1320/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsälain (1093/1996) 14 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1085/2013:

1 §

Metsälain (1093/1996) 14 §:ssä tarkoitetussa metsänkäyttöilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

1) maanomistajan tai hallintaoikeuden taikka muun sellaisen erityisen oikeuden haltijan nimi ja yhteystiedot; lisäksi edellä mainitun mahdollisesti valtuuttaman henkilön nimi ja yhteystiedot;

2) metsänhakkuuoikeuden haltijan nimi ja yhteystiedot, jos hakkuuoikeus on luovutettu ennen ilmoituksen tekemistä;

3) käsittelyaluetta tai -alueita koskevan kiinteistön tai kiinteistöjen nimet ja rekisterinumerot tai kiinteistötunnukset sekä kiinteistön sijaintikunta ja -kylä;

4) käsittelyalueen tai -alueiden sijainti riittävällä tarkkuudella kartalla tai paikkatietoina ilmaistuna sekä sen tai niiden pinta-ala;

5) hakkuun metsälain 5 tai 5 a §:n taikka 5 b §:n mukainen tarkoitus ja toteuttamistapa, ja jos kysymyksessä on lain 5 b §:n mukainen hakkuu, selvitys kohteen erityisluonteesta ja sen edellyttämästä hakkuutavasta, tai jos kysymyksessä on metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1308/2013) 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu hakkuu, selvitys kasvatuskelpoisen puuston vähimmäismäärän alittamisen erityisestä syystä;

6) metsikkökuvioittain uudistushakkuussa kasvupaikka, uudistamistapa, uudistamisen pääasiallinen puulaji tai puulajit, mahdollinen maanpinnan käsittelymenetelmä sekä muita kuin metsälain 8 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja puulajeja käytettäessä selvitys niiden kasvatuskelpoisuudesta ja alkuperän soveltuvuudesta uudistettavan alueen olosuhteisiin;

7) uudistushakkuun kohdistuminen kokonaan tai osaksi vähätuottoiselle ojitetulle turvemaalle tai ennallistettavaan elinympäristöön;

8) metsätuhon johdosta tehtävässä hakkuussa tuhon aiheuttaja;

9) jos metsätalousmaata otetaan metsälain 3 §:ssä tarkoitettuun muuhun käyttöön, tieto uudesta käyttötarkoituksesta;

10) tieto siitä, onko kysymyksessä metsälain 12 §:ssä tarkoitettu suojametsäalue tai 13 §:ssä tarkoitettu suoja-alue;

11) jos metsän käsittely koskee metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua elinympäristöä tai elinympäristöjä, minkälaisista elinympäristöistä on kysymys, selvitys suunnitelluista metsälain 10 a ja 10 b §:n mukaisista sallituista toimenpiteistä sekä miten suunnitelluissa toimenpiteissä otetaan huomioon elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttäminen tai vahvistaminen;

12) metsänkäyttöilmoituksen laatijan nimi ja yhteystiedot.

Metsänkäyttöilmoitukseen voidaan lisäksi sisällyttää tietoja siitä, miten suunnitellussa toimenpiteessä on tarkoitus turvata yleiset edellytykset metsän biologiselle monimuotoisuudelle ominaisten elinympäristöjen säilymiselle myös muualla kuin metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla alueilla.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan metsänkäyttö- ja taimikon perustamisilmoituksesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1308/2010).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Osastopäällikkö
Juha Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.