57/2014

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2014

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Energiaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-asiassa;

2) päätös sähköjohdon hankelupa-asiassa;

3) päätös sähkö- tai maakaasuverkon siirtoa koskevassa asiassa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevassa asiassa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa;

6) voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksyminen;

7) päätös verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan mukaista vapautusta koskevassa asiassa;

8) päätös sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetussa laissa (117/2011) tarkoitetun tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa;

9) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa;

10) päätös maakaasumarkkinalain (508/2000) 2 luvun 4 a §:n mukaista vapautusta koskevassa asiassa;

11) päätös päästökauppalain (311/2011), uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;

12) päätös voimalaitoksen hyväksymistä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaiseen tukijärjestelmään koskevassa asiassa;

13) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen maksamisesta;

14) päätös kasvihuonekaasujen päästölupa-asiassa;

15) päätös kasvihuonekaasujen päästöjen todentamista koskevassa asiassa;

16) päästökaupparekisterin ylläpito;

17) päästöselvityksen käsittely;

18) päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymistä koskevassa asiassa;

19) päätös biopolttoaineiden tai bionesteiden raaka-ainetta koskevasta ennakkotiedosta.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Energiavirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

2) Energiaviraston henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat Energiaviraston valvontatehtäviä tai maksutonta toimintaa;

3) tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä mainitun lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Energiavirasto ottaen huomioon mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Hakemusmaksut

Energiaviraston muihin kuin kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) sähkö- ja maakaasuverkkolupa-asiat:

a) päätös jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

b) päätös suurjännitteisen jakeluverkon haltijan sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

c) päätös kantaverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 8 000 euroa;

d) päätös järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähköverkkolupahakemukseen 10 000 euroa;

e) päätös suljetun jakeluverkon sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

f) päätös eräiden rajayhdysjohtojen sähköverkkoluvasta vapauttamista sähkömarkkinalain (588/2013) 12 §:n nojalla koskevassa asiassa 2 800 euroa;

g) päätös jakeluverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

h) päätös siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 5 000 euroa;

i) päätös järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkolupahakemukseen 7 000 euroa;

j) päätös maakaasuverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 2 800 euroa;

2) sähköjohtojen hankelupa-asiat:

a) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 110 ja alle 400 kilovoltin sähköjohdon hankelupahakemukseen 4 000 euroa;

b) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 400 kilovoltin sähköjohdon hankelupahakemukseen 6 000 euroa;

3) sähkö- ja maakaasuverkon siirtoa koskevat asiat:

a) päätös sähköverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

b) päätös maakaasuverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

4) sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevat asiat:

a) päätös sähköliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupa-hakemukseen 2 500 euroa;

b) päätös maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupa-hakemukseen 2 500 euroa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa 4 000 euroa;

6) päätös maakaasumarkkinalain 2 luvun 4 a §:n mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

7) sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) mukaisia voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksyminen 1 200 euroa;

8) päätös 2 §:n 7 kohdassa mainitun asetuksen artiklan mukaista vapautusta koskevassa asiassa:

a) päätös 17 artiklan mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

b) päätös a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 8 000 euroa;

9) päätös tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa:

a) päätös sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 14 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;

10) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa:

a) sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 14 §:n 2 kohdan mukainen päätös maksujen määräytymisperusteiden vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;

11) päätös päästökauppalain, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa:

a) päätös todentajan hyväksymisestä 3 400 euroa;

b) päätös todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 500 euroa;

12) uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea koskevat asiat:

a) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaisesta ennakkotiedosta 1 400 euroa;

b) päätös tuulivoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 2 100 euroa;

c) päätös yhtä polttoainetta käyttävän biokaasuvoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään, jos voimalalle ei haeta lämpöpreemiota 2 100 euroa;

d) päätös useaa polttoainetta käyttävän biokaasuvoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään, jos voimalalle ei haeta lämpöpreemiota 3 500 euroa;

e) päätös biokaasuvoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään, jos voimalalle haetaan lämpöpreemiota 4 200 euroa;

f) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 §:n 7 kohdassa tarkoitetun metsähakevoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 3 500 euroa;

g) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 §:n 9 kohdassa tarkoitetun puupolttoainevoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 4 200 euroa;

h) päätös tuulivoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 050 euroa;

i) päätös c alakohdassa tarkoitetun biokaasuvoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 050 euroa;

j) päätös d alakohdassa tarkoitetun biokaasuvoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 750 euroa;

k) päätös e alakohdassa tarkoitetun biokaasuvoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 2 100 euroa;

l) päätös metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 750 euroa;

m) päätös puupolttoainevoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 2 100 euroa;

n) päätös tuotantotukijärjestelmään hyväksymisestä annetun päätöksen siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 750 euroa;

o) päätös tuotantotuen maksamisesta 250 euroa;

13) päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää koskevassa asiassa:

a) päätös laajan toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä 8 000 euroa;

b) päätös a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 4 000 euroa;

c) päätös suppean toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä 2 000 euroa;

d) päätös c alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 1 000 euroa;

14) päätös biopolttoaineiden tai bionesteiden raaka-ainetta koskevasta ennakkotiedosta 3 000 euroa.

5 §
Päästökauppalain mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskevat hakemusmaksut

Energiaviraston päästökauppalain mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 1 500 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 050 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 000 tonnia vuodessa;

2) päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 2 200 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat 50 000—500 000 tonnia vuodessa;

3) päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 4 700 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 900 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa;

4) päätös laitoksen päästöluvan siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 750 euroa;

5) päätös todentajan laitoskäynnin poisjättämisestä 250 euroa;

6) päätös päästöjen tarkkailumenetelmien parantamisesta 500 euroa;

7) päätös päästöjen alempien määrittämistasojen käytöstä 500 euroa;

8) päätös laitoksen päästöistä 950 euroa.

Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettu lupamaksu peritään myös, kun kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla päästöjen tarkkailusta annettujen säännösten muuttuminen edellyttää laitoksen lupaehtojen tarkistamista.

Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettua lupamaksua ei peritä, kun muutoslupahakemuksella ainoastaan lisätään epävarmuustarkastelu tarkkailusuunnitelmaan.

6 §
Päästökaupparekisterin rekisterimaksut

Energiaviraston suorittamasta kasvihuonekaasujen ja lentoliikenteen päästöoikeuksien päästökaupparekisterin ylläpidosta peritään rekisterin käyttäjiltä maksuja seuraavasti:

1) henkilön päästöoikeustilin sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan (SopS 13/2005) mukaiseen rekisteriin avattavan henkilön päästöoikeustilin avausmaksua 450 euroa;

2) kaupankäyntitilin avausmaksua 450 euroa;

3) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä todentajan tilin käyttömaksua 250 euroa vuodessa;

4) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 25 000—50 000tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä henkilön päästöoikeustilin käyttömaksua ja kaupankäyntitilin käyttömaksua 450 euroa vuodessa sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaiseen rekisteriin avatun henkilön päästöoikeustilin käyttömaksua 450 euroa vuodessa;

5) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin käyttömaksua 1 500 euroa vuodessa;

6) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua 3 500 euroa vuodessa.

Laitoksen päästöoikeustilin käyttömaksu määräytyy laitoksen viimeisimmän todennetun päästömäärän mukaan. Uuden laitoksen päästöoikeustilin käyttömaksu, kun laitoksen päästöjä ei ole vielä todennettu, määräytyy päästöluvan mukaisen päästöluokan perusteella.

Käyttömaksu peritään täysimääräisenä myös silloin, kun tili on ollut auki vain osan aikaa vuodesta. Tilin haltijan vaihtuessa kesken kalenterivuoden peritään tilin käyttömaksu ainoastaan uudelta haltijalta.

7 §
Päästöselvitysten käsittelymaksut

Energiaviraston suorittamasta päästöselvitysten käsittelystä peritään päästöluvan saaneilta laitoksilta vuotuista käsittelymaksua.

Päästöselvityksen käsittelymaksu on:

1) 150 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa;

2) 450 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat 25 000—50 000 tonnia vuodessa;

3) 1 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa;

4) 6 200 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014 ja se on voimassa vuoden 2015 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista annettu työ- ja elinkeinoministeriön asetus (826/2012).

Tämän asetuksen 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettua ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaiseen rekisteriin avatun henkilön päästöoikeustilin käyttömaksua peritään 1 päivästä tammikuuta 2015 lukien.

  Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Ylitarkastaja
Laura North

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.