1092/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 22 §:n nojalla:

1 §
Omakustannusarvon mukaiset maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Aluehallintoviraston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvon mukainen kiinteä maksu, ovat liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet lukuun ottamatta 2 §:ssä tarkoitettuja suoritteita.

Muita maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) aluehallintoviraston viranomaisen tai muun hakijan pyynnöstä tekemä erillinen tarkastus, lukuun ottamatta aluehallintovirastolle lain mukaan kuuluvia yleisiä valvonta- ja tarkastustehtäviä ja  niitä tarkastus- ja valvontatehtäviä, joiden maksuista säädetään liitteessä;

2) valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset aluehallintovirastossa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta suoritteita, jotka ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 5 tai 6 §:n nojalla maksuttomia;

4) talletuksen ja vakuuden vastaanottaminen;

5) aluehallintoviraston muu päätös, joka on tehty hakemuksesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden omakustannusarvoa määrättäessä käytetään suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana liitteen maksutaulukossa määrättyä työtunnin hintaa.

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua maksua ei peritä, jos talletuksen ja vakuuden antaminen liittyy osana muuhun aluehallintoviraston päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu. Maksua ei niin ikään peritä, jos kyseessä on ulosottomiehen ulosottokaaren (705/2007) nojalla tekemä talletus eikä talletuksesta aiheutuvaa maksua voida sisällyttää ulosottoasiain täytäntöönpanoa koskeviin kuluihin tai, jos kyseessä on luonnonsuojeluksellisesta syystä tehty pakkolunastusta koskeva talletus.

Tartuntatautilain (583/1986) mukaisen mikrobiologian laboratorion hyväksymisestä perittävään maksuun lisätään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamastaan mainitun lain 10 §:n mukaisesta lausunnosta perimä maksu.

2 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista aluehallintovirasto perii liitteen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman maksun, ovat:

1) yhteisölainsäädäntöön kuuluva erityistä tarkastusta koskeva päätös;

2) tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan määrääminen hakemuksesta;

3) kokouksen koolle kutsuminen tai yhdistyslain (503/1989) 22 §:n tarkoittama muun päätöksenteon järjestäminen;

4) yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa (649/1990) ja asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitettu päätös;

5) ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa ja muu ympäristönsuojelulakiin perustuva päätös;

6) vesilain (587/2011) mukainen vesitalousasia ja muu vesilakiin perustuva päätös.

3 §
Valitukseen ja oikaisuvaatimukseen annettavan päätöksen maksuttomuus

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 36 §:n mukaisesta määräyksestä ja 81 §:n 2 momentin mukaiseen valitukseen annettavasta päätöksestä ei peritä maksua. Maksua ei niin ikään peritä perusopetuslain (628/1998) eikä lukiolain (629/1998) mukaiseen valitukseen tai oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä, taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaiseen valitukseen annettavasta päätöksestä eikä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) mukaiseen oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä.

 Jos aluehallintovirasto muuttaa muuta oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä oikaisua vaatineen eduksi, maksua päätöksestä ei peritä. 

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia säännöksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei asiasta toisin säädetä. Jos aluehallintovirasto antaa yhden asiakirjan, joka sisältää useita tässä asetuksessa erikseen maksullisiksi säädettyjä päätöksiä, peritään niistä kustakin maksu tämän asetuksen mukaisesti.

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta maksusta.

Muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä käsittelymaksua. Telekopiona lähetettävästä asiakirjasta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoin. Kun liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

5 §
 Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Aluehallintovirastojen maksullisia suoritteita, joiden maksut aluehallintovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- konsultointi- ja asiantuntijatehtävät tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity aluehallintoviraston toimintaan;

2) postituspalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, julkaisut ja sähköiset tietotuotteet sekä tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista;

4) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen aluehallintovirastojen julkaisuissa;

5) aluehallintoviraston hallinnassa olevien toimitilojen käyttö;

6) asuntokauppalain (843/1994) mukaisten turva-asiakirjojen säilyttäminen;

7) jäljennösten ottaminen;

8) muut virastopalvelut.

6 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää aluehallintovirasto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

7 §
Ahvenanmaan valtionviraston maksut

Tätä asetusta sovelletaan soveltuvin osin Ahvenanmaan valtionviraston suoritteisiin.

Ahvenanmaan valtionviraston hoitaessa maakunnan alueella liikennelupiin sekä ajoneuvoverotukseen liittyviä tehtäviä tai maatalouselinkeinoihin liittyviä tehtäviä peritään valtionviraston mainituista suoritteista maksut noudattaen liikenne- ja viestintäministeriön näiden suoritteiden maksullisuudesta antamaa asetusta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten suoritteiden maksuista annettuja säännöksiä, jollei toisin ole erikseen säädetty.

Ahvenanmaan valtionvirasto perii alusrekisteriviranomaisena maksut sen mukaan kuin alusrekisterisuoritteista perittävistä maksuista on erikseen liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetty.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun.

 Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Liite

MAKSUTAULUKKO

Aluehallintoviraston kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet

Maksut on ryhmitelty vastuualueittain. Niitä sovelletaan kuitenkin aluehallintoviraston sisäisestä organisoitumisesta riippumatta.

1 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen suoritteet

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990), terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) nojalla perittävät maksut

Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupa 2 000
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muutospäätös, jossa on kyse uuden toimintayksikön perustamisesta 1 500
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muu muutospäätös 400
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa 1 200
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muutospäätös, jossa on kyse uuden toimintayksikön tai toimipaikan perustamisesta 800
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muu muutospäätös 400
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin 350
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun muutoksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin 200
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun muutoksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin silloin, kun muutoksessa on kyse uuden kunnan lisäämisestä 100
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteriin 200
Ilmoituksenvaraisten rekisteritietojen muutoksen rekisteröinti yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteriin 120
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksu 250
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuosimaksu 250
Yksityisten terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen 240
Rekisteriote yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteristä 20

Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Vuosimaksua ei peritä luvan saaneelta palvelujen tuottajalta sen kalenterivuoden osalta, jolloin toiminta on loppunut viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuosimaksujen tuotosta 50 % tuloutetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksujen tulouttamisesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle säädetään yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1053/2011).

Alkoholilain (1143/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten nojalla perittävät maksut

Alkoholijuomien toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 610
Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa 420
Tilapäinen enintään 200 asiakaspaikan anniskelulupa 420
Tilapäinen enintään 200 asiakaspaikan anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa 190
Tilapäinen anniskelulupa, jos anniskelualueella on yli 200 asiakaspaikkaa 610
Tilapäinen yli 200 asiakaspaikan anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa 420
Jos luvanhakija hakee samalla kertaa kahta tai useampaa edellä mainittua anniskelulupaa, alennettua maksua sovelletaan myös silloin siten, että suurin käsittelymaksu peritään alentamattomana ja muiden lupien käsittelymaksut alennettuna.
Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva lupa 315
Anniskeluajan jatkamista koskevan luvan erillinen valvonnan vuosimaksu 130
Anniskelualueen muutoslupa 190
Ilmoitusmaksu anniskelualueen laajentamisesta 85
Ilmoitusmaksu omistussuhteiden, vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta 210
Muu anniskelua koskeva lupa 210
Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 250
Alkoholiyhtiön myymälän sijaintipaikan hyväksyminen 380
Luovutuspaikkalupa 380
Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa 210
Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muutosta koskeva päätös 85
Vähittäismyynnin valvonnan vuosimaksu kultakin myymälältä 115
Alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu kultakin myymälältä 380
Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta vähittäismyynnin harjoittajalta perittävä vuotuinen valvontamaksu kultakin myymälältä 210

Alkoholilain 55 §:n nojalla perittävät vuotuiset valvontamaksut

Toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta peritään toimipaikkakohtainen vuotuinen valvontamaksu seuraavasti:

Toimipaikat, joissa anniskellaan enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia:

Maksun suuruus määrätään edellisen vuoden anniskelun määrän perusteella tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon perusteella

Anniskelun määrä 0-1 999 litraa vuodessa 105
Anniskelun määrä 2 000-49 999 litraa vuodessa 210
Anniskelun määrä 50 000-99 999 litraa vuodessa 315
Anniskelun määrä 100 000 litraa tai enemmän vuodessa 420

Toimipaikat, joissa anniskellaan yli 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia:

Maksun suuruus määrätään 100-prosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden lasketuista tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon perusteella

Anniskelun määrä 0-99 litraa vuodessa 105
Anniskelun määrä 100-1 999 litraa vuodessa 210
Anniskelun määrä 2 000-9 999 litraa vuodessa 420
Anniskelun määrä 10 000 litraa tai enemmän vuodessa 790

Uudelta vähittäismyynnin, anniskelun tai anniskeluajan jatkamista koskevan luvan luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Vähittäismyynnin, anniskelun ja anniskeluajan jatkamisen valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun luvanhaltijalla on voimassa oleva lupa 1.4.

Jos aluehallintovirastolle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty.

Muut päätökset

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) mukaiset päätökset
- suppea hankelupa: hankkeessa yksittäisiä toimenpiteitä, joiden vakavuusluokka on korkeintaan kohtalainen 600
- normaali hankelupa: hankkeessa yksi tai useampi osahanke, toimenpiteiden vakavuusluokat voivat vaihdella 1 000
- laaja hankelupa: hankkeessa huomattavan paljon erilaisia osahankkeita, toimenpiteiden vakavuusluokat vaihtelevat 2 500
- hankeluvan muutos, joka edellyttää hankelupalautakunnan käsittelyn  300
- hankeluvan muutos, joka ei edellytä hankelupalautakunnan käsittelyä 100
- hankkeen suunnittelijan pätevyys 200
- hankeluvan takautuvasta arvioinnista peritään erikseen maksu, joka määräytyy takautuvaan arviointiin käytetyn työajan perusteella työtunnin hinnan ollessa 86 € / h.
Eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) mukaiset päätökset
- eläinkuljettajalupa 600
- eläinkuljettajalupa, jos luvanhakijalla on vain yksi kuljetusväline 350
- muutos eläinkuljettajalupaan 250
- maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistus 180
- maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistus, joka myönnetään eläinkuljettajaluvan tai eläinkuljettajaluvan muutoksen yhteydessä 100
- maantieajoneuvojen kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistus 70
Eläinnäyttelylupa (sirkus, eläintarha, liikkuva ja pysyvä näyttely) 300
Vapautus nautojen jaloittelua koskevasta vaatimuksesta 190
Läänineläinlääkärin antama vientitodistus 65
Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 mukainen kelpoisuustodistus tai väliaikainen kelpoisuustodistus 60
Eläintautilain (441/2013) 10 §:n mukainen päätös pitopaikan terveysluokasta 86 € / h
Tartuntatautilain (583/1986) mukaisen mikrobiologian laboratorion hyväksymisen maksu muodostuu siten, että perusmaksu on 350 euroa kun hyväksymistä haetaan yhdelle toimipisteelle ja kultakin seuraavalta samanaikaisesti hyväksyttäväksi haettavalta toimipisteeltä maksuun lisätään 50 € / toimipiste.Lisäksi maksuun lisätään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman tartuntatautilain 10 §:n mukaisen lausunnon maksu.
Poronlihan tarkastusmaksu/ruho
Maksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta     2,50
Naudanlihan tarkastusmaksu/ruho
Maksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta     15
Muiden eläinten lihantarkastusmaksu/ruho
Maksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta     2,5
Jos lihantarkastus tehdään elinkeinonharjoittajan pyynnöstä 17.00 - 22.00 välisenä aikana, maksu peritään 20 prosentilla korotettuna ja 22.00 -8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä 50 prosentilla korotettuna
Poroteurastamon hyväksyminen 350
Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain (945/2009) mukaiset poikkeusluvat
- pienkauppojen tai merkitykseltään vähäiset poikkeusluvat 200
- ryhmä- tai tavaratalotyyppisten liikkeiden poikkeusluvat 450
- useamman kuin yhden kunnan alueelle myönnettävät poikkeusluvat 600
Alkoholijuomamyymälöiden elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely 105
Elintarvikelain (23/2006) mukainen alkoholijuomamyymälän tarkastus 220
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa 150
Poronhoitolain (848/1990) mukainen päätös 340
Lupa hautausmaan tai yksityisen haudan perustamiseen 390
Lupa ylläpitää krematoriota 770
Haudatun ruumiin tai tuhkan siirtämistä koskeva lupa 190
Tiedoksiannot ulkomaille Lisäksi maksuvelvolliselta peritään täysimääräisesti ulkomailla tiedoksiannon hoitavan tahon tehtävän hoitamisesta laskuttama palkkio ja kustannukset         150
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröinti 300
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteritietojen muutos 200
Yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettu osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen 110
Yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitettu lupa 300
Talousvettä toimittavan laitoksen poikkeuslupa 515
Luotonantajan rekisteröinti 300
Luotonantajan rekisteritietojen muutos 150
Luotonantajan valvonnan vuosimaksu 550
Perintätoimen lupapäätös 350
Perintätoimen vastaavan henkilön muutos 150
Valuutanvaihtotoiminnan rekisteröinti 250
Valuutanvaihtorekisterin rekisteritietojen muutos 150
Yrityspalvelurekisteröinti 250
Yrityspalvelurekisterin rekisteritietojen muutos 150

Luotonantajan valvonnan vuosimaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.6., kun luotonantaja on luotonantajarekisterissä 1.6.

Asetuksen 2 §:ssä tarkoitetut alennetun omakustannusarvon mukaiset suoritteet

Yhteisölainsäädäntöön kuuluva erityistä tarkastusta koskeva päätös 310
Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan määrääminen hakemuksesta 220
Kokouksen koolle kutsuminen tai yhdistyslain (503/1989) 22 §:n tarkoittama muun päätöksenteon järjestäminen 220
Yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa (649/1990) ja asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitettu päätös 220

2 Opetus- ja kulttuuritoimi –vastuualueen suoritteet

Perusopetuslaissa (628/1998) ja lukiolaissa (629/1998) tarkoitetun erivapauden kelpoisuusvaatimuksista myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille 350

Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973) tarkoitetun yksityisen lasten päivähoidon maksuihin sovelletaan mitä edellä maksutaulukon kohdassa 1 on säädetty yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisista maksuista.

3 Ympäristölupavastuualueen suoritteet

Ympäristölupavastuualueen suoritteet ovat asetuksen 2 §:ssä tarkoitettuja alennetun omakustannusarvon mukaisia suoritteita.

3.1     Päätökset

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset ympäristöluvat ja muut ympäristönsuojelulakiin perustuvat päätökset

(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)

Metsäteollisuus
- sellutehdas (80-140 htp) 44 210
- paperi- tai kartonkitehdas taikka muu massatehdas kuin sellutehdas (40-70 htp) 22 110
- lastulevy- tai kuitulevytehdas, vaneria tai muita puulevyjä valmistava tai pinnoittava tehdas (40-70 htp) 22 110
- liimapuutehdas taikka muu liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava tehdas (20-35 htp) 11 050
- ikkuna- tai ovitehdas (12-21 htp) 6 630
- kuorellisen puutavaran vesivarasto (7,5-12,5 htp) 4 020
- puun kyllästämö (15-25 htp) 8 040
Metalliteollisuus
- malmien pasutuslaitos tai sintraamo taikka koksaamo (70-120 htp) 38 180
- rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerinkejä valmistava tehdas (60-100 htp) 32 160
- muita kuin rautametalleja valmistava tehdas (70-120 htp) 38 180
- valimo tai muu sulatto taikka kuumaupotuslaitos (30-50 htp) 16 080
- akkutehdas (15-25 htp) 8 040
- rautametallin valssaamo (40-70 htp) 22 110
- rautametallin takomo sekä muiden kuin rautametallien valssaamo, takomo tai vetämö ( 20-35 htp) 11 050
- telakka (20-35 htp) 11 050
- pintakäsittelylaitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo, fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitos (15-25 htp) 8 040
Energian tuotanto
- voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos, jonka suurin polttoaineteho on
     - yli 300 megawattia (MW) (30-50 htp) 20 100
     - yli 150 MW - 300 MW (25-43 htp) 13 670
     - 50-150 MW (15-25 htp) 8 040
     - alle 50 MW (7-10 htp) 3 420
- ydinvoimalaitos (50-100 htp) 30 150
- hiilidioksidin talteenottolaitos (20-40 htp) 12 060
Kemianteollisuus
- titaanidioksidia valmistava tehdas (60-100 htp) 32 160
- hiilen oksideja valmistava tehdas (7,5-12,5 htp) 4 020
- muita epäorgaanisia peruskemikaaleja tai muita epäorgaanisia yhdisteitä valmistava tehdas (50-85 htp) 27 130
- orgaanisia peruskemikaaleja tai organometallisia yhdisteitä valmistava tehdas taikka entsyymejä valmistava tehdas (45-78 htp) 24 720
- öljyn- tai kaasunjalostamo (70-120 htp) 38 180
- väriaineita tai pigmenttejä valmistava tehdas taikka maali-, väri- tai lakkatehdas (25-43 htp) 13 670
- muoviraaka-aineita valmistava tehdas (40-70 htp) 22 110
- muovilaminaatteja tai latekseja valmistava tehdas, kumitehdas tai liimatehdas (25-43 htp) 13 670
- tekokuituja valmistava tehdas (60-100 htp) 32 160
- räjähdysaineita, muita lannoitteita kuin seoslannoitteita tai niiden välituotteita valmistava tehdas, torjuntaaineita tai suojauskemikaaleja tai biosidivalmisteita tai niiden tehoaineita valmistava tehdas (50-85 htp) 27 130
- seoslannoitteita ja niiden välituotteita valmistava tehdas (70-120 htp) 38 180
- lääkevalmisteita tai lääkeraaka-aineita valmistava tehdas (25-43 htp) 13 670
- muita pinta-aktiivisia aineita kuin pesuaineita valmistava tehdas (12-20 htp) 6 430
Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely
- polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto
     - säiliötilavuus on vähintään 10 000 m3 (14-25 htp) 7 840
     - säiliötilavuus on vähintään 1 000 m3 ja alle 10 000 m3(8-14 htp) 4 420
- puun, turpeen tai hiilen kaasutus- tai nesteytyslaitos tai muu nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos (50-85 htp) 27 130
- muu kiinteän polttoaineen valmistuslaitos taikka sähköteknisen hiilen tai grafiitin valmistuslaitos (20-35 htp) 11 050
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävät toiminnot, mukaan lukien toiminnot, joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta (20-35 htp) 11 050
Malmien tai mineraalien kaivaminen, maaperän ainesten otto tai mineraalituotteiden valmistus
- kaivostoiminta
     - louhintamäärä yli 500 000 t/a (75-125 htp) 40 190
     - louhintamäärä 100 000-500 000 t/a (40-70 htp) 22 110
     - louhintamäärä alle 100 000 t/a (20-34 htp) 14 070
- koneellinen kullankaivuu
     - vuotuinen kaivumäärä yli 1 000 m3 (10-15 htp) 5 020
     - vuotuinen kaivumäärä enintään 1 000 m3 (5-10 htp) 3 010
- malmin tai mineraalin rikastamo (40-70 htp) 22 110
- turvetuotanto
     - tuotantoalue yli 150 hehtaaria (40-60 htp) 20 100
     - tuotantoalue 50-150 hehtaaria (25-40 htp) 13 060
     - tuotantoalue alle 50 hehtaaria (15-25 htp) 8 040
- asbestia tai asbestipohjaisia tuotteita käsittelevä laitos (40-70 htp) 22 110
- sementtitehdas (30-50 htp) 16 080
- kalkkitehdas (25-43 htp) 13 670
- mineraalivillatehdas (30-50 htp) 16 080
- lasia tai lasikuitua valmistava tehdas (25-43 htp) 13 670
- tiilitehdas (15-25 htp) 8 040
- kipsilevytehdas (25-43 htp) 13 670
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
- nahkatehdas (30-50 htp) 16 080
- turkismuokkaamo (15-25 htp) 8 040
- kuitukangastehdas, kuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä taikka värjäystä suorittava laitos (12-21 htp) 6 630
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
- maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos (25-43 htp) 13 670
- sokeri- tai makeutusainetehdas (25-43 htp) 13 670
- tärkkelystehdas tai tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas (25-43 htp) 13 670
- kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistava tehdas taikka margariinitehdas (25-43 htp) 13 670
- vihannes-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka einestehdas (15-25 htp) 8 040
- teurastamo (25-43 htp) 13 670
- panimo, hiivatehdas, alkoholitehdas tai alkoholijuomatehdas (15-25 htp) 8 040
- luujauhotehdas, rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tehdas ( 15-25 htp) 8 040
- muu kuin edellä tarkoitettu kasvi- tai eläinperäistä raaka-ainetta käyttävä elintarvikkeiden käsittely- ja jalostuslaitos (15-25 htp) 8 040
Kalankasvatus
- kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos
     - lisäkasvu yli 100 000 kg/a (30-50 htp) 16 080
     - lisäkasvu 30 000-100 000 kg/a (20-30 htp) 10 050
     - lisäkasvu alle 30 000 kg/a (10-20 htp) 6 030
- luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä (8-14 htp) 4 420
Eläinsuojat ja turkistarhat
- eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 300 lypsylehmälle, 800 lihanaudalle, 1000 täysikasvuiselle emakolle, 4 000 lihasialle, 120 000 munituskanalle tai 200 000 broilerille tai eläinsuoja, joka eläinyksikkökertoimien mukaisesti määritettynä vastaa edellä mainittuja eläinmääriä tuotantosuunnan mukaisesti, taikka muu eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 4 000 lihasian eläinsuojaa (25-40 htp) 13 060
- eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 150 lypsylehmälle, 400 lihanaudalle, 500 täysikasvuiselle emakolle, 2 000 lihasialle, 60 000 munituskanalle tai 100 000 broilerille, tai eläinsuoja, joka eläinyksikkökertoimien mukaisesti määritettynä vastaa edellä mainittuja eläinmääriä tuotantosuunnan mukaisesti, taikka muu eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 2 000 lihasian eläinsuojaa (15 - 25 htp) 8 040
- muu eläinsuoja (10-13 htp) 4 620
- vähintään 8 000 siitosnaarasminkin tai -hillerin tai yhteensä 49 600 minkin tai hillerin taikka vähintään 2 400 siitosnaarasketun tai -supin tai yhteensä 16 800 ketun tai supin taikka vähintään 3 200 muun siitosnaaraseläimen turkistarha taikka muu turkistarha, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 8 000 siitosnaarasminkin turkistarhaa (25-40htp) 13 060
- vähintään 4 000 siitosnaarasminkin tai -hillerin tai yhteensä 24 800 minkin tai hillerin taikka vähintään 1 200 siitosnaarasketun tai -supin tai yhteensä 8400 ketun tai supin taikka vähintään 1 600 muun siitosnaaraseläimen turkistarha taikka muu turkistarha, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 4 000 siitosnaarasminkin turkistarhaa (15-25 htp) 8 040
- muu turkistarha (10-13 htp) 4 620
Liikenne
- satama tai lastaus- taikka purkulaituri (20-34 htp) 10 850
- lentoasema (50-85 htp) 27 130
- kemikaaliratapiha tai terminaali, joilla siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen (12-21 htp) 6 630
Jätevesien käsittely ja jätehuolto
- jäteveden puhdistamo
     - jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan yli 100 000 (40-60 htp) 20 100
     - jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan yli 50 000-100 000 (25-40 htp) 13 060
     - jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan 4 000-50 000 (15-25 htp) 8 040
     - jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan vähintään 100 ja alle 4 000 tai vähintään 100 henkilön asumisjätevesien johtaminen muualle kuin vesihuoltolaitoksen viemäriin (10-15 htp) 5 020
- kaatopaikka
     - vaarallisen jätteen kaatopaikka (30-50 htp) 16 080
     - tavanomaisen jätteen kaatopaikka (30-50 htp) 16 080
     - yli 100 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka (20-30 htp) 10 050
     - 50 000-100 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka (15-20 htp) 7 030
- ympäristönsuojelulain 103 b §:ssä tarkoitettu suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava kaivannaisjätteen jätealue (40-65 htp) 21 100
- ympäristönsuojelulain 45 a §:ssä tarkoitettu kaivannaisjätteen jätealue (30-50 htp) 16 080
- vaarallisen jätteen polttolaitos (80-140 htp) 44 210
- muu toiminta, johon sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (362/2003) (40-65 htp) 21 100
laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai loppukäsitellään muualla kuin siinä syntyneitä vaarallisia jätteitä (15-30 htp) 9 040
kompostointilaitos tai muu kuin edellä tarkoitettu jätteiden hyödyntämis- tai loppukäsittelylaitos, jossa hyödynnetään tai loppukäsitellään jätettä vähintään 10 000 tonnia vuodessa (15-30 htp) 9 040
Koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely (6-10 htp) 3 220

1. Toiminnan olennaista muuttamista (ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentti), lupamääräyksen tarkistamista (ympäristönsuojelulain 55 §:n 2 momentti) tai määräaikaisen luvan mukaisen toiminnan jatkamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 58 §) koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulukon mukainen maksu. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

2. Maksu peritään 35 prosenttia alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa tai 1 kohdassa mainittua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia korkeampana, jos työmäärä on taulukossa tai 1 kohdassa mainittua työmäärää suurempi.

3. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristönsuojelulain 33 §:n nojalla siirtämän asian käsittelystä peritään maksu, joka vastaa kunnan kyseisen toiminnan lupahakemuksen käsittelystä perimää maksua.

4. Ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen viranomaisen muutoin vastaavan asian käsittelystä perimästä maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu.

5. Jos kysymyksessä on muu ympäristölupa-asia, lainsäädännön tai lupapäätöksen edellyttämän suunnitelman, selvityksen tai muun niitä vastaavan käsittely taikka jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea tai alhainen, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 55 euroa/h.

Vesilain (587/2011) mukaiset vesitalousasiat

(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)

Vesilain 2 luvun mukaiset asiat
- poikkeus vesilain 2 luvun 11 §:n kiellosta (3-5 htp) 1 610
Vesilain 3 luvun mukaiset asiat
- silta tai kuljetuslaite (4-8 htp) 2 410
- johto (3-5 htp)  1 610
- ruoppaus, kiviaineksen otto, vesialueen täyttö tai läjitys vesialueelle
     - yli 200 000 m3 ktr (30-50 htp) 16 080
     - yli 20 000-200 000 m3 ktr (15-30 htp) 9 040
     - yli 4 000-20 000 m3 ktr (10-15 htp) 5 020
     - 2 000-4 000 m3 ktr (5-10 htp) 3 010
     - alle 2000 m3 ktr (2,5-4,5 htp) 1 410
- pohjapato tai muu kiinteä pato
     - suuri padotusalue (koko yli 4 km2 ) (25-35 htp) 12 060
     -  keskikokoinen padotusalue (koko 0,1-4 km2) (15-25 htp) 8 040
     - pieni padotusalue (koko alle 0,1 km2 ) (10-15 htp)  5 020
- tekojärvi sisältäen säännöstelyn
     - yli 50 km2 (150-250 htp) 80 390
     - yli 10-50 km2 (100-150 htp) 50 240
     - 1-10 km2 (50-100 htp) 30 150
     - alle 1 km2 (20-50 htp) 14 070
- rantojen pengerrys ja joen perkaus
     - kuivatusalue yli 1 000 hehtaaria (40-70 htp) 22 110
     - kuivatusalue 400-1 000 hehtaaria (20-35 htp) 11 050
     - kuivatusalue alle 400 hehtaaria (10-18 htp) 5 630
-  vähintään 20 venepaikan laituri (6-10 htp)   3 220
- alle 20 venepaikan laituri (3-5 htp) 1 610
- pelkästään yksityistä käyttöä varten rakennettava laituri  750
- kalatien rakentaminen (8-13 htp) 4 220
- maa-aineksen ottaminen yli 25 ha:n alueelta tai yli 200 000 m3 (30-50 htp) 16 080
- muu maa-aineksen ottaminen (8-15 htp) 4 620
- muu vesilain 3 luvun mukainen hanke (5-10 htp) 3 010
Veden ottamista koskevat asiat (4 luku)
- pinta- ja pohjaveden ottaminen yli 2 000 m3/d (10-20 htp) 6 030
- pinta- ja pohjaveden ottaminen 500-2 000 m3/d (8-13 htp) 4 220
- muu vedenottoasia (3,5-6,5 htp) 2 010
- suoja-alueen määrääminen (20-30htp) 10 050
- tunnelin rakentaminen pohjavesialueelle (10-18 htp) 5 630
- muu pohjavettä koskeva asia (2,5-4,5 htp) 1 410
Ojitusta koskevat asiat (5 luku)
- kuivatusalue yli 500 ha (40-60 htp) 20 100
- kuivatusalue 100-500 ha (20-30 htp) 10 050
- kuivatusalue alle 100 ha (8-16 htp) 4 820
- muu ojitusta koskeva asia (3-5 htp) 1 610
Keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen (6 luku)
- vesialue yli 4 km2 (35-45 htp) 16 080
- vesialue yli 1-4 km2 (25-35 htp) 12 060
- vesialue 0,1-1 km2 (15-25 htp) 8 040
- vesialue alle 0,1 km2 (5-10 htp) 3 010
Vesistön säännöstelyä koskevat asiat (7 luku)
- yli 50 km2::n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (110-200 htp) 62 300
- 10-50 km2::n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (60-110 htp) 34 160
- alle 10 km2::n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (25-40 htp) 13 060
Voimalaitosta koskevat asiat (8 luku)
- voimalaitoslupa, johon ei liity yläpuolisen järvialtaan säännöstelyä (60-110htp) 34 160
- voimalaitos ja yli 50 km2:n vesialueen säännöstely (150-260 htp) 82 400
- voimalaitos ja 10-50 km2:n vesialueen säännöstely (110-180 htp) 58 280
- voimalaitos ja alle 10 km2:n vesialueen säännöstely (75-130 htp) 41 200
- mylly tai alle yhden megawatin pienvoimala  (15-30 htp) 9 040
- muu vesivoimaa tai voimalaitosta koskeva asia (20-50) 14 070
Puutavaran uittoa koskevat asiat (9 luku)
- yksi vakinainen toimintapaikka (10-18 htp) 5 630
     - lisämaksu alkaen toisesta toimintapaikasta toimintapaikkaa kohti 1 780
- muu uittoa koskeva asia (2,5-4,5 htp) 1 410
Kulkuväyliä ja muita vesiliikennealueita koskevat asiat
- julkiseksi kulkuväyläksi määrääminen (15-25 htp) 8 040
- yleiseksi paikallisväyläksi määrääminen (7-13 htp) 4 020
- väylän muuttaminen tai lakkauttaminen tai turvalaitteen asentaminen (3,5-6,5 htp) 2 010
Vesilain 12 luvun mukaisen vesioikeudellisen yhteisön perustaminen tai lakkauttaminen tai muu vesioikeudellista yhteisöä koskeva asia (2-6 htp) 1 610

1. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.

2. Luvan muuttamista tai tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

3. Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, peritään asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian käsittelymaksun suuruinen maksu kuitenkin siten, että maksuun voidaan lisätä 50 prosenttia toisen vesitalousasian taulukon mukaisesta maksusta. Jos kysymyksessä on ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä käsiteltävä asia, peritään käsittelymaksuna ympäristölupia koskevan maksutaulukon ja sen kohtien 1-5 mukainen maksu ja puolet vesitalousluvan maksusta.

4. Jos kysymyksessä on muu vesilain mukainen asia tai jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea tai alhainen, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 55 euroa/h.

5. Vähäisen ja pelkästään yksityistä tarvetta varten vireille pannun asian käsittelystä peritään 290 euroa.

6. Maksua ei peritä valtion ja kunnan viranomaiselta näiden suorittaessa vesilaissa säädettyä laillisuuden tai yleisen edun valvontatehtävää.

3.2     Muut suoritteet

Korvausasia 55 euroa/h, enintään kuitenkin 9 000 euroa
Oikaisuvaatimuksen johdosta tehty päätös 115
Haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pannun hallintopakkoasian tai korvausasian käsittelystä ei peritä maksua.
Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepantu hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana (vesilain 18 luvun 12 §) 810

4 Työsuojelun vastuualueen suoritteet

Asbestin purkutyötä koskeva valtuutus 500
Panostajan pätevyyskirja 230
Panostajan uusi kortti 85
Ulkomailla suoritetun panostajatutkinnon tunnustaminen 325
Ulkomailla suoritetun nosturinkuljettajatutkinnon tunnustaminen 325
Ulkomailla suoritetun sukeltajatutkinnon tunnustaminen 350
Ulkomailla suoritetun asbestipurkajan tutkinnon tunnustaminen 200
Työmaakohtainen lupa nosturin kuljettamiseen 200
Aluehallintoviraston myöntämät työsuojelua koskevat poikkeusluvat eri säädösten nojalla 350

Laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetussa laissa (395/2012) tarkoitetut alusten käyttöönottotarkastukset ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään työsuojelun valvonnassa suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut. Maksut määritellään työhön käytettyyn aikaan perustuen. Työtunnin hinta on 70 euroa. Maksuun sisältyvät lisäksi suoritteeseen liittyvät eritellyt erilliskustannukset.

5 Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen suoritteet

Väestösuojan rakennusvelvollisuudesta vapautuksen myöntäminen 500

6 Muut suoritteet

Muu kuin edellä olevissa kohdissa mainittu hakemuksesta tehtävä päätös tai muu aluehallintoviraston maksullinen suorite 86 €/tunti
Diaaritodistus 35
Lainvoimaisuustodistus 35
Muu pyynnöstä annettu todistus lukuun ottamatta tiliviraston henkilöstöön kuuluvalle annettua palkkatodistusta tai kopiota nimikirjasta 25
Jälkipanttaussitoumuksen antaminen 40
Perinnässä olevien lainojen vuosimaksu 100

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.