1131/2013

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 a §:n 5 momentti ja liite,

sellaisina kuin ne ovat, 9 a §:n 5 momentti laissa 1399/2010 ja liite laissa 611/2012, ja

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1399/2010 ja 395/2013, uusi 13 a kohta ja 9 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1399/2010, uusi 5 momentti, jolloin muutettu 5 momentti siirtyy 6 momentiksi sekä lakiin uusi 14 a §, seuraavasti:

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


13 a) etanolidieselillä tuotetta, jonka etanolipitoisuus on 83—92 tilavuusprosenttia, syttyvyyttä parantavan lisäaineen pitoisuus 5—10 tilavuusprosenttia, tiheys 805—830 grammaa litralta 15 celsiusasteessa, rikkipitoisuus enintään 10 milligrammaa kilogrammaa kohden, vesipitoisuus 3—7 tilavuusprosenttia ja tehollinen lämpöarvo 24—27 megajoulea kilogrammaa kohden;


9 a §

Tulli vahvistaa tammi-kesäkuulta ja heinä-joulukuulta moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä korvaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljystä ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän, jota sovelletaan mainittuna aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden veron palautukseen. Palautuksen määräksi vahvistetaan mainittuna aikana verolliseen kulutukseen luovutetusta polttoaineesta ja sitä korvaavista tuotteista suoritettujen verojen keskiarvo litraa kohti kahden desimaalin tarkkuudella. Kuitenkin polttoaineesta, joka ei ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla säädetyn mukaista, tai jos kysymyksessä on kevyt polttoöljy, joka sisältää biopolttoöljyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia, hakijan on esitettävä palautuksen saamiseksi luotettava selvitys polttoaineesta suoritetusta verosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Jos palautettavan veron määrää ei voida vahvistaa tai selvittää 5 momentin mukaisesti, veronpalautuksen määrä on:

1) moottoribensiinistä, etanolista, moottoribensiinin ja etanolin seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta liitteen verotaulukon tuoteryhmän 22 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu;

2) dieselöljystä, biodieselöljystä, dieselöljyn ja biodieselöljyn seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta verotaulukon tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu;

3) kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljyistä, kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn seoksesta tai niitä korvaavasta tuotteesta verotaulukon tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu.

14 a §

Lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua veronalennusta ei sovelleta yritykseen, joka on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 1 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa tai jota koskee mainitun artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 110/2013
VaVM 26/2013
EV 162/2013

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
Moottoribensiini snt/l 10 50,36 16,25 0,68 67,29
Pienmoottoribensiini snt/l 11 30,36 16,25 0,68 47,29
Bioetanoli snt/l 20 33,05 10,67 0,68 44,40
Bioetanoli R snt/l 21 33,05 5,33 0,68 39,06
Bioetanoli T snt/l 22 33,05 0,00 0,68 33,73
MTBE snt/l 23 40,91 13,21 0,68 54,80
MTBE R snt/l 24 40,91 11,75 0,68 53,34
MTBE T snt/l 25 40,91 10,30 0,68 51,89
TAME snt/l 26 44,06 14,22 0,68 58,96
TAME R snt/l 27 44,06 12,94 0,68 57,68
TAME T snt/l 28 44,06 11,66 0,68 56,40
ETBE snt/l 29 42,49 13,72 0,68 56,89
ETBE R snt/l 30 42,49 11,18 0,68 54,35
ETBE T snt/l 31 42,49 8,64 0,68 51,81
TAEE snt/l 32 45,64 14,73 0,68 61,05
TAEE R snt/l 33 45,64 12,59 0,68 58,91
TAEE T snt/l 34 45,64 10,46 0,68 56,78
Biobensiini snt/l 38 50,36 16,25 0,68 67,29
Biobensiini R snt/l 39 50,36 8,13 0,68 59,17
Biobensiini T snt/l 40 50,36 0,00 0,68 51,04
Etanolidiesel snt/l 47 13,97 10,90 0,35 25,22
Etanolidiesel R snt/l 48 13,97 5,99 0,35 20,31
Etanolidiesel T snt/l 49 13,97 1,07 0,35 15,39
Dieselöljy snt/l 50 30,70 18,61 0,35 49,66
Dieselöljy para snt/l 51 24,00 17,58 0,35 41,93
Biodieselöljy snt/l 52 28,14 17,06 0,35 45,55
Biodieselöljy R snt/l 53 28,14 8,53 0,35 37,02
Biodieselöljy T snt/l 54 28,14 0,00 0,35 28,49
Biodieselöljy P snt/l 55 24,00 17,58 0,35 41,93
Biodieselöljy P R snt/l 56 24,00 8,79 0,35 33,14
Biodieselöljy P T snt/l 57 24,00 0,00 0,35 24,35
Kevyt polttoöljy snt/l 60 9,30 9,34 0,35 18,99
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 6,65 9,34 0,35 16,34
Biopolttoöljy snt/l 62 6,65 9,34 0,35 16,34
Biopolttoöljy R snt/l 63 6,65 4,67 0,35 11,67
Biopolttoöljy T snt/l 64 6,65 0,00 0,35 7,00
Raskas polttoöljy snt/kg 71 7,59 11,34 0,28 19,21
Lentopetroli snt/l 81 54,76 17,99 0,35 73,10
Lentobensiini snt/l 91 49,88 16,10 0,68 66,66
Metanoli snt/l 100 25,18 8,13 0,68 33,99
Metanoli R snt/l 101 25,18 4,06 0,68 29,92
Metanoli T snt/l 102 25,18 0,00 0,68 25,86

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.