1317/2013

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain (1295/2013) nojalla:

1 §
Arviointikeskuksen toimintaperiaatteet

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminnassa noudatetaan arvioinnin riippumattomuuden ja kehittävän arvioinnin periaatteita.

Arviointikeskus julkistaa käyttämänsä arviointiperusteet ja arviointiensa tulokset sekä huolehtii tiedonvälityksestä sidosryhmille. Arvioinnissa mukana olleille oppilaitoksille, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä korkeakouluille toimitetaan niitä koskevat arviointitulokset.

Arviointikeskus osallistuu kansainväliseen arviointitoimintaan ja yhteistyöhön.

Arviointikeskus osallistuu säännöllisesti oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

2 §
Arviointisuunnitelman laadinta

Arviointisuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa arviointikauden aikana.

Arviointisuunnitelmaa laadittaessa tulee kuulla keskeisiä sidosryhmiä.

3 §
Henkilöstö

Arviointikeskuksessa on johtaja ja muita virkamiehiä. Arviointikeskuksessa voi olla myös työsopimussuhteista henkilöstöä.

4 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena johtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä asiantuntemus alalta sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Kelpoisuusvaatimuksena johtajan alaisen toimintayksikön päällikön virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

5 §
Johtajan ratkaisuvalta

Seuraavat asiat johtaja ratkaisee arviointineuvostoa kuultuaan:

1) arviointien hankesuunnitelmasta sekä suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta päättäminen, jos ei muuta ole säädetty;

2) 8 §:ssä tarkoitetun neuvottelukunnan asettaminen.

6 §
Arviointineuvoston kokoonpano, tehtävät ja päätösvaltaisuus

Arviointineuvostossa on 13 jäsentä. Arviointineuvostossa tulee olla edustettuina eri koulutussektorit, opettajankoulutus, tutkimus, työelämä ja opiskelijat. Kokoonpanossa on otettava huomioon molemmat kansalliskielet. Arviointineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Arviointineuvoston tehtävänä on:

1) osallistua arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun;

2) päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista;

3) laatia esitys Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain (1295/2013) 5 §:n mukaisesta arviointisuunnitelmasta sekä arviointisuunnitelman muutoksista.

Arviointineuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet muista jäsenistä.

7 §
Korkeakoulujen arviointijaosto

Korkeakoulujen arviointijaostossa on yhdeksän jäsentä, joista vähintään kolmen tulee olla myös arviointineuvoston jäseniä. Jaoston jäsenten tulee olla perehtyneitä korkeakoulujen arviointiin.

Korkeakoulujen arviointijaoston kokoonpanoon ja päätösvaltaisuuteen sovelletaan muutoin, mitä arviointineuvoston kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta säädetään 6 §:n 1 ja 3 momenteissa.

Korkeakoulujen arviointijaoston toimikausi voi jatkua enintään kuusi kuukautta uuden arviointineuvoston nimittämisen jälkeen. Tänä aikana arviointineuvostoon kuuluvien jaoston jäsenten määrä voi poiketa 1 momentissa säädetystä.

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää:

1) korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta sekä suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta;

2) korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien lopputulosten hyväksymisestä.

8 §
Neuvottelukunnat

Arviointikeskus voi asettaa arviointiasiain neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on edistää arviointikeskuksen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä arviointitiedon hyödyntämistä.

Arviointikeskus voi asettaa kansainvälisen neuvottelukunnan.

9 §
Palkkiot

Arviointikeskus päättää arviointineuvoston ja -jaostojen sekä neuvottelukuntien jäsenten palkkiot.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Sen 7 ja 8 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä toukokuuta 2014.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos
Piritta Väinölä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.