1093/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 16 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 2, 3, 6, 13 ja 13 a §, sellaisina kuin niistä ovat 13 ja 13 a § asetuksessa 523/2012, seuraavasti:

2 §
Aluehallintovirastojen organisaatio ja tehtäväjako

Aluehallintovirastossa on siten kuin 3 §:ssä säädetään seuraavat vastuualueet:

1) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 8 kohdassa sekä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

2) opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastosta annetun lain 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä sekä 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä koulutus-, lasten päivähoito-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen osalta;

3) ympäristölupavastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

4) työsuojelun vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä;

5) pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa ja 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä.

Aluehallintoviraston vastuualueilla hoidetaan lisäksi muita virastolle erikseen säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä.

Aluehallintovirastossa on lisäksi viraston hallintopalveluja hoitava vastuuyksikkö.

Aluehallintovirastoista annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu Ahvenanmaan valtionvirasto organisoidaan ja sen tehtäväjako toteutetaan 1-3 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti.

3 §
Vastuualueiden sijoittuminen aluehallintovirastoihin ja niiden toimialueet

Kaikissa aluehallintovirastoissa on peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, opetus- ja kulttuuritoimi sekä pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueet. Nämä vastuualueet huolehtivat niille säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisesta aluehallintoviraston toimialueella.

Ympäristölupavastuualueiden ja työsuojelun vastuualueiden sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja niiden toimialueista säädetään erikseen.

6 §
Aluehallintovirastojen ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö

Aluehallintovirastoilla on yksi ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Yksikkö toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa sen vastuualueista erillisenä yksikkönä.

Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen tehtävät perustamishankkeita koskevia tehtäviä lukuun ottamatta. Lisäksi palveluyksikkö toimii asiantuntijana ruotsinkielistä väestöä koskevissa kirjastotoimeen ja oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvissä asioissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialaan kuuluvissa ruotsinkielistä väestöä koskevissa koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa.

Palveluyksikön virkojen kelpoisuusvaatimuksena on 16 §:ssä säädetyn lisäksi ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Palveluyksikön henkilöstön työskentelypaikkakuntana voi olla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lisäksi muun aluehallintoviraston toimipaikka.

13 §
Lapin aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Lapin aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 45 §:n 1 momentissa tarkoitetut saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvät tehtävät;

2) elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitettu poroteurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten hyväksyminen sekä elintarvikevalvonta, ensisaapumisvalvonta ja lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa;

3) Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta annetussa laissa (1182/2011) tarkoitetut tuen takaisinperintään liittyvät tehtävät;

4) vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain (945/2009) 3 §:n mukaisten poikkeuslupien myöntäminen.

Lapin aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeisiin liittyvät tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

13 a §
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) maantielaissa (503/2005) ja ratalaissa (110/2007) tarkoitetut hallinnollisia pakkokeinoja koskevat tehtävät;

2) yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa (649/1990) ja asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitetut tehtävät;

3) löytötavaralaissa (778/1988) ja löytötavara-asetuksessa (1079/1988) tarkoitetut tehtävät;

4) liikuntalaissa (1054/1998) tarkoitetut liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät.

Lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta koko muun maan alueella yhteisaluelain (758/1989) 18 §:ssä tarkoitetut osakaskuntien sääntöjen ja sääntöjen muutosten vahvistamista koskevat tehtävät.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetut oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeisiin liittyvät tehtävät myös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain (945/2009) 3 §:n mukaista poikkeuslupaa koskeva asia, joka on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, käsitellään loppuun siinä aluehallintovirastossa, joka on toimivaltainen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.