6/2014

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 4 §:n 2 momentin ja 19 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Jos puutavaran omistaja ei poista puutavaraa siten kuin metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 3 §:n 2 momentissa säädetään, hänen on suoritettava metsätuhojen leviämisen estämiseksi mainitussa momentissa tarkoitetulle puutavaralle jokin tai joitakin seuraavista toimenpiteistä:

1) mäntypuutavara peitetään ennen pystynävertäjien parveilua ja kuusipuutavara ennen kirjanpainajien parveilua hyönteisten iskeytymisen estävällä peitteellä, jonka on peitettävä pinon pintaosa kokonaan ja pinon sivut ja päädyt vähintään 50 senttimetrin matkalta pinon yläreunasta alaspäin;

2) puutavaraa kastellaan vähintään kahdeksan viikon ajan käyttäen vähintään 50 millimetriä vettä vuorokaudessa alkaen viimeistään neljä viikkoa ennen mainitussa momentissa säädettyjä puutavaran poiskuljettamisen määräaikoja;

3) ennen pystynävertäjien parveilua kasatun mäntypuutavarapinon pintaosa 50 sentti-metrin paksuudelta kuljetetaan pois metsästä sellaisenaan tai haketettuna aikaisintaan pystynävertäjien puutavaraan iskeytymisen jälkeen ja ennen mainitussa momentissa säädettyjä mäntypuutavaran poiskuljettamisen määräaikoja;

4) puutavara tai puutavarapinon pintaosan puut kuoritaan vähintään 50 senttimetrin paksuudelta ja kuorittu osa jätetään pinon päälle vähintään kolmea viikkoa ennen mainitussa momentissa säädettyjä puutavaran poiskuljettamisen määräaikoja;

5) puutavarapino käsitellään tuhohyönteisten iskeytymistä vastaan tarkoitetulla hyväksytyllä kasvinsuojeluaineella viimeistään tuhohyönteisten parveillessa;

6) mäntypuutavara sijoitetaan ennen mainitussa momentissa säädettyjä puutavaran poiskuljettamisen määräaikoja 2 momentissa olevan taulukon mukaisten välimatkojen päähän sellaisesta taimikkovaiheen ohittaneesta metsiköstä, jonka puuston tilavuudesta yli 30 prosenttia on mäntyä;

7) mäntypuutavarapinon pintaosa peitetään vähintään 50 senttimetrin paksuisella lehtipuukerroksella tai kaarnoittumattomasta mäntypuusta muodostuvalla kerroksella ennen pystynävertäjien parveilua;

8) kuusipuutavara peitetään vähintään 50 senttimetrin paksuisella lehtipuukerroksella tai kaarnoittumattomasta mäntypuusta muodostuvalla kerroksella ennen kirjanpainajien parveilua;

9) puutavaralle suoritetaan muita toimenpiteitä, joilla on vastaavankaltaisia vaikutuksia, siten, ettei puutavarasta pääse merkittävästi leviämään metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu mäntypuutavara on sijoitettava seuraavan taulukon mukaisesti:

Mäntypuutavaravaraston koko Siemen- tai suojuspuumetsikkö taikka nuori kasvatusmetsikkö Muu taimikkovaiheen ohittanut metsikkö
enintään 100 m³ 200 m 100 m
yli 100 m³ 400 m 200 m
2 §

Ammattimaisen toiminnanharjoittajan omavalvontailmoituksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1) ammattimaisen toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot;

2) omavalvonnan vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot sekä ilmoituksesta lisätietoja antavan tahon yhteystiedot;

3) velvollisuus, jota ilmoitus koskee;

4) puutavaran laatu ja määrä, jota ilmoitus koskee;

5) puutavaran sijainti, jota ilmoitus koskee;

6) selostus metsätuhojen torjunnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetusta esteestä, tilanteesta tai olosuhteesta;

7) toiminnanharjoittajan näkemys esteen, tilanteen tai olosuhteen kestosta ja vaikutuksesta tuhohyönteisten leviämiseen;

8) selostus siitä, mihin toimiin toiminnanharjoittaja aikoo asiassa ryhtyä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2014.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritetuista hakkuista jääneisiin rungonosiin, kaadettuun mänty- ja kuusipuutavaraan, vahingoittuneisiin puihin ja nostettuihin kantoihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Sanna Paanukoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.