1107/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen (1337/2011) 10 §:n 2 momentti, 13 §, 16 §:n 4 kohta, 17 §:n 7 kohta, 18 §:n 1 momentin 3 kohta ja 3 momentti, 22 §, 24 §.n 1 ja 2 momentti, 26 §:n 2 kohta ja 60 §:n 2 momentti seuraavasti:

10 §
Kansliapäällikön johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö, osastopäälliköt, erillisyksiköiden johtajat sekä talousjohtaja, konserniohjausyksikön johtaja, controller ja Turvallisuuskomitean pääsihteeri. Valtiosihteeri, ministerin erityisavustaja ja sotilasneuvonantaja voivat osallistua kokouksiin.


13 §
Toimintayksiköt

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto, osastoihin kuulumattomina erillisyksikköinä hallintoyksikkö, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, tarkastusyksikkö ja viestintäyksikkö sekä sihteeristöinä Turvallisuuskomitean, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan ja maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristöt.

Erillisyksiköt sekä Turvallisuuskomitean ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristöt toimivat kansliapäällikön alaisuudessa. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö toimii puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön alaisuudessa.

16 §
Toimintayksiköiden yleiset tehtävät

Sen lisäksi, mitä jäljempänä säädetään, toimintayksikön tehtävänä on:


4) vastata tehtäväalueensa tulosohjauksesta ja riskienhallinnasta;


17 §
Puolustuspoliittinen osasto

Osaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:


7) kokonaismaanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta hallinnonalan osalta;


18 §
Hallintopoliittinen osasto

Osaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:


3) hallinnonalan toimintasuunnitelman ja ministeriön kirjanpitoyksikön riskienhallinnan yhteensovittamista;


Edellä 1 momentin 9 ja 10 kohdassa tarkoitetut asiat ovat suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

22 §
Tarkastusyksikkö

Yksikön tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja hallinnonalan toimivuuden, tuloksellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tarkastamista;

2) puolustusvoimain komentajan varainkäytön valvonnan tarkastamista;

3) hallinnonalan viraston ja laitoksen sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan asianmukaisuuden arviointia ja kehittämistä suhteessa toimintoihin liittyviin riskeihin.

24 §
Sihteeristöt

Turvallisuuskomitean sihteeristö valmistelee Turvallisuuskomitealle kuuluvia asioita. Sihteeristö toimii lisäksi valtioneuvoston valmiuspäällikkökokouksen sihteeristönä, vastaa valmiussihteerikokousten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä, toimii Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan sihteeristönä sekä käsittelee asioita, jotka koskevat kokonaisturvallisuuden varautumisen yhteensovittamista. Komitean tehtävistä säädetään Turvallisuuskomiteasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (77/2013).

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö valmistelee maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnalle kuuluvia asioita. Suunnittelukunnan ja sihteeristön tehtävistä säädetään maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetussa asetuksessa (539/2012).


26 §
Kansliapäällikön tehtävät

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:ssä säädetään, kansliapäällikön tehtävänä on:


2) johtaa kokonaismaanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden yhteensovittamiseen liittyvien ministeriön toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua ja toimia Turvallisuuskomitean puheenjohtajana;


60 §
Vuosilomat ja poissaolot

Osastopäällikkö vahvistaa osaston henkilöstön vuosilomat. Erillisyksikön johtaja vahvistaa yksikön henkilöstön vuosilomat. Hallintoyksikön johtaja vahvistaa Turvallisuuskomitean sekä maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan pääsihteerien vuosilomat. Pääsihteeri vahvistaa sihteeristöön kuuluvien muiden virkamiesten vuosilomat.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Puolustusministeri
Carl Haglund

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.