1122/2013

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Työ- ja elinkeinoministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien, valtakunnan sovittelijan toimiston, yhteistoiminta-asiamiehen toimiston sekä työneuvoston ja koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset suoritteen omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut.

Maksu peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

 Lisäksi suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu peritään turvavarastojen käyttölupapäätöksistä.

3 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut tai muut suoritteet:

1) asiantuntija-, koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulko-puolisille;

3) julkaisut, tutkimukset, selvitykset ja tilastopalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat ministeriön maksutonta toimintaa;

4) henkilöstön käyttö virkatehtäviin hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee työ- ja elinkeinoministeriön maksutonta toimintaa;

5) kirjasto- ja tietopalvelut;

6) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset;

7) muu toimeksiantoon perustuva tai siihen verrattava työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluva suorite;

8) tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

9) koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian tarjoamat majoituspalvelut ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät palvelut, jotka eivät liity työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan vuotuisen henkilöstökoulutusohjelman toteutukseen;

10) toimeksiantoon perustuvan aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää työ- ja elinkeinoministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja on voimassa vuoden 2015 joulukuun loppuun.

 Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

  Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Talouspäällikkö
Taina Vähimaa

Liite

Maksutaulukko työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite
1) kirjanpitolautakunnan tilinpäätöksen valmistumisaikaa ja tilikautta koskevat poikkeuslupapäätökset   170 €
2) muut kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset   500 €
3) valtion tilintarkastuslautakunnan valituspäätökset   200 €
4) ulkomaisten yritysostojen vahvistushakemusten käsittely 2 000 €
5) päätös maan rajan ylittävän, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon hankelupahakemukseen 6 000 €
6) päätös maan rajan ylittävän maakaasun siirtoputken hankelupahakemukseen 6 000 €
7) kauppakamarin perustamislupa   85 €

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista yhteistoiminta- asiamiehen toimisto perii omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

8) henkilöstörahaston rekisteröinti 300 €
9) henkilöstörahaston sääntömuutoksen rekisteröinti 300 €
10) muu kuin 9) ja10) kohdassa mainittu muutos henkilöstörahastorekisteriin   70 €
11) ote henkilöstörahastoluettelosta ja / tai säännöistä   40 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.