1079/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 2, 17, 25 ja 29 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 29 §:n 2 momentti asetuksessa 200/2010, seuraavasti:

2 §
Ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen yksikköhinnat

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään lukiolain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen yksikköhinnaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n nojalla säädetty lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta taikka mainittu yksikköhinta korotettuna tai alennettuna enintään 20 prosentilla.

17 §
Ulkomailla järjestettävän perusopetuksen yksikköhinnat

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään perusopetuslain (628/1998) 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla ulkomailla järjestettävän perusopetuksen yksikköhinnaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 54 §:n mukainen perusopetuksen perushinta tai mainittu perushinta korotettuna tai alennettuna enintään 20 prosentilla.

25 §
Tietojen ilmoittaminen

Koulutuksen tai toiminnan järjestäjän tulee ilmoittaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetut rahoituksen määräämiseksi tarvittavat kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla siten kuin 2—4 momentissa säädetään.

Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, opetustuntikohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen sekä museoiden, teatterien ja orkestereiden kustannuksia ja tuloja koskevat tiedot tulee ilmoittaa vuosittain Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla kustannustiedonkeruuseen viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä, ellei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä.

Toiminnan laajuutta koskevat tiedot tulee ilmoittaa Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen lomakkeilla 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä, jollei opetus- ja kulttuuriministeriö toisin päätä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 12 §:ssä, 13 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 14—16 ja 18 §:ssä säädetyn perusopetuksen rahoituksen määräämiseksi tarkoitetut oppilasmäärätiedot ja mainitun lain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetut suoritettuja oppiaineita koskevat tiedot sekä 19 §:ssä säädettyä toimintaa koskevat tiedot opetuksen järjestäjän tulee vuosittain ilmoittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle Tilastokeskuksen lomakkeilla tilastointipäivän tilanteen mukaisesti.

29 §
Valtionapuviranomainen eräissä tapauksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionapuviranomainen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n 1 momentin 5—8 kohdassa mainittujen lakien sekä kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain mukaisia perustamishankkeita koskevissa asioissa. Aluehallintovirasto on valtionapuviranomainen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa mainittujen lakien sekä perusopetuslain, taiteen perusopetuksesta annetun lain ja kirjastolain sekä lasten päivähoidosta annetun lain mukaisia perustamishankkeita koskevissa asioissa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen valtionapuviranomainen oppilaitosten perustamishankkeita koskevissa asioissa, kun opetus järjestetään ulkomailla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionapuviranomainen:

1) esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen, opetuksen ja toiminnan strategiseen kehittämiseen, kokeiluun, toiminnan käynnistämiseen ja toimintaan liittyviin tarpeellisiin erityistehtäviin myönnettävissä valtionavustuksissa sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa;

2) ammatillisen koulutuksen 1 kohdassa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetuissa koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamista varten myönnettävissä valtionavustuksissa ja mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa;

3) yleisten kirjastojen, kulttuuritoimen, museoiden, teatterien ja orkestereiden sekä liikuntatoiminnan ja nuorisotyön 1 kohdassa mainitun pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa;

4) kirjastolaissa tarkoitetun keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtävän hoitamiseen 1 kohdassa mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitussihteeri
Toni Tuomainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.