1280/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (550/2008) 4 §:n 1 momentti, 15, 18 ja 31 §, 39 §:n 5 momentti, 42 ja 44 §, 48 §:n 1 momentin 3 kohta, 58 §:n 2 momentti, 76, 77 ja 93 a §, sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 2 momentti, 18 § ja 58 §:n 2 momentti asetuksessa 805/2012, 4 §:n 1 momentti, 44 § ja 48 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 81/2009 ja 93 a § asetuksessa 597/2010, sekä

lisätään uudet 11 b ja 44 a § seuraavasti:

4 §
Sisäinen tarkastus

Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden varmistamiseksi sekä muita johdon määräämiä tarkastus- ja arviointitehtäviä varten ministeriössä on toiminnallisesti riippumaton sisäisen tarkastuksen yksikkö.


11 b §
Hankintatoimen ohjausryhmä

Hankintatoimen ohjausryhmä käsittelee valmistavasti hankintatoimen laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä asioita ja seuraa hankintatoimelle asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjausryhmän tavoitteena on edistää hankintatoimen yhtenäisyyttä ja varmistaa, että hankintatoimea kehitetään strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hallintojohtaja, varapuheenjohtajana virastopalveluyksikön päällikkö ja sihteerinä puheenjohtajan määräämä virkamies. Ryhmän muita jäseniä ovat tietohallintojohtaja, kiinteistöjohtaja, talousjohtaja, hankintapäällikkö sekä kehityspoliittisen, Afrikan ja Lähi-idän ja Amerikan ja Aasian osastojen nimeämät osastopäälliköt tai yksikön päälliköt. Lisäksi jäseninä ovat virastopalveluyksikön ja toimialapolitiikan yksiköiden nimeämät hankintaneuvonnan edustajat ja enintään kolme muiden osastojen tai palveluiden edustajaa, joiden nimeämisestä päättää valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Ohjausryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai muulla ryhmän päättämällä tavalla.

15 §
Valmiustoimikunta

Ministeriössä on valmiustoimikunta, joka käsittelee kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista koskevia hallinnonalan suunnitelmia ja toimenpiteitä.

Valmiustoimikunnan puheenjohtajana ja ulkoasiainhallinnon valmiuspäällikkönä toimii kansalaispalvelupäällikkö tai määrätty sijaisensa. Valmiussihteerinä toimii turvallisuusjohtaja tai määrätty sijaisensa.

Valmiustoimikunnan tarkemmista tehtävistä, kokoonpanosta ja valmiuspäällikön sijaisena toimivasta varapuheenjohtajasta määrätään valmiustoimikunnan asettamispäätöksessä.

18 §
Ministeriön organisaatio

Ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2005) mukaisesti ministeriössä on poliittinen osasto, taloudellisten ulkosuhteiden osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto sekä viestintä- ja kulttuuriosasto. Ministeriössä on osastojaon ulkopuolisina toimintoina oikeuspalvelu, kansalaispalvelut, protokollapalvelut, hallintopalvelut, talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö sekä kehitysevaluoinnin yksikkö.

Lisäksi ministeriössä on kansallinen turvallisuusviranomainen ja viisumipalvelukeskus.

31 §
Poliittisen osaston tehtävät

Poliittisen osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka yleisesti sekä maailmanlaajuiset poliittiset ja turvallisuuskysymykset;

2) EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP);

3) EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP);

4) Pohjois-Atlantin liitto (Nato) ja Nato-yhteistyö;

5) pohjoismainen turvallisuuspoliittinen yhteistyö;

6) sotilaallinen kriisinhallinta ja siviilikriisinhallinta;

7) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö;

8) Euroopan neuvosto;

9) asevalvonta, puolustustarvikkeiden vientikysymykset, puolustusmateriaaliyhteistyö ja kansainvälinen vientivalvontayhteistyö;

10) suomalaisten valtionilma-alusten ja valtionalusten kulkuluvat;

11) ihmisoikeuspolitiikka, yleiset ihmisoikeusasiat ja demokratiaa koskevat asiat;

12) yleiset YK-asiat, YK-asioiden yhteensovittaminen, YK:n yleiskokous ja turvallisuusneuvosto;

13) globaalihallintaan liittyvät kysymykset;

14) rauhanvälityskysymykset; sekä

15) osallistuminen osaston tehtäviin liittyvien kansainvälisten sopimusten valmisteluun ja säädösvalmisteluun yhteistyössä oikeuspalvelun kanssa.

39 §
Hallintopalvelut

Virastopalveluyksikön tehtäviin kuuluvat virastotuki- ja logistiikkapalvelut, materiaalihallinto sekä hankintatoimen ja ympäristöasioiden ohjaus.


42 §
Kansalaispalvelujen tehtävät

Kansalaispalvelujen tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) konsuliasiat, passi- ja viisumiasiat sekä laillistamiset;

2) muut viranomaistehtävät ja virka-apu;

3) maahanmuuttoviraston ja työvoimaviranomaisten lupa-asioiden koordinointi edustustoissa; ja

4) ulkomailla toimitettavat vaalit.

44 §
Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sen lisäksi, mitä ministeriön taloussäännössä on sisäisestä valvonnasta määrätty, sisäisen tarkastuksen yksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) ulkoasiainhallinnon toiminnan ja talouden tarkastaminen;

2) ministeriön toimintayksikköjen ja edustustojen tarkastus;

3) aloitteiden tekeminen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi sekä havaittujen puutteiden poistamiseksi;

4) sisäiseen tarkastustoimintaan liittyvät tutkintatoimet;

5) tarkastustoiminnan yhteydessä esitettyjen toimenpiteiden toteutumisen seuranta;

6) yhteydenpito muihin valtionhallinnon tarkastusviranomaisiin ja niiden avustaminen tarkastustoiminnassa; sekä

7) valvonta- ja tarkastustoiminnan yleinen kehittäminen.

44 a §
Kehitysevaluoinnin yksikkö

Kehitysevaluoinnin yksikön tehtäviin kuuluu:

1) kehityspolitiikan ja –yhteistyön keskitetyistä evaluoinneista (kehitysevaluointi) huolehtiminen;

2) koko ministeriön evaluointien ohjeistus kehityspolitiikkaan ja –yhteistyöhön liittyen;

3) kehitysevaluoinnin kapasiteetin kehittäminen ja koulutus;

4) kehitysevaluoinnin tuloksista tiedottaminen; ja

5) kehityspolitiikan ja –yhteistyön evaluointitoimen yleinen kehittäminen ja kansainvälisiin evaluointiverkostoihin ja yhteisevaluointeihin osallistuminen.

48 §
Alivaltiosihteeri

Ministeriössä on neljä alivaltiosihteeriä, joiden tehtävät jakautuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:


3) kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka, kehitysevaluoinnin yksikkö, Afrikka ja Lähi-itä; sekä


58 §
Esittelijät

Ministeriössä päätettäviä asioita esittelevät valtioneuvoston esittelijät sekä ulkoasiainsihteeri, lakimies, lainsäädäntösihteeri, turvallisuuspäällikkö, tietotekniikkapäällikkö, ylitarkastaja, tarkastaja, taloussuunnittelija, kamreeri, taloussuunnittelupäällikkö, talouspalvelupäällikkö, kehityspolitiikan neuvonantaja ja ne muut virkamiehet, jotka ministeriö määrää esittelijöiksi.

76 §
Virastopalveluyksikön päällikön ratkaisuvalta

Virastopalveluyksikön päällikkö ratkaisee 64 §:ssä määrätyn lisäksi seuraavat asiat:

1) moottoriajoneuvojen sekä muiden koneiden, laitteiden ja materiaalien hankintojen ohjausta koskevat asiat, jos asia ei kuulu muulle toimialayksikölle;

2) julkaisu- ja painatuspalveluiden sekä muiden palveluiden hankintojen ohjausta koskevat asiat, jos asia ei kuulu muulle toimialayksikölle; ja

3) hankintakategoriasuunnitelmat, lukuun ottamatta kehitysyhteistyöhankintojen kategoriaa.

77 §
Virastopalveluyksikön virkamiesten ratkaisuvalta

Virastopalveluyksikön hankintapäällikkö ja virastopalvelupäällikkö ratkaisevat vahvistetun työnjaon ja käyttöönsä osoitettujen määrärahojen puitteissa materiaali- ja palveluhankintoja, jotka ovat raha-arvoltaan alle 100 000 euroa.

Virastopalveluyksikön muut virkamiehet ratkaisevat vahvistetun työnjaon ja käyttöönsä osoitettujen määrärahojen puitteissa materiaali- ja palveluhankintoja, jotka ovat raha-arvoltaan alle 25 000 euroa

93 a §
Kansallinen turvallisuusviranomainen

Ulkoasiainministeriölle kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) nojalla kuuluvia tehtäviä hoitamaan määrätty yksikkö toimii kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin alaisuudessa.

Kansallinen turvallisuusviranomainen ratkaisee asiat, jotka kuuluvat kansallisen turvallisuusviranomaisen ratkaisuvaltaan lainsäädännön ja Suomea sitovien kansainvälisten tietoturvavelvoitteiden perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.