73/2014

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2014

Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 213 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1188/1996, sekä

muutetaan 207 ja 208 § sekä 209 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 207 § osaksi laissa 914/2011, 208 § laissa 914/2011 ja 209 §:n 2 momentti laissa 1159/2005, seuraavasti:

207 §

Toimituskustannukset muodostuvat kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimitusmaksuista.

208 §

Toimituksen suorittamisesta aiheutuvien kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 §:n 5 momentissa tarkoitettujen kustannusten ja korvausten maksamisesta päättää toimitusinsinööri, ja ne maksetaan, jollei tämän lain 180 §:stä muuta johdu, etukäteen valtion tai, milloin toimitus-insinöörinä on kiinteistöinsinööri, kunnan varoista sitä mukaa kuin niitä aiheutuu.

Valtion tai kunnan varoista etukäteen maksetut 1 momentissa tarkoitetut kustannukset ja korvaukset peritään valtiolle tai kunnalle takaisin siten kuin kiinteistötoimitusmaksun perimisestä on säädetty.

209 §

Lohkomisessa toimituskustannukset maksaa kunkin lohkokiinteistön ja saajakiinteistön osalta kiinteistön omistaja, jolleivät asianosaiset jakamisesta toisin sovi tai toimitusinsinööri erityisestä syystä toisin määrää. Jos lohkomista on hakenut 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu erityisen oikeuden haltija, vastaa tämä tontin osalta toimituskustannuksista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 207 §:n ja sitä edeltävien säännösten nojalla toimitusmenoiksi kertyneisiin kustannuksiin ja korvauksiin sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Kuitenkin, jos toimituksen lopullinen kiinteistötoimitusmaksu määrätään kiinteistötoimitusmaksusta annetussa laissa tarkoitettuna toimituskorvauksena, toimitusmenot jätetään perimättä niiltä osin kuin niitä vastaavat osuudet sisältyvät sanottuun toimituskorvaukseen.

HE 144/2013
MmVM 16/2013
EV 179/2013

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Alexander Stubb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.