113/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1560/2001) 2 §:n 2 momentti, 4 §, 5 §:n 1 momentti, 8 § 1 momentti ja 10 § 4 momentti seuraavasti:

2 §
Työkorvauksen määräytyminen

Työkorvaukseen lasketaan Maanmittauslaitokselle tai kunnalle toimituksesta aiheutuneet kustannukset asianomaisista toimituksista aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten suuruisina. Kustannuksiin luetaan toimituksista aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi toimitusten osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista yhteiskustannuksista. Kustannukset voidaan määrittää myös toimitusten eri osatehtäville erikseen.

4 §
Sikseen jätetty, peruutettu tai rauennut toimitus

Jos loppuun saatetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena, sikseen jätetyn, peruutetun tai rauenneen toimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään enintään vastaavasta toimituksesta määrättävän toimituskorvauksen suuruisena.

Sikseen jätetyn, peruutetun tai rauenneen toimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään muutoin toimituksen etenemisvaiheen perusteella työkorvauksena tai toimituskorvauksena sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa kiinteistötoimitusmaksusta tai kiinteistötoimitusmaksutaksassa tarkemmin säädetään.

5 §
Perimisen toimittava viranomainen

Valtiolle tulevan kiinteistötoimitusmaksun, viivästyskoron, perimiskulujen ja viivästysmaksun perimisestä huolehtii Maanmittauslaitos. Kunnalle tulevien vastaavien saatavien perimisestä huolehtii kunnan kiinteistörekisterin pitäjä.


8 §
Lykkäyksen hakeminen ja myöntäminen

Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua lykkäystä haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on selvitettävä hakijan taloudellinen asema ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Hakemus on toimitettava viimeistään maksun eräpäivänä Maanmittauslaitokselle kun maksun saajana on valtio ja kunnan kiinteistörekisterinpitäjälle kun maksun saajana on kunta.


10 §
Ennakkomaksu ja vakuus maksun suorittamisesta

Kiinteistötoimitusmaksun ennakosta tai annettavasta vakuudesta päättää Maanmittauslaitos tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjä, milloin ennakko suoritetaan tai vakuus asetetaan ennen toimitusmääräyksen antamista, ja toimitusinsinööri, milloin tämä tapahtuu toimituksen vireille tulon jälkeen. Ennakkomaksu peritään yhtenä eränä. Ennakkomaksuun sovelletaan muutoin, mitä kiinteistötoimitusmaksusta säädetään.


Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

Jos toimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena ja toimitus on jätetty sikseen, peruutettu tai rauennut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, siitä määrätään kiinteistötoimitusmaksu soveltaen ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.