoimintoja, kuntia sekä yliopistoja ja korkeakouluja. Vaihtoehtorahastojen hoitajan ei tarvitse hakea tässä pykälässä tarkoitettua poikkeuslupaa Finanssivalvonnalta, jos vaihtoehtorahastoa markkinoidaan ainoastaan tällaisille ei-ammattimaisille asiakkaille, joiden sijoitustoiminnan kokemusta ja osaamista vaihtoehtorahastojen hoitajan ei ole perusteltua syytä epäillä. Tällaisen vaihtoehtorahaston markkinoinnin voi aloittaa, kun vaihtoehtorahastojen hoitaja on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 13 luvun 6 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen lisäksi toimittanut Finanssivalvonnalle tiedot tämän pykälän edellytysten täyttymisestä.

Jos 1—3 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät, Finanssivalvonnan tulee myöntää lupa markkinoida vaihtoehtorahastoa 3 momentissa tarkoitetuille ei-ammattimaisille asiakkaille, jos vaihtoehtorahaston säännöissä edellytetään, että:

1) vaihtoehtorahastoon sijoittavat ei-ammattimaiset asiakkaat ovat pyytäneet tulla kohdelluiksi siten kuin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa säädetään ammattimaisista asiakkaista; ja

2) vaihtoehtorahastoon sijoittavat ei-ammattimaiset asiakkaat sijoittavat tai antavat sijoitussitoumuksen vähintään 100 000 euron arvosta, tai jos kysymys on kasvuyrityksiin sijoittavasta vaihtoehtorahastosta (venture capital), vähintään 50 000 euron arvosta, ja asiakkaan sijoitusvarallisuuden arvo on yli 500 000 euroa; tai

3) vaihtoehtorahastosta on laadittu arvopaperimarkkinalain 3—5 luvussa tarkoitettu esite, eikä sitä ole tarkoitus markkinoida ei-ammattimaisille asiakkaille.

8 §
Vivutuksesta annettavat riittävät tiedot

Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 17 luvun 3 §:n mukaisia riittäviä tietoja ovat:

1) tieto kunkin vaihtoehtorahaston vivutuksen kokonaismäärästä;

2) tieto siitä, miten vivutus jakautuu rahan tai arvopaperien lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin sisältyvän vivutuksen kesken;

3) tieto siitä, missä määrin vaihtoehtorahastojen varoja on käytetty uudelleen vivutusjärjestelyissä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tiedoissa on ilmoitettava kunkin vaihtoehtorahaston viisi suurinta lainarahan tai lainattujen arvopaperien lähdettä sekä kustakin tällaisesta lähteestä saadun vivutuksen määrät kunkin vaihtoehtorahaston osalta.

9 §
Muun kuin osakeyhtiön tyhjentäminen varoista

Kun vaihtoehtorahasto hankkii määräysvallan listaamattomassa yhtiössä tai määräysvallan liikkeeseenlaskijassa vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 18 luvun 7 §:n mukaisesti eikä kohdeyhtiö ole osakeyhtiölain (624/2006) mukainen osakeyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitaja:

1) ei saa helpottaa, tukea tai määrätä yhtiön varojen jakamista, oman pääoman alentamista, osuuksien lunastusta tai omien osuuksien hankintaa;

2) ei saa äänestää, siltä osin kuin vaihtoehtorahastojen hoitajalla on lupa äänestää rahaston lukuun yhtiön hallintoelinten kokouksissa, yhtiön varojen jakamisen, oman pääoman alentamisen, osuuksien lunastuksen tai omien osuuksien hankinnan puolesta;

3) on velvollinen parhaansa mukaan estämään yhtiön varojen jakamisen, oman pääoman alentamisen, osuuksien lunastuksen tai omien osuuksien hankinnan.

Tätä pykälää sovellettaessa muuna yhtiönä pidetään avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, vaihtuvapääomaista sijoitusyhtiötä ja niiden ulkomaisia vastineita. Edellä 1 momentissa säädetty velvollisuus on voimassa 24 kuukautta määräysvallan hankkimisesta.

Edellä 1 momentissa säädetyn toteuttamiseksi vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee:

1) estää yhtiön varojen jakaminen osuudenomistajille, jos yhtiön tilinpäätöksestä ilmenevä nettovarallisuus viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätöspäivänä on tai jakamisen johdosta olisi pienempi kuin merkityn pääoman ja sellaisten rahastojen yhteismäärä, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan saa jakaa, kuitenkin niin, että jos merkityn oman pääoman maksamatonta osuutta ei ole merkitty taseen vastaaviin, tämä määrä vähennetään merkityn oman pääoman määrästä;

2) estää yhtiön varojen jakaminen osuudenomistajille siten, että määrä on suurempi kuin viimeksi päättyneen tilikauden voitto lisättynä siirtyvillä voitoilla ja varoilla rahastoista, joita saadaan käyttää tähän tarkoitukseen, sekä vähennettynä siirtyvillä tappioilla ja varoilla, jotka on lain tai yhtiöjärjestyksen perusteella siirretty rahastoihin.

Edellä 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa laskelmassa otetaan huomioon osuudet, jotka yhtiö on hankkinut aikaisemmin ja jotka sillä edelleen on hallussaan, ja osuudet, jotka omissa nimissään toiminut henkilö on hankkinut yhtiön lukuun, jotka alentaisivat nettovarallisuutta kyseisessä kohdassa tarkoitettua määrää pienemmäksi. Rajoitukseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/30/EU niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 54 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa 22 artiklan 1 kohdan b—h alakohtaa.

Tätä pykälää sovellettaessa varojen jakamiseksi katsotaan tuoton sekä osuuksiin liittyvien korkojen maksaminen.

Tätä pykälää sovellettaessa merkityn pääoman alentamista koskevia säännöksiä ei sovelleta merkityn pääoman alentamiseen, jonka tarkoituksena on toteutuneiden tappioiden kattaminen taikka varojen siirtäminen rahastoon, jota ei saa jakaa, jos tämän toimenpiteen jälkeen rahaston määrä on enintään 10 prosenttia alennetusta merkitystä pääomasta.

10 §
Tiedot ja asiakirjat markkinoitaessa muissa ETA-valtioissa

Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 19 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittamat asiakirjat ja tiedot, jotka vaihtoehtorahastojen hoitajan on vähintään annettava Finanssivalvonnalle ennen kuin se voi markkinoida vaihtoehtorahaston osuuksia muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa, ovat:

1) toimintasuunnitelma, josta käyvät ilmi vaihtoehtorahastot, joita vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida, sekä se, minne vaihtoehtorahastot ovat sijoittautuneet;

2) vaihtoehtorahaston säännöt;

3) vaihtoehtorahaston säilytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön tunnistetiedot;

4) vaihtoehtorahaston kuvaus ja muut tiedot, jotka annetaan sijoittajille;

5) tiedot siitä, minne kohderahastona toimiva vaihtoehtorahasto on sijoittautunut, jos vaihtoehtorahasto toimii syöttörahastona;

6) 5 §:ssä tarkoitetut lisätiedot kustakin vaihtoehtorahastosta, jota vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida;

7) tiedot ETA-valtioista, joissa vaihtoehtorahastojen hoitaja aikoo markkinoida vaihtoehtorahaston osuuksia;

8) tiedot järjestelyistä, joilla estetään vaihtoehtorahaston osakkeiden tai osuuksien markkinointi ei-ammattimaisille asiakkaille.

11 §
Edellytykset ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan sijoituspalvelujen tarjoamiseen Suomessa

Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 19 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu Finanssivalvonnan lupa edellyttää, että Finanssivalvonta on saanut hakijalta selvityksen:

1) sijoituspalveluista, joita se aikoo tarjota Suomessa;

2) siitä, että vaihtoehtorahastojen hoitajalla on oikeus tarjota sen Suomessa tarjottavaksi hakemiansa sijoituspalveluita kotijäsenvaltiossaan;

3) sen toimiluvasta;

4) siitä, miten sijoituspalvelujen riittävä valvonta on järjestetty;

5) hakijan kyvystä täyttää sijoituspalvelulaissa (747/2012) säädetyt velvollisuudet.

Finanssivalvonnan on myönnettävä edellytykset täyttävälle hakijalle sama oikeus tarjota sijoituspalveluita kuin toimilupavelvolliselle vaihtoehtorahastojen hoitajalle.

12 §
Seuraamukset

Tämän asetuksen rikkomisesta on säädetty hallinnollinen seuraamus vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 22 luvussa ja Finanssivalvonnasta annetun (878/2008) lain 4 luvussa.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2014.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU; (32011L0061); EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Harju

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.