1112/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen (329/2010) 8 ja 11 §, 12 §:n 1 momentti sekä 18 ja 31 §, sellaisina kuin ne ovat, 8 ja 18 § asetuksessa 42/2012, 11 § asetuksessa 98/2013 sekä 12 §:n 1 momentti ja 31 § osaksi asetuksessa 42/2012, seuraavasti:

8 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Koulutuspolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta antavat koulut ja oppilaitokset;

2) Opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat oppilaitokset;

3) ylioppilastutkintolautakunta;

4) Kansallinen koulutuksen arviointikeskus;

5) koulutuksen arviointineuvosto.

11 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat;

2) näkövammaisten kirjasto;

3) Museovirasto;

4) Suomenlinnan hoitokunta;

5) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti;

6) kuvaohjelmalautakunta;

7) eräistä kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) mukainen lautakunta;

8) eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukainen lautakunta;

9) valtion taideteostoimikunta;

10) näyttelyiden valtiontakuulautakunta;

11) tekijänoikeusneuvosto;

12) valtion liikuntaneuvosto;

13) valtion nuorisoasiain neuvottelukunta;

14) nuorisolain (72/2006) 6 §:ssä tarkoitettu arviointi- ja avustustoimikunta;

15) uskonnonvapauslain (453/2003) 23 §:ssä tarkoitettu asiantuntijalautakunta;

16) Suomen Kansallisooppera;

17) Suomen Kansallisteatteri;

18) Kansallisgalleria;

19) Suomen elokuvasäätiö.

12 §
Toimiala

Hallinto-osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan hallinto, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

2) virastopalvelut;

3) ministeriön toimitilat;

4) valmiussuunnittelu, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

5) ministeriön hallinnonalan valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjaus;

6) ministeriön ja sen hallinnonalan hankinta-asioiden kehittäminen ja yhteensovittaminen;

7) ministeriön henkilöstöhallinto ja henkilöstöpolitiikka;

8) osaamisen, johtamisen ja työyhteisön kehittäminen;

9) ministeriön ja sen hallinnonalan talousarvioehdotus;

10) valtionosuusjärjestelmien koordinointi;

11) muu toiminnan ja talouden suunnittelu ja sisäisen valvonnan yhteensovittaminen;

12) valtionavustusten ja EU:n rakennerahastovarojen käytön valvonta;

13) maksuliikenne ja laskentatoimi sekä palkanlaskenta;

14) hallinnonalan palvelukeskusasiat;

15) ministeriön ja sen hallinnonalan tietohallinnon kehittäminen ja yhteensovittaminen;

16) ministeriön tietotekniset toimintaedellytykset;

17) ministeriön asiakirjahallinto, kirjasto ja tietopalvelu sekä ministeriön tarvitseman tiedon hankinnan ja jakelun kehittäminen;

18) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat, kansainväliset asiat sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa;

19) koulutus- ja tiedehallinnon ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n virka- ja työehtosopimustoiminta;

20) muut asiat, jotka eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan.


18 §
Toimintayksiköihin sijoittamattomat välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet

Välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet avustavat kansliapäällikköä strategiseen suunnitteluun, toimialan ohjaukseen, säädösvalmistelun kehittämiseen, ministeriön tulosjohtamiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa sekä käsittelevät muut kansliapäällikön määräämät asiat.

31 §
Vuosilomat

Kansliapäällikkö ratkaisee osaston ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön sekä toimintayksiköihin sijoittamattoman virkamiehen vuosilomaa koskevat asiat.

Osaston päällikkö ratkaisee osaston yksikön ja vastuualueen päällikön sekä muun välittömästi alaisensa virkamiehen vuosilomaa koskevat asiat.

 Osaston yksikön ja vastuualueen tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö ratkaisee yksikkönsä ja vastuualueensa virkamiehen vuosilomaa koskevat asiat. Tulosalueen päällikkö ratkaisee tulosalueensa virkamiehen vuosilomaa koskevat asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Opetusministeri
Krista Kiuru

Kansliapäällikkö
Anita Lehikoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.