1076/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valvotusta koevapaudesta annetun lain (629/2013) 41 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valvotun koevapauden täytäntöönpanosta.

2 §
Koevapauden valmistelua koskevien asiakirjojen käsittely

Valvotun koevapauden edellytykset selvitetään vangin tai vankilan aloitteesta. Koevapauden edellytyksiä koskeva selvitys kirjataan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla. Jos selvittäminen perustuu vangin hakemukseen eivätkä edellytykset täyty, asia annetaan vangille kirjallisesti tiedoksi.

Jos edellytykset täyttyvät, valmistelusta vastaava Rikosseuraamuslaitoksen virkamies tekee vankilan johtajalle esityksen koevapauteen sijoittamisesta. Esitykseen liitetään tieto ehdonalaisen vapauttamisen ajankohdasta.

Vankilan johtajan päätös annetaan vangille tiedoksi kirjallisesti. Jos vankilan johtaja päättää, että vanki sijoitetaan valvottuun koevapauteen, päätökseen liitetään toimeenpanosuunnitelma.

3 §
Toimintavelvollisuudeksi hyväksyttävä toiminta

Valvotusta koevapaudesta annetun lain (629/2013) 5 §:ssä tarkoitetuksi toimintavelvollisuudeksi hyväksytään toiminta, joka tukee tuomitun rikoksetonta elämäntapaa ja jonka asianmukaisuus ja lainmukaisuus voidaan selvittää. Toiminnan suorittamispaikan ja ajankohdan tulee olla ennalta määriteltävissä.

 4 §
Lääkehoitoa koskevien määräysten noudattamisen valvonta

Jos muut koevapauden edellytykset täyttyvät, seksuaalirikoksesta tuomittu vanki sijoitetaan suostumuksellaan Psykiatriseen vankisairaalaan lääkehoidon ja siihen mahdollisesti liitettävän hoidon ja tuen selvittämistä ja määräämistä varten. Psykiatrinen vankisairaala antaa lääkehoidon ja siihen mahdollisesti liitetyn psykososiaalisen hoidon ja tuen valvontaa koskevat kirjalliset määräykset tiedoksi valvottuun koevapauteen sijoitettavalle. Määräykset käsittävät sekä koevapauden että ehdonalaisen vapauden ajan.  Määräyksissä todetaan ne velvollisuuksien rikkomisen seuraamukset, joita lääkehoidon lopettamisesta aiheutuu.

Psykiatrinen vankisairaala vastaa lääkehoidon sekä muun hoidon ja tuen valvonnasta ja valvonnan järjestämisestä. Psykiatrinen vankisairaala sopii lääkehoitoa koskevien määräysten noudattamisen valvonnasta sellaisen yliopistollisen sairaalan tai erikoissairaanhoidon yksikön kanssa, joka on lähinnä valvottuun koevapauteen sijoitetun henkilön asunnon sijaintikuntaa tai joka muutoin sijaintinsa puolesta soveltuu valvonnan järjestämiseen.  Sopimus tehdään kirjallisesti hyvissä ajoin ennen valvottuun koevapauteen sijoittamista.

5 §
Lupa olla noudattamatta toimeenpanosuunnitelmaa

Koevapauteen sijoitetulle annettu päätös, joka koskee tilapäistä lupaa olla noudattamatta toimeenpanosuunnitelmaa, annetaan hänelle kirjallisesti tiedoksi ja tallennetaan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla.

6 §
Menettely turvatarkastuksen suorittamisessa

Koevapauteen sijoitetun turvatarkastus suoritetaan hänen asunnossaan, Rikosseuraamuslaitoksen ajoneuvossa tai muussa paikassa, jossa turvatarkastus voidaan suorittaa huomiota herättämättä.

7 §
Turvatarkastuksen kirjaaminen

Turvatarkastus kirjataan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla. Turvatarkastuksesta merkitään tarkastuksen aika ja paikka, turvatarkastuksen suorittaja, tarkastuksessa läsnä olleiden henkilöiden nimet, tarkastuksessa tehdyt havainnot ja löydöt sekä pois otetut aineet ja esineet.

8 §
Turvatarkastuksessa löydettyjen aineiden ja esineiden kirjaaminen

Jos turvatarkastuksessa löydetyt aineet tai esineet luovutetaan poliisille, niistä on tehtävä pöytäkirja, johon merkitään:

1) tarkastettavan henkilötiedot;

2) tarkastuksen peruste;

3) tarkastuksen aika ja paikka;

4) päätöksentekijä ja hänen virka-asemansa;

5) tarkastuksen suorittaja;

6) löydetyt esineet ja aineet; sekä

7) haltuun otettu omaisuus.

Pöytäkirjan allekirjoittaa tarkastuksen suorittaja.

Rikosseuraamuslaitoksen hallussa olevat valvottuun koevapauteen sijoitetulle henkilölle palautettavat aineet ja esineet on yksilöitävä ja niiden palauttamispäivä kirjattava. Koevapauteen sijoitettu vahvistaa aineiden tai esineiden vastaanottamisen allekirjoituksellaan.

9 §
Päihtymystilan toteaminen ja havaintojen kirjaaminen

Rikosseuraamuslaitoksen virkamies kirjaa valvottuun koevapauteen sijoitetun henkilön epäiltyä päihtymystilaa koskevat ulkoiset havainnot Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalle lomakkeelle.

Valvottuun koevapauteen sijoitetun esittämä vaatimus näytteen varmistamisesta, puhalluskokeen suorittaminen, virtsa- tai sylkinäytteen antaminen, verinäytteen ottaminen ja laboratoriossa varmistettu tulos kirjataan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalle lomakkeelle.

10 §
Verinäytteen ottaminen

Verinäyte on otettava tarkoitukseen sopivassa terveydenhuollon yksikössä, jonka kanssa Rikosseuraamuslaitos on tehnyt sopimuksen näytteen ottamisesta ja valvonnasta. Näytteen saa ottaa vain asianomaisen koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö.

11 §
Uuden rangaistuksen täytäntöönpano

Jos koevapauteen sijoitetulle tulee täytäntöönpantavaksi uusi sakon muunto- tai vankeusrangaistus eikä valvottua koevapautta uuden rangaistuksen johdosta peruuteta, rangaistusaikalaskelma ja ehdonalaiseen vapauteen päästämisen ajankohta on annettava koevapauteen sijoitetulle tiedoksi kirjallisesti.

12 §
Voimankäyttövälineet

Voimankäyttövälineinä käytetään Rikosseuraamuslaitoksen tähän tarkoitukseen varaamia välineitä, joita ovat käsiraudat, henkilön sitomiseen tarkoitettu muovinen side, teleskooppipatukka ja kaasusumutin.

13 §
Koevapauden peruuttaminen

Jos valvotun koevapauden täytäntöönpano peruutetaan esteen, suostumuksen peruuttamisen tai edellytysten puuttumisen vuoksi, päätös peruuttamisesta annetaan vangille tai koevapauteen sijoitetulle kirjallisesti ja tallennetaan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla.

Kun koevapaus peruutetaan, Rikosseuraamuslaitoksen on poistettava tekniset valvontalaitteet koevapauteen sijoitetun asunnosta ja hallusta, jollei tämä koevapauteen sijoitetun pakoilun tai muun vastaavan syyn vuoksi ole mahdotonta, taikka jollei niitä jätetä vangin haltuun valvonnan järjestämiseksi avolaitoksessa.

14 §
Velvollisuuksien rikkomisen selvittäminen ja kirjaaminen

Valvottuun koevapauteen sijoitetun epäillystä velvollisuuksien rikkomisesta tehdään kirjallinen selvitys Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla. Koevapauteen sijoitetun lausunto tallennetaan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla.

Jos koevapauteen sijoitetulle annetaan suullinen huomautus tai kirjallinen varoitus, sen peruste ja antamispäivä kirjataan.

Jos valvottuun koevapauteen sijoitettu toimitetaan vankilaan velvollisuuksien rikkomisen selvittämiseksi ja seuraamuksen määräämiseksi, vankilaan toimittamispäivä on tallennettava Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla.

15 §
Päätös ehdonalaisesta vapauttamisesta ja vapauttamisesta

Ehdonalaista vapauttamista koskevassa päätöksessä on mainittava henkilötiedot, koti- tai asuinkunta, vapauttamispäivä ja koeajan viimeinen päivä.

Jos koko rangaistusta suorittavaa henkilöä ei päästetä ehdonalaiseen vapauteen, vapauttamista koskevassa päätöksessä on mainittava henkilötiedot, koti- tai asuinkunta ja vapauttamispäivä.

Tässä pykälässä tarkoitettu päätös voidaan allekirjoittaa sähköisesti. Päätös 1 momentissa tarkoitetusta ehdonalaisesta vapauttamisesta ja 2 momentissa tarkoitetusta vapauttamisesta on annettava koevapauteen sijoitetulle tiedoksi viipymättä päätöksenteon jälkeen.

16 §
Menettely ehdonalaiseen vapauteen päästettäessä ja koko rangaistuksen suorittamisesta vapautettaessa

Valvotun koevapauden täytäntöönpanon viimeisenä päivänä ennen ehdonalaiseen vapauteen päästämistä tai koko rangaistuksen suorittamisesta vapauttamista Rikosseuraamuslaitoksen virkamies noutaa tai koevapauteen sijoitettu palauttaa Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehelle valvonnassa käytetyt laitteet klo 7:n ja 17:n välisenä aikana. Valvontavälineiden noutamisesta tai palauttamisesta sovitaan valvottuun koevapauteen sijoitetun kanssa hyvissä ajoin ennen niiden noutamista tai palauttamista.

Ehdonalaiseen vapauteen päästettävälle ja koko rangaistuksen suorittamisesta vapautettavalle on annettava vapauttamisasiakirja, johon merkitään henkilötiedot, täytäntöönpanotiedot sekä vapauttamistiedot.

17 §
Matkakustannusten korvaaminen

Valvotusta koevapaudesta annetun lain 33 §:ssä tarkoitettujen matkakustannusten korvaamista varten koevapauteen sijoitetun on esitettävä Rikosseuraamuslaitokselle kirjallinen selvitys aiheutuneista kustannuksista.

18 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Ulla Mohell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.