1295/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Toimiala

Koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin riippumattomana asiantuntijaorganisaationa on Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Arviointikeskus tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten.

Arviointikeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

2 §
Tehtävät

Arviointikeskuksen tehtävänä on:

1) toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja 5 §:ssä tarkoitetun arviointisuunnitelman mukaisesti;

2) tehdä 5 §:ssä tarkoitetun arviointisuunnitelman mukaisesti:

a) perusopetuslain (628/1998) 14 §:ssä ja lukiolain (629/1998) 10 §:ssä tarkoitettujen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja;

b) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 13 §:ssä tarkoitettujen opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 13 §:ssä tarkoitettujen tutkinnon perusteiden sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 5 §:ssä tarkoitettujen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja;

3) tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa;

4) kehittää koulutuksen arviointia; sekä

5) huolehtia muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.

3 §
Johtaja

Arviointikeskuksessa on johtaja, joka johtaa keskuksen toimintaa ja vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta. Valtioneuvosto nimittää johtajan.

Johtaja ratkaisee arviointikeskuksessa ratkaistavat asiat, jos muuta ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin johtajan ratkaisuvallasta.

4 §
Arviointineuvosto

Arviointikeskuksen yhteydessä toimii arviointineuvosto, joka seuraa ja kehittää arviointikeskuksen toimintaa. Arviointineuvoston jäsenillä tulee olla tehtävän edellyttämää asiantuntemusta.

Arviointineuvoston kokoonpanosta, tehtävistä ja päätösvaltaisuudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvosto nimittää arviointineuvoston enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Johtajalla ja henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus arviointineuvoston kokouksissa. Arviointikeskuksen henkilöstö valitsee keskuudestaan edustajan arviointineuvostoon.

Arviointineuvoston yhteydessä voi toimia jaostoja, joihin kuuluu myös arviointineuvoston ulkopuolisia jäseniä. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää jaostot arviointineuvoston esityksestä.

Jaostojen kokoonpanosta, päätösvaltaisuudesta, toimikaudesta ja ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

5 §
Arviointisuunnitelma

Arviointineuvosto laatii esityksen arviointisuunnitelmaksi, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy. Arviointisuunnitelma sisältää arvioitavat kohteet ja arviointien aikataulun.

Arviointisuunnitelman laadinnassa noudatettavista periaatteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

6 §
Maksut

Arviointikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annetussa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa.

7 §
Työjärjestys

Arviointikeskuksella on työjärjestys, jonka johtaja vahvistaa arviointineuvostoa kuultuaan. Työjärjestyksellä määrätään arviointikeskuksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä.

8 §
Tarkemmat säännökset

Arviointikeskuksen toimintaperiaatteista, henkilöstöstä, kelpoisuusvaatimuksista, neuvottelukunnista ja palkkioiden määräytymisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

10 §
Toiminnan aloittamista koskevat siirtymäsäännökset

Yliopistolain (558/2009) 87 §:n 2 momentissa ja ammattikorkeakoululain (351/2003) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkeakoulujen arviointineuvoston tehtävät, perusopetuslain 21 §:ssä, lukiolain 16 §:ssä, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:ssä, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:ssä, vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 §:ssä ja taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun koulutuksen arviointineuvoston tehtävät sekä opetushallituksesta annetun lain (182/1991) nojalla opetushallitukselle säädetyt oppimistulosten seuranta-arviointeihin liittyvät tehtävät siirtyvät arviointikeskukselle 1 päivänä toukokuuta 2014. Mainitusta ajankohdasta lukien siirtyvät myös korkeakoulujen arviointineuvostossa, koulutuksen arviointineuvostossa ja opetushallituksessa siirtyvien tehtävien osalta tehdyt sopimukset ja sitoumukset sekä niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä siirtyviin tehtäviin liittyvät aiemmat arviointiaineistot arviointikeskukselle, jollei toisin ole sovittu.

Arviointitoiminnassa noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan laadittua arviointisuunnitelmaa, kunnes 5 §:n mukainen arviointisuunnitelma on hyväksytty.

11 §
Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Korkeakoulujen arviointineuvoston sihteeristön sekä opetushallituksesta siirtyvän henkilöstön siirtymisestä arviointikeskuksen palvelukseen 1 päivästä toukokuuta 2014 säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 5 a §:ssä.

Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö siirtyy arviointikeskuksen palvelukseen työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetulla liikkeen luovutuksella. Siirtyvä henkilöstö nimitetään virkasuhteisiin 1 päivästä toukokuuta 2014. Määräaikaisessa työsuhteessa oleva henkilö nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen työsopimuksessa sovituksi määräajaksi.

Arviointikeskuksen johtajan virka perustetaan 1 päivästä tammikuuta 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ennen tämän lain voimaantuloa nimittää virkamiehiä arviointikeskuksen virkoihin niitä ensimmäisen kerran täytettäessä.

HE 117/2013
SiVM 12/2013
EV 193/2013

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.