127/2014

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (844/2004) 2 §:n 1 kohta ja 17 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 2 §:n 1 kohta asetuksessa 41/2012 ja 17 §:n 1 momentti asetuksessa 398/2005, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) työkoneiden päästödirektiivillä liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/68/EY siten kuin sitä on sopeutettu tekniseen kehitykseen komission direktiivillä 2001/63/EY ja muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2002/88/EY, 2004/26/EY ja 2011/88/EY sekä komission direktiiveillä 2010/26/EU ja 2012/46/EU;


17 §
Liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät

Liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorin, joka luovutetaan ensimmäistä kertaa markkinoille, tulee täyttää vähintään asianomaiselle moottorille 5 §:ssä säädetyt raja-arvot ja olla tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu työkoneeseen. Asianomaiselle moottorille 5 a—5 c §:ssä säädettyä määräaikaa seuraavan vuoden alusta on moottorin markkinoille luovuttamisen edellytyksenä, että tyyppihyväksyntä on myönnetty vastaavan 3 a., 3 b. tai 4. vaiheen raja-arvojen mukaisesti. Edellä säädetystä poiketen 5 c §:n 2 kohdassa tarkoitettuun R-moottoriluokkaan kuuluvien puristussytytysmoottorien markkinoille luovuttamisen edellytyksenä on 1 päivästä lokakuuta 2014 alkaen, että tyyppihyväksyntä on myönnetty 4. vaiheen raja-arvojen mukaisesti. Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2014.

Komission direktiivi 2012/46/EU (32012L0046); EUVL N:o L353, 21.12.2012, s. 80

  Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Hallitussihteeri
Katariina Haavanlammi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.