196/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 2, 5, 7, 10 ja 17 § sekä 21 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 7 ja 17 § ja 21 §:n 1 momentti asetuksessa 1217/2011 sekä 10 § asetuksessa 341/2004, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) jälkitarkastuksella määräaikais- tai valvontakatsastuksessa hylätylle ajoneuvolle kuukauden kuluessa määräaikais- tai valvontakatsastuksesta suoritettavaa tarkastusta;

b) hyötyajoneuvolla linja-autoa (M2- ja M3-luokka) ja kuorma-autoa (N2- ja N3-luokka) sekä perävaunua, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia (O3- ja O4-luokka);

c) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota.

5 §
Oikeus käyttää katsastamatonta ajoneuvoa

1. Katsastamattoman ajoneuvon käyttökiellosta säädetään ajoneuvolain 8 ja 51 §:ssä. Jos ajoneuvoa ei ole 3 tai 4 §:ssä tarkoitettuna aikana hyväksytty määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä muulloin kuin tuotaessa ajoneuvo sille erikseen varattuna aikana katsastukseen ellei 10 §:n 3 momentista tai 14 §:stä muuta johdu.

2. Ajoneuvolain 75 tai 85 §:n mukaisesti käyttökiellossa olevaa ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi sille erikseen varattuna aikana katsastukseen.

7 §
Jarrujen tarkastus

1. Ajoneuvon jarrujen tarkastus suoritetaan vähintään 6 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II olevan 4 kohdan jarrulaitteita koskevan 1 alakohdan mukaisesti. Paineilmajarrujen ja sähköohjattujen jarrujen tarkastusta koskevat määräykset ovat kuitenkin Liikenteen turvallisuusviraston määräyksissä.

2. Katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneuvon esitettäväksi jarrutarkastukseen määräämällään tavalla kuormattuna, jos siihen on erityistä syytä.

10 §
Määräaikaiskatsastuksen keskeyttäminen

1. Määräaikaiskatsastuksen keskeyttämisestä säädetään ajoneuvolain 52 ja 55 §:ssä. Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos rekisteröintitodistukseen ja ajoneuvoliikennerekisteriin merkityt ajoneuvon tekniset tiedot eivät ole oikeat. Tällöin ajoneuvo on määrättävä esitettäväksi kuukauden kuluessa muutoskatsastukseen. Katsastusta keskeyttämättä saadaan määräaikaiskatsastuksessa kuitenkin oikaista ajoneuvon rekisteritietojen vähäinen, todennäköisesti rekisteröinnissä syntynyt virhe sekä korjata sellaiset tiedot, joiden muuttaminen ei edellytä muutoskatsastusta.

2. Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä myös, jos tietoyhteys ajoneuvoliikennerekisteriin ei ole käytettävissä taikka jos katsastusta ei sään tai vastaavien olojen vuoksi taikka muusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä voida suorittaa loppuun eikä perusteita katsastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon määräämiselle ole.

3. Jos ajoneuvon katsastus joudutaan keskeyttämään 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden viikon ajan 3 ja 4 §:ssä säädetyn katsastusajan päättymisestä.

4. Keskeytetty määräaikaiskatsastus tai jälkitarkastus saadaan suorittaa loppuun enintään kuukauden kuluessa määräaikaiskatsastuksesta.

17 §
Pakokaasupäästöjen, jarrujärjestelmien, vetokytkinlaitteiden ja nopeudenrajoittimien tarkastaja

1. Ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 5 §:ssä tarkoitettu tarkastuspaikka saa 2 momentissa säädetyin edellytyksin suorittaa:

a) pakokaasupäästöjen tarkastuksen;

b) ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän paineilmajarrujen tai sähköohjattujen jarrujen suorituskyvyn ja jarrutehon tarkastuksen sekä siihen kuuluvan jarrujen yhteensovittamisen tarkastuksen;

c) vetokytkinlaitteen tarkastuksen; 

d) nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksen.

2. Pakokaasupäästöjen, vetokytkinlaitteen ja nopeudenrajoittimen tarkastuspaikan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle. Edellä 1 momentin b kohdassa tarkoitetun tarkastuksen saa suorittaa vain tarkastuspaikka, joka on liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1247/2002) 3 §:ssä tarkoitettu A-luvan haltija.

3. Edellä 1 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta on annettava tarkastuksen tuloksen osoittava todistus esitettäväksi katsastuksessa. Todistuksessa on oltava vähintään ajoneuvon yksilöintitiedot, tiedot tarkastuspaikasta, päiväys sekä tarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennys. Pakokaasupäästöjen tarkastuksesta on ilmoitettava myös mittauksessa käytetyt pyörintänopeudet. Jos pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen tai sähköohjattujen jarrujen tarkastuksista taikka nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksesta on katsastukseen mennessä kulunut enemmän kuin kolme kuukautta tai sitä ei ole suoritettu lainkaan, tarkastus suoritetaan katsastuksen yhteydessä. Jos Liikenteen turvallisuusvirasto on ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 5 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, ettei tarkastuspaikan suorittamia tarkastuksia hyväksytä, tarkastuspaikan antamaa todistusta ei pidetä hyväksyttävänä.

4. Katsastuksessa voidaan suorittaa pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen ja sähköohjattujen jarrujen tarkastuksia sekä nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksia tarkastuspaikan mittausten tai tarkastusten oikeellisuuden toteamiseksi, jolloin katsastuksessa suoritettu tarkastus on ratkaiseva. Katsastuksessa voidaan tarkastaa myös vetokytkinlaite.

21 §
Katsastamattoman ja epäkuntoisen ajoneuvon käytön estäminen

1. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitetulla tavalla estänyt rakenteeltaan, varusteiltaan tai kunnoltaan puutteellisen taikka katsastamattoman ajoneuvon käytön liikenteessä ja määrännyt ajoneuvon ajokieltoon, hänen on tehtävä rekisteröintitodistukseen ajokieltoa koskeva merkintä. Viranomaisen haltuunsa ottama rekisteröintitodistus tai haltuunsa ottamat rekisterikilvet on toimitettava ajoneuvon omistajan tai haltijan ilmoittamaan katsastustoimipaikkaan, jonka on viipymättä merkittävä ajokielto ajoneuvoliikennerekisteriin tai ilmoitettava siitä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet on jälleen luovutettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, jollei ole olemassa muuta ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitettua perustetta, jonka vuoksi rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet on otettu tai voidaan ottaa pois. Katsastustoimipaikan on merkittävä ajokiellon päättyminen rekisteröintitodistukseen. Tieto ajokiellon päättymisestä on talletettava viipymättä ajoneuvoliikennerekisteriin tai siitä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

  Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.