1056/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 2 ja 7 §:n nojalla:

1 §
Ministeriön tehtävät

Sisäministeriön tehtäviä ovat:

1) poliisihallinto;

2) yleinen järjestys ja turvallisuus;

3) poliisin rikostorjunta;

4) poliisin lupahallinto;

5) ampuma-aseet;

6) arpajaiset;

7) yksityinen turvallisuusala;

8) pelastustoimi;

9) hätäkeskustoiminta;

10) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin ja siihen liittyvät keskushallinnon tehtävät;

11) Suomen kansalaisuus;

12) maahanmuutto ja kansainvälisen suojelun antaminen;

13) turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja joukkopakotilanteisiin varautuminen;

14) ulkomaalaislain (301/2004) nojalla tapahtuva säilöönotto;

15) paluumuuttoon, maastamuuttoon ja ulkosuomalaisiin liittyvät asiat;

16) ulkomaan kansalaisten paluu ja palauttaminen;

17) etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen sekä rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisy;    

18) rajavalvonta, rajatarkastukset ja meripelastustoimi;

19) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien yhteensovittaminen;

20) Suomen lippu ja Suomen vaakuna;

21) hengenpelastusmitalit ja Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) tai muutoin säädetään, sisäministeriön osastojen ja erillisten yksiköiden tehtävistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

Poliisihallitus

keskusrikospoliisi

suojelupoliisi

Poliisiammattikorkeakoulu

poliisilaitokset

Pelastusopisto

Hätäkeskuslaitos

Palosuojelurahasto

Maahanmuuttovirasto

turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset

vähemmistövaltuutetun toimisto

syrjintälautakunta

Rajavartiolaitos

Hallinnon tietotekniikkakeskus.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on poliisiosasto, pelastusosasto, maahanmuutto-osasto ja rajavartio-osasto.

Rajavartio-osastona on Rajavartiolaitoksen esikunta. Ministeriön rajavartio-osastosta Rajavartiolaitoksen esikuntana säädetään erikseen.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella ministeriön hallintoyksikkö, ministeriön talousyksikkö, ministeriön oikeusyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö, ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö sekä sisäisen turvallisuuden sihteeristö.

4 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri. Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä, erillisen yksikön päälliköllä ja tulosyksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu heidän alaiselleen virkamiehelle.

5 §
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään 1 ja 4 §:ssä säädetyn lisäksi ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ministeriössä. Ministeriön työjärjestyksen antaa sisäministeri. Kun ministeriöön on määrätty useampi kuin yksi ministeri, kukin ministeri hyväksyy työjärjestyksen toimialansa osalta.

Osaston ja erillisen yksikön sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai erillisen yksikön päällikkö vahvistaa.

6 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Pelastusosaston päällikkönä on pelastusylijohtaja.

Osastopäälliköllä ja ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päälliköllä on ylijohtajan arvonimi ja teknisellä johtajalla yli-insinöörin arvonimi.

7 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, pelastusylijohtajalla osastopäällikkönä ja osastopäälliköllä sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään, perehtyneisyys hallintotehtäviin;

2) lainsäädäntöjohtajalla oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) hallintojohtajalla ja muulla johtajalla valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetty kelpoisuus;

4) poliisijohtajalla oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisin hallinnosta annetussa asetuksessa (158/1996) tarkoitettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) hallitusneuvoksella valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus ja yksikön päällikkönä toimivalla hallitusneuvoksella sen lisäksi käytännössä osoitettu johtamistaito;

6) tarkastusneuvoksella, kehittämisneuvoksella, muulla neuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

7) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys lainvalmisteluun;

8) hallitussihteerillä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus;

9) poliisiylitarkastajalla oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisin hallinnosta annetussa asetuksessa tarkoitettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

10) poliisilakimiehellä oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

11) poliisitarkastajalla poliisipäällystön tutkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen.

8 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, pelastusylijohtajan osastopäällikkönä, osastopäällikön, hallintojohtajan ja muun johtajan, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen ja muun neuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan sisäasiainministeriöstä annettu valtioneuvoston asetus (1567/2011) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Kansliapäällikkö
Päivi Nerg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.