1036/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettävää siipikarjaa ja siirrettäviä siipikarjan siitosmunia koskevista terveysvaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläintautien vastustamiseen liittyvistä vaatimuksista, jotka ovat edellytyksenä elävän siipikarjan sekä siipikarjan siitosmunien siirtämiselle Suomesta toiseen jäsenvaltioon tai toisen jäsenvaltion kautta muuhun kuin jäsenvaltioon taikka toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tai Suomen kautta kolmanteen jäsenvaltioon tai muuhun kuin jäsenvaltioon.

2 §
Suhde muihin säädöksiin

Jäsenvaltioiden välisiin siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien siirtoihin liittyvistä eläintautien vastustamisesta koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi:

1) eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1024/2013);

2) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimusten osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 617/2008;

3) siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 867/2010;

4) Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 867/2008;

5) sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008;

6) salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003; sekä

7) kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1037/2013).

Tämän asetuksen säännösten lisäksi ja estämättä sovelletaan kieltoja, ehtoja ja rajoituksia, joita Euroopan komissio asettaa tilapäisinä suojatoimenpiteinä eläintaudin leviämisen estämiseksi tiettyjä siipikarjan tai siipikarjan siitosmunien siirtoja koskien.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lähtöpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa, josta lintua tai siitosmunaa lähdetään kuljettamaan toiseen jäsenvaltioon;

2) määränpääpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa, johon toisesta jäsenvaltiosta kuljetettu lintu tai siitosmuna saapuu;

3) kanoilla Gallus gallus -lajiin kuuluvia lintuja;

4) kalkkunoilla Meleagris gallopavo -lajiin kuuluvia lintuja;

5) sileälastaisilla linnuilla Struthioniformes-lahkoon (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae) kuuluvia lintuja;

6) siitosmunilla emojen tuottamia haudottavaksi tarkoitettuja munia;

7) untuvikoilla alle 72 tunnin ikäisiä lintuja;

8) isovanhempais- tai vanhempaispolven siipikarjalla vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, joka on tarkoitettu siitosmunien tuotantoon;

9) tuotantopolven siipikarjalla vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, jota kasvatetaan lihan tai munien tuottamiseksi kulutusta varten tai käytettäväksi riistanistutuksiin;

10) teurassiipikarjalla suoraan teurastamoon toimitettavaa siipikarjaa;

11) hautomolla pitopaikkaa, jossa siitosmunia haudotaan ja jossa untuvikot kuoriutuvat;

12) jalostuslaitoksella pitopaikkaa, jossa tuotetaan siitosmunia isovanhempais- tai vanhempaispolven siipikarjan kasvatusta varten;

13) siitoslaitoksella pitopaikkaa, jossa tuotetaan siitosmunia tuotantopolven kasvatusta varten;

14) kasvattamolla pitopaikkaa, jossa isovanhempais-, vanhempais- tai tuotantopolven siipikarjan poikasia kasvatetaan munintavaiheeseen asti;

15) siipikarjalaitoksella jalostus- ja siitoslaitosta, hautomoa sekä kasvattamoa;

16) parvella sisätiloissa pidettäviä lintuja, jotka jakavat saman ilmatilan tai ulkona pidettäviä lintuja, joita pidetään samoissa tiloissa tai samassa tarhassa ja jotka muodostavat yhden epidemiologisen yksikön;

17) terveystarkastuksella virkaeläinlääkärin suorittamaa siipikarjalaitoksen koko siipikarjan terveydentilan tarkastamista;

18) virkaeläinlääkärillä kunnaneläinlääkäriä tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimittämää eläinlääkäriä, joka suorittaa tässä asetuksessa sille säädettyjä viranomaistehtäviä;

Tässä asetuksessa käytetään myös eläintautilain 6 §:ssä määriteltyjä käsitteitä.

4 §
Näytteiden lähettäminen laboratorioon

Tässä asetuksessa tarkoitetut, Suomessa otettavat näytteet on tutkittava Elintarviketurvallisuusvirastossa tai Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymässä laboratoriossa käyttäen soveltuvia menetelmiä. Näytteiden mukana on seurattava Elintarviketurvallisuusviraston lähete asianmukaisesti täytettynä.

2 luku

Siipikarjalaitoksia koskevat vaatimukset

5 §
Siipikarjalaitoksen hyväksymisen edellytykset

Eläintautilain 62 §:ssä säädetään sellaisen siipikarjalaitoksen hyväksymisestä, joka toimittaa siipikarjaa tai siipikarjan siitosmunia toiseen jäsenvaltioon. Aluehallintoviraston on tarkastettava siipikarjalaitos ennen sen hyväksymistä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että siipikarjalaitos täyttää liitteen I kohdan 1 mukaiset vaatimukset. Aluehallintoviraston on ilmoitettava siipikarjalaitoksen hyväksymisestä kunnaneläinlääkärille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Hyväksyttyjä siipikarjalaitoksia koskevan luettelon julkaisemisesta säädetään eläintautilain 96 §:n 3 momentissa. Julkaiseminen suoritetaan neuvoston direktiivin 2008/73/EY täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden yhteisön eläinlääkintä- ja eläinjalostuslainsäädännön mukaisesti hyväksymien laitosten ja laboratorioiden luetteloista sisältävien internetpohjaisten tietosivujen osalta annetun komission päätöksen 2009/712/EY mukaisesti.

6 §
Siipikarjalaitoksen viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on vähintään kerran vuodessa tarkastettava siipikarjalaitoksen tilat ja sen toiminta sen varmistamiseksi, että siipikarjalaitos edelleen täyttää hyväksymisen edellytykset ja että siipikarjalaitoksen toiminnalle säädettyjä vaatimuksia noudatetaan.

Kunnaneläinlääkärin on tiedotettava tekemiensä tarkastusten tuloksista viipymättä aluehallintovirastolle ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

7 §
Siipikarjalaitoksen hyväksymisen peruuttaminen

Siipikarjalaitoksen hyväksymisen peruuttamisesta säädetään eläintautilain 112 §:ssä. Aluehallintoviraston on ilmoitettava siipikarjalaitoksen hyväksymisen peruuttamisesta Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoituksen saatuaan Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava siipikarjalaitokselle antamansa hyväksymisnumero.

3 luku

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien siirtoja koskevat vaatimukset

8 §
Elävää siipikarjaa ja siitosmunia koskevat yleiset vaatimukset

Siirrettävien lintujen ja siitosmunien on täytettävä seuraavat yleiset vaatimukset:

1) ne ovat lähtöisin eläintautilain 62 §:n mukaisesti hyväksytystä siipikarjalaitoksesta, jonka toiminta täyttää liitteen I kohdan 2 mukaiset vaatimukset, tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymästä laitoksesta, joka täyttää eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (neuvoston direktiivi 2009/158/EY) vaatimukset, lukuun ottamatta tilanteita, joissa siirretään teurassiipikarjaa, riistanistutuksiin tarkoitettua siipikarjaa taikka alle 20 kappaleen eränä muihin kuin sileälastaisiin siipikarjalajeihin kuuluvia lintuja tai niiden siitosmunia;

2) virkaeläinlääkäri on tarkastanut ne ennen siirtoa siten kuin tässä asetuksessa myöhemmin erikseen säädetään;

3) ne eivät ole lähtöisin sellaisesta siipikarjalaitoksesta tai pitopaikasta tai sellaiselta alueelta, johon kohdistuu eläintautien vastustamiseen liittyviä siipikarjan tai siitosmunien siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia;

4) niitä ei ole määrätty lopetettaviksi tai teurastettaviksi eläinten terveyteen liittyvistä syistä; sekä

5) jos siirrettävät linnut tai parvi, josta siirrettävät siitosmunat ovat peräisin, on rokotettu, rokotukset täyttävät neuvoston direktiivin 2009/158/EY liitteen III mukaiset vaatimukset.

9 §
Newcastlen tautia koskevat erityiset terveysvaatimukset

Siirrettäessä siipikarjaa ja siitosmunia Suomeen taikka toiseen sellaiseen jäsenvaltioon tai jäsenvaltion alueelle, joka tunnustetaan alueeksi, jolla ei vaadita rokotuksia Newcastlen taudin vastustamiseksi neuvoston direktiivin 2009/158/EY 15 artiklan mukaisesti, siipikarjan ja siitosmunien on täytettävä tässä pykälässä säädetyt vaatimukset.

Siirrettävien siitosmunien on oltava peräisin parvista:

1) joita ei ole rokotettu;

2) jotka on rokotettu inaktivoidulla rokotteella; tai

3) jotka on rokotettu elävällä rokotteella vähintään 30 päivää ennen siitosmunien keräämistä.

Siirrettävien untuvikkojen, riistanistutuksiin tarkoitetut untuvikot mukaan lukien, eivät saa olla rokotettuja Newcastlen taudin varalta ja niiden on tullut kuoriutua siitosmunista, jotka

1) täyttävät 2 momentissa tarkoitetut vaatimukset; ja

2) on haudottu hautomossa eri aikaan ja paikassa sellaisista siitosmunista, jotka eivät täytä 2 momentissa tarkoiettuja vaatimuksia.

Siirrettävät isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjaan kuuluvat linnut:

1) eivät saa olla rokotettuja Newcastlen taudin varalta; ja

2) on tullut pitää siirtoa edeltävien 14 vuorokauden ajan eristettyinä virkaeläinlääkärin valvonnassa sellaisessa lähtöpitopaikassa tai karanteenissa, jossa ei ole siirtoa edeltävien 21 vuorokauden aikana suoritettu rokotuksia Newcastlen taudin varalta ja jonne ei ole mainittuna aikana vastaanotettu sellaisia lintuja, joita ei ole tarkoitettu siirrettäviksi; ja

3) on lähetystä edeltävien 14 vuorokauden aikana tullut tutkia serologisesti kielteisin tuloksin; tutkimus tehdään otantatutkimuksena edustavista näytteistä.

Siirrettävien teurassiipikarjaan kuuluvien lintujen on oltava peräisin parvista:

1) joissa ei ole suoritettu rokotuksia Newcastlen taudin varalta ja joihin kuuluvat linnut täyttävät 4 momentin 3 kohdassa säädetyt vaatimukset; tai

2) joissa on suoritettu rokotuksia Newcastlen taudin varalta ja joihin kuuluvat linnut on lähetystä edeltävien 14 vuorokauden tutkittu viruseristyskokein kielteisin tuloksin; tutkimus tehdään otantatutkimuksena edustavista näytteistä.

10 §
Siipikarjan siitosmunia koskevat erityiset terveysvaatimukset

Sen lisäksi, mitä 8 ja 9 §:ssä säädetään, siirrettävien siitosmunien on täytettävä tässä pykälässä säädetyt lisävaatimukset.

Siitosmunien on oltava lähtöisin parvesta, joka täyttää seuraavat ehdot:

1) parvea on pidetty yli kuusi viikkoa yhdessä tai useammassa 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa siipikarjalaitoksessa; sekä

2) virkaeläinlääkäri on tarkastanut parven kliinisesti enintään 72 tuntia ennen lähetyshetkeä, eikä tarkastushetkellä ole havaittu tarttuviin tauteihin viittaavia oireita.

Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua tarkastusta ei kuitenkaan edellytetä, jos parvi on tarkastettu kuukausittain ja viimeisin tarkastus on suoritettu aikaisintaan 31 päivää ennen siirtoa. Tällöin virkaeläinlääkärin on tullut tarkastaa parven terveystiedot ja niiden sekä pitopaikasta vastuussa olevan toimijan 72 tuntia ennen siirtohetkeä antamien tietojen perusteella arvioida parven senhetkinen terveystilanne. Jos tämän arvioinnin perusteella eläinlääkärillä on ollut aihetta epäillä parvessa esiintyvän sairautta, hänen on tullut suorittaa parven terveystarkastus tautiepäilyn poissulkemiseksi.

Siitosmunien tulee olla merkitty 2 §:n 2 kohdassa mainitun komission asetuksen edellyttämällä tavalla.

Siitosmunien tulee lisäksi olla asianmukaisesti desinfioitu. Kunnaneläinlääkäri antaa ohjeet Suomesta siirrettävien siitosmunien desinfioinnista.

Jos alkuperäparvessa ilmenee munien haudonta-aikana sellaista eläintautilain 5 §:n nojalla vastustettavaksi tai ilmoitettavaksi eläintaudiksi nimettyä siipikarjatautia, joka voi levitä munan sisällön välityksellä, Elintarviketurvallisuusviraston on ilmoitettava taudin esiintymisestä toisessa jäsenvaltiossa määränpääpitopaikkana olevalle hautomolle ja siitä vastaavalle viranomaiselle.

11 §
Untuvikkoja koskevat erityiset terveysvaatimukset

Sen lisäksi, mitä 8 ja 9 §:ssä säädetään, untuvikkojen on:

1) tullut kuoriutua siitosmunista, jotka täyttävät 10 §:n vaatimukset; sekä

2) oltava lähetyshetkellä vapaita kaikista tarttuviin siipikarjasairauksiin viittaavista oireista.

Suomeen siirrettävien kanojen ja kalkkunoiden untuvikkojen tulee täyttää salmonellaa koskevien lisätakeiden vahvistamisesta Suomeen ja Ruotsiin lähetettävien jalostukseen tarkoitetun siipikarjan sekä siipikarjan jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen untuvikkojen osalta annetun komission päätöksen 2003/644/EY (komission päätös 2003/644/EY) mukaiset lisätakeet. Lisätakeiden mukaisia tutkimuksia ei kuitenkaan vaadita, jos siirrettävät untuvikot ovat peräisin sellaisesta parvesta, joka on tunnustettu toteuttavan komission hyväksymää Suomen salmonellavalvontaa vastaavaa ohjelmaa.

12 §
Isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjaa koskevat erityiset terveysvaatimukset

Sen lisäksi, mitä 8 ja 9 §:ssä säädetään, isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjaa siirto edellyttää, että:

1) lintuja on pidetty yli kuusi viikkoa yhdessä tai useammassa 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa siipikarjalaitoksessa; sekä

2) virkaeläinlääkäri on suorittanut lintujen terveystarkastuksen aikaisintaan 48 tuntia ennen siirtoa, eikä linnuissa ole tarkastushetkellä havaittu mitään tarttuviin siipikarjatauteihin viittaavia oireita.

Suomeen siirrettävien isovanhempais- ja vanhempaispolven kanojen ja kalkkunoiden tulee täyttää komission päätöksen 2003/644/EY mukaiset lisätakeet. Lisätakeiden mukaisia tutkimuksia ei kuitenkaan vaadita, jos siirrettävät kanat ja kalkkunat ovat peräisin sellaisesta parvesta, joka on tunnustettu toteuttavan komission hyväksymää Suomen salmonellavalvontaa vastaavaa ohjelmaa.

Suomeen siirrettävien tuotantopolven kanojen tulee täyttää salmonellaa koskevien lisätakeiden vahvistamisesta Suomeen ja Ruotsiin lähetettävien munivien kanojen osalta annetun komission päätöksen 2004/235/EY mukaiset lisätakeet. Lisätakeiden mukaisia tutkimuksia ei kuitenkaan vaadita, jos siirrettävät kanat ovat peräisin sellaisesta parvesta, joka on tunnustettu toteuttavan komission hyväksymää Suomen salmonellavalvontaa vastaavaa ohjelmaa.

13 §
Teurassiipikarjaa koskevat erityiset terveysvaatimukset

Sen lisäksi, mitä 8 ja 9 §:ssä säädetään, teurassiipikarjaa on tullut pitää lähtöpitopaikassa kuoriutumisesta lähtien tai vähintään 21 päivän ajan ennen siirtoa. Virkaeläinlääkärin on tullut suorittaa lähtöparven terveystarkastus aikaisintaan 5 päivää ennen siirtoa ja tarkastuksessa todeta, ettei siipikarjassa ole havaittavissa tarttuviin siipikarjatauteihin viittaavia oireita.

Suomeen teurastettaviksi siirrettävien kanojen ja kalkkunoiden tulee täyttää Suomeen ja Ruotsiin vietävän teurassiipikarjan alkuperälaitoksessa otettavien näytteiden avulla tapahtuvaa mikrobiologista testausta koskevista säännöistä annetun neuvoston päätöksen 95/410/EY mukaiset lisätakeet. Lisätakeiden mukaisia tutkimuksia ei kuitenkaan vaadita, jos siirrettävät kanat ja kalkkunat ovat peräisin sellaisesta parvesta, joka on tunnustettu toteuttavan komission hyväksymää Suomen salmonellavalvontaa vastaavaa ohjelmaa.

14 §
Riistanistutuksiin tarkoitettua siipikarjaa koskevat erityiset terveysvaatimukset

Sen lisäksi, mitä 8 ja 9 §:ssä säädetään, riistanistutuksiin tarkoitetun siipikarjan siirto edellyttää, että:

1) siipikarjaa on pidetty lähtöpitopaikassa kuoriutumisesta lähtien tai vähintään 21 päivän ajan ennen siirtoa;

2) siipikarja ei ole lähtöpitopaikassa joutunut kosketuksiin pitopaikkaan tuodun uuden siipikarjan kanssa siirtoa edeltävien kahden viikon aikana;

3) virkaeläinlääkäri on suorittanut lähtöpitopaikan tarkastuksen ja todennut, että pitopaikassa on toteutettu riittävät ennaltaehkäisevät toimenpiteet tarttuvilta eläintaudeilta suojautumiseksi;

4) virkaeläinlääkäri on suorittanut lähtöparven terveystarkastuksen lintujen siirtoa edeltävien 24 tunnin aikana, eikä parvessa ole tarkastushetkellä havaittu tarttuviin siipikarjatauteihin viittaavia oireita; sekä

5) virkaeläinlääkäri on ennen siirtoa ottanut lähtöpitopaikasta näytteitä lintuinfluenssan varalta liitteen II mukaisesti, ja näytteiden tutkimustulokset ovat kielteisiä.

15 §
Terveysvaatimukset siipikarjan kuljetuksen aikana

Isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjaan kuuluvat linnut sekä untuvikot on kuljetettava viipymättä määränpääpitopaikkaan. Mainitut linnut eivät missään vaiheessa lähtöpitopaikasta lähtönsä ja määränpääpitopaikkaan saapumisensa välillä saa joutua kosketuksiin muiden lintujen kuin sellaisten isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjaan kuuluvien lintujen sekä untuvikkojen kanssa, jotka täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

Teurassiipikarja on kuljetettava viipymättä teurastamoon. Se ei missään vaiheessa lähtöpitopaikasta lähtönsä ja määräpitopaikkaan saapumisensa välillä saa joutua kosketuksiin muiden lintujen kuin sellaisen teurassiipikarjan kanssa, joka täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

Riistanistutuksiin tarkoitettu siipikarja on kuljetettava viipymättä määräpitopaikkaan. Se ei missään vaiheessa lähtöpitopaikasta lähtönsä ja määräpitopaikkaan saapumisensa välillä saa joutua kosketuksiin muiden lintujen kuin sellaisen riistanistutuksiin tarkoitetun siipikarjan kanssa, joka täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

16 §
Erityiset terveysvaatimukset untuvikkojen ja siitosmunien kuljetuksen aikana

Untuvikot ja siitosmunat on kuljetettava joko:

1) tähän tarkoitukseen suunnitellussa kertakäyttöisessä laatikossa, joka hävitetään kuljetuksen jälkeen; tai

2) useamman kerran käytettävässä laatikossa, joka on puhdistettu ja desinfioitu ennen kuljetusta.

Kuljetuslaatikko saa sisältää vain samasta siipikarjalaitoksesta lähtöisin olevia samaa lajia, tyyppiä ja luokkaa olevia untuvikkoja tai siitosmunia.

Kuljetuslaatikossa on oltava seuraavat merkinnät:

1) jäsenvaltio, josta untuvikot tai siitosmunat siirretään;

2) lähtöpitopaikan virallinen hyväksymisnumero; sekä

3) laatikon sisältämien untuvikkojen tai siitosmunien lukumäärä ja laji.

Kuljetuslaatikot voidaan kuljetusta varten pakata kontteihin. Kontteihin on merkittävä niiden sisältämien kuljetuslaatikoiden lukumäärä ja samat tiedot kuin kuljetuslaatikoihin.

17 §
Erityiset terveysvaatimukset isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjaan kuuluvien lintujen kuljetuksen aikana

Isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjaan kuuluvat linnut on kuljetettava sälelaatikoissa tai häkeissä.

Kuljetuslaatikko tai häkki saa sisältää vain samasta siipikarjalaitoksesta lähtöisin olevia samaa lajia, tyyppiä ja luokkaa olevia lintuja.

Kuljetuslaatikossa tai häkissä on oltava merkittynä lähtöpitopaikan virallinen hyväksymisnumero.

18 §
Pieniä elävän siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien eriä koskevat terveysvaatimukset

Poiketen, mitä edellä 8 ja 10—17 §:ssä säädetään, muiden kuin sileälastaisten siipikarjalajien alle 20 lintua tai siitosmunaa käsittävissä siirroissa on noudatettava tässä pykälässä säädettyjä vaatimuksia.

Siirrettävien lintujen ja siitosmunien on oltava lähtöisin parvesta:

1) jota on pidetty jäsenvaltiossa kuoriutumisesta asti tai vähintään kolme kuukautta;

2) jossa ei esiinny lähtöhetkellä tarttuvien siipikarjatautien kliinisiä oireita;

3) johon ei ole eläintaudin leviämisen estämiseksi kohdistettu siipikarjan siirtämistä koskevia rajoituksia; sekä

4) jota ei pidetä alueella, jolla on voimassa tarttuvien siipikarjatautien leviämisen estämiseksi asetettuja alueellisia rajoituksia.

Lisäksi kaikkien siirrettävien lintujen on oltava tutkittu serologisesti kielteisin tuloksin Salmonella Pullorum- ja Salmonella Gallinarum -tartunnan varalta siirtoa edeltävien 30 vuorokauden aikana. Jos kyseessä ovat siitosmunat tai untuvikot, niiden alkuperäparvesta on suoritettava lähtöä edeltävien kolmen kuukauden aikana serologinen otantatutkimus Salmonella Pullorum- ja Salmonella Gallinarum -tartunnan varalta siten, että tartunta havaitaan 95 %:n todennäköisyydellä, jos tartunnan prevalenssi parvessa on 5 %.

19 §
Terveystodistukset

Siitosmunien mukana on oltava alkuperäiskappaleena neuvoston direktiivin 2009/158/EY liitteen IV mallin 1 mukainen terveystodistus.

Untuvikkojen mukana on oltava alkuperäiskappaleena neuvoston direktiivin 2009/158/EY liitteen IV mallin 2 mukainen terveystodistus.

Isovanhempais-, vanhempais- ja tuotantopolven siipikarjan mukana on oltava alkuperäiskappaleena neuvoston direktiivin 2009/158/EY liitteen IV mallin 3 mukainen terveystodistus.

Pienien elävän siipikarjaerien ja siipikarjan siitosmunaerien mukana on oltava alkuperäiskappaleena neuvoston direktiivin 2009/158/EY liitteen IV mallin 4 mukainen terveystodistus.

Teurassiipikarjan mukana on oltava alkuperäiskappaleena neuvoston direktiivin 2009/158/EY liitteen IV mallin 5 mukainen terveystodistus.

Riistanistutuksiin tarkoitetun siipikarjan mukana on oltava alkuperäiskappaleena neuvoston direktiivin 2009/158/EY liitteen IV mallin 6 mukainen terveystodistus.

Terveystodistuksissa on oltava maininnat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttymisestä.

Terveystodistus on laadittava 24 tunnin sisällä ennen lintujen tai siitosmunien lastausta, ja se on voimassa viisi päivää.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan elävän siipikarjan ja siitosmunien maastaviennissä Suomesta muihin Euroopan talousalueen valtioihin noudatettavista terveysvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (14/EEO/94).

Neuvoston direktiivi 2009/158/EY (32009L0158); EUVL N:o L 343, 22.12.2009 s. 74
Komission päätös 2006/605/EY (32006D0246); EUVL N:o L 24, 8.9.2006, s.12
Komission päätös 2006/437/EY (32006D0437); EUVL N:o L 237, 31.8.2006, s 1.
Komission päätös 1994/963/EY (394D0963); EUVL N:o L 371, 31.12.1994, s. 29
Komission päätös 2003/644/EY (32003D0644); EUVL N:o L 228, 12.9.2003, s. 29
Komission päätös 2004/235/EY (32004D0235), EUVL N:o L 72, 11.3.2004, s 86
Neuvoston päätös 1995/410/EY (31995D0410), EUVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 2

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Liite 1

SIIPIKARJALAITOKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Siipikarjalaitoksen hyväksymisen edellytykset

1.1. Jalostus- ja siitoslaitoksen sekä kasvattamon hyväksymisen edellytyksenä on, että:

1.1.1. Laitos on rakennettu tai eristetty siten, että yhteys sen ulkopuolella oleviin eläimiin estyy.

1.1.2. Laitos on rakennettu siten, että tautien leviäminen sinne voidaan estää tai mahdollisesti todettu tauti voidaan pitää hallinnassa.

1.1.3. Laitoksessa on hyvät hygieeniset olosuhteet ja mahdollisuudet terveydentilan valvontaan.

1.1.4. Laitoksen toiminta on järjestetty siten, että kohdan 2.1. mukaiset vaatimukset sekä kohdan 3.1. mukaiset taudin valvontaohjelmaa koskevat vaatimukset täyttyvät.

1.1.5. Jos laitoksessa pidetään useita siipikarjalajeja, niille on erilliset rakennukset.

1.1.6. Laitoksessa ei pidetä muita eläinlajeja kuin siipikarjaa.

1.1.7. Laitoksessa työskentelevä henkilöstö on teknisesti pätevää ja asianmukaisesti koulutettua huolehtimaan eläintautien torjunnassa tarvittavasta hygieniasta ja desinfektiotoimenpiteistä.

1.2. Hautomon hyväksymisen edellytyksenä on, että:

1.2.1. Hautomo on rakennettu tai eristetty siten, että yhteys ulkopuolella oleviin eläimiin estyy.

1.2.2. Hautomo on rakenteellisesti ja toiminnallisesti erillään eläintilastoista.

1.2.3. Hautomon toiminta on siten, järjestetty, että kohdan 2.2. mukaiset vaatimukset sekä kohdan 3.2. mukaiset taudin valvontaohjelmaa koskevat vaatimukset täyttyvät.

1.2.4. Hautomossa on erilliset tilat seuraavia toimintoja varten:

1.2.4.1. munien varastointi ja luokittelut;

1.2.4.2. desinfiointi;

1.2.4.3. esihaudonta;

1.2.4.4. kuoriutuminen; sekä

1.2.4.5. lähetysten valmistelu ja pakkaus.

1.2.5. Hautomon lattiat ja seinät ovat vedenpitäviä sekä kulutuksen- ja pesunkestäviä.

1.2.6. Hautomon valaistus, ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä ovat asianmukaisia.

1.2.7. Hautomossa syntyvien jätteiden (ml. hylätyt munat ja untuvikot) poisto on suunniteltu siten, että se voidaan tehdä hygieenisesti.

1.2.8. Hautomossa käytettävien laitteiden pinnat ovat sileitä ja vedenpitäviä.

1.2.9. Hautomossa työskentelevä henkilöstö on teknisesti pätevää ja asianmukaisesti koulutettua huolehtimaan eläintautien torjunnassa tarvittavasta hygieniasta ja desinfektiotoimenpiteistä.

2. Siipikarjalaitoksen toimintaa koskevat vaatimukset

2.1. Jalostus- ja siitoslaitoksen ja kasvattamon toimintaa koskevat vaatimukset:

2.1.1. Kasvatustekniikan on noudatettava eristyskasvatuksen ja kertatäyttömenetelmän periaatteita. Samassa ilmatilassa pidettävien parvien välillä on suoritettava tyhjennys, puhdistus ja desinfiointi.

2.1.2. Laitoksessa saa pitää ainoastaan lintuja ja siitosmunia, jotka ovat lähtöisin tämän asetuksen mukaisesti hyväksytystä siipikarjalaitoksesta tai toisessa jäsenvaltiossa neuvoston direktiivin 2009/158/EY mukaisesti hyväksytystä siipikarjalaitoksesta taikka jotka on tuotu muusta kuin jäsenvaltiosta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

2.1.3. Siitosmunat on kerättävä säännöllisesti mahdollisimman pian muninnan jälkeen, kuitenkin vähintään kerran päivässä.

2.1.4. Kerätyt siitosmunat on puhdistettava ja desinfioitava mahdollisimman pian keruun jälkeen. Desinfiointi voidaan jättää suorittamatta, jos siitosmunat menevät haudottavaksi samassa jäsenvaltiossa sijaitsevaan hautomoon ja desinfioidaan hautomossa.

2.1.5. Kerätyt siitosmunat on pakattava joko uusiin tai puhdistettuihin ja desinfioituihin pakkausmateriaaleihin.

2.1.6. Toimijan on ilmoitettava valvovalle virkaeläinlääkärille tuotantohäiriöistä ja muista mahdolliseen tarttuvaan siipikarjatautiin viittaavista oireista. Epäiltäessä vastustettavaa tai uutta vakavaa siipikarjatautia virkaeläinlääkärin on otettava tarvittavat näytteet ja toimitettava ne tutkittavaksi.

2.1.7. Jokaisesta parvesta on pidettävä kirjaa ja kirjanpidon tiedot on säilytettävä eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) mukaisesti. Kirjanpidosta on selvittävä ainakin seuraavat tiedot:

2.1.7.1. Lintujen alkuperä

2.1.7.2. Parven saapumis- ja lähtöpäivämäärä

2.1.7.3. Tuotannon tunnusluvut

2.1.7.4. Tiedot sairauksista ja kuolleisuudesta ja niiden syistä

2.1.7.5. Kaikki laboratoriotutkimukset ja niiden tulokset

2.1.7.6. Siitosmunien tai lintujen määränpääpitopaikka

2.1.8. Laitoksen rakennukset ja kalusto on pidettävä hyvässä kunnossa.

2.1.9. Laitoksen on kartoitettava ympäristöstä ja toiminnastaan aiheutuvat tautiriskit ja toimittava ennalta laaditun, riskien hallintaa koskevan suunnitelman mukaan. Tautisuojauksesta on pidettävä kirjaa.

2.1.10. Laitoksessa on käytettävä kertakäyttöisiä tai laitoksen omia suojavaatteita ja jalkineita.

2.1.11. Kaikista laitoksessa vierailevista henkilöistä on pidettävä kirjaa.

2.1.12. Laitoksen eläintiloihin ei saa päästää henkilöitä, jotka ovat edeltävien 12 tunnin aikana käyneet muissa siipikarjan pitopaikoissa, ellei pitopaikan terveystilanne ole vähintään yhtä hyvä kuin laitoksen. Toimija voi kuitenkin sallia välttämättömät käynnit eläintiloissa.

2.1.13. Laitoksen eläintiloihin ei saa päästää henkilöitä, jotka ovat edeltävien 48 tunnin aikana käyneet ulkomailla.

2.2. Hautomon toimintaa koskevat vaatimukset:

2.2.1. Hautomon toiminta on järjestettävä siten, että siitosmunien, liikkuvan kaluston ja henkilökunnan siirtyminen tuotantovaiheesta toiseen on yksisuuntaista.

2.2.2. Hautomossa saa pitää ainoastaan siitosmunia, jotka ovat lähtöisin tämän asetuksen mukaisesti hyväksytystä siipikarjalaitoksesta tai toisessa jäsenvaltiossa neuvoston direktiivin 2009/158/EY mukaisesti hyväksytystä siipikarjalaitoksesta taikka jotka on tuotu muusta kuin jäsenvaltiosta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

2.2.3. Jos hautomo on vastaanottanut siitosmunia, joita ei ole desinfioitu, siitosmunat on desinfioitava saapumisen ja haudonnan alkamisen välillä tai ennen kuin ne siirretään toiseen jäsenvaltioon tai muuhun kuin jäsenvaltioon.

2.2.4. Hautomon hygieenistä tilannetta on arvioitava mikrobiologisen laaduntarkkailuohjelman avulla. Ohjelmassa on otettava edustava määrä näytteitä riittävällä näytteenottotiheydellä.

2.2.5. Toimijan on ilmoitettava valvovalle virkaeläinlääkärille tuotantohäiriöistä ja muista mahdolliseen tarttuvaan siipikarjatautiin viittaavista oireista. Epäiltäessä vastustettavaa tai uutta vakavaa siipikarjatautia virkaeläinlääkärin on otettava tarvittavat näytteet ja toimitettava ne tutkittavaksi.

2.2.6. Jokaisesta haudotusta parvesta on pidettävä kirjaa, ja kirjanpidon tiedot on säilytettävä eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) mukaisesti. Kirjanpidosta on selvittävä ainakin seuraavat tiedot:

2.2.6.1. Siitosmunien alkuperä

2.2.6.2. Siitosmunien saapumispäivämäärä

2.2.6.3. Kuoriutumistulokset

2.2.6.4. Tiedot haudonnassa tapahtuneista poikkeavuuksista

2.2.6.5. Kaikki laboratoriotutkimukset ja niiden tulokset

2.2.6.6. Haudottujen kuoriutumattomien siitosmunien lukumäärä ja määräpaikka

2.2.6.7. Yksityiskohtaiset tiedot rokotusohjelmasta

2.2.6.8. Untuvikkojen määränpääpitopaikka

2.2.7. Hautomon rakennukset ja kalusto on pidettävä hyvässä kunnossa.

2.2.8. Hautomon hautomakoneet on puhdistettava ja desinfioitava säännöllisesti.

2.2.9. Hautomon kuorijat ja varusteet on jokaisen haudontaerän jälkeen puhdistettava ja desinfioitava.

2.2.10. Hautomon on kartoitettava ympäristöstä ja toiminnastaan aiheutuvat tautiriskit ja toimittava ennalta laaditun, riskien hallintaa koskevan suunnitelman mukaan. Tautisuojauksesta on pidettävä kirjaa.

2.2.11. Hautomossa on käytettävä kertakäyttöisiä tai laitoksen omia suojavaatteita ja jalkineita.

2.2.12. Kaikista hautomossa vierailevista henkilöistä on pidettävä kirjaa. Asiattomien henkilöiden pääsy hautomon tiloihin on estettävä. Toimijan on laadittava ohjeistus sallittuja vierailuja varten.

2.2.13. Hautomon eläintiloihin ei saa päästää henkilöitä, jotka ovat edeltävien 12 tunnin aikana käyneet siipikarjan pitopaikoissa, ellei pitopaikan terveystilanne ole vähintään yhtä hyvä kuin hautomon. Toimija voi kuitenkin sallia välttämättömät käynnit eläintiloissa.

2.2.14. Hautomon eläintiloihin ei saa päästää henkilöitä, jotka ovat edeltävien 48 tunnin aikana käyneet ulkomailla.

3. Taudinvalvontaohjelma siipikarjalaitoksessa

3.1. Jalostus- ja siitoslaitoksissa sekä kasvattamoissa linnut on tutkittava vähintään taulukon 1 mukaisesti.

3.2. Edellä 3.1. kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset katsotaan kielteisiksi, jos yhtään positiivista tulosta ei saada.

3.3. Jos kohdassa 2.1.6., 2.2.5. tai 3.1. tarkoitetuista näytteistä on saatu positiivisia tuloksia, siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien siirrot on pysäytettävä siihen saakka, kunnes uusintatutkimuksilla tautiepäily voidaan sulkea pois. Vastustettavaa eläintautia koskevan virallisen eläintautiepäilyn johdosta tehtävästä päätöksestä taudin leviämisen estämiseksi säädetään eläintautilain 23 §:ssä. Siirrot voidaan aloittaa uudelleen vasta, kun mainittu päätös on kumottu tai kun siirtoihin on saatu poikkeuslupa eläintautilain 23 §:n 3 momentin nojalla. Poikkeuslupaa koskevassa päätöksenteossa aluehallintovirasto ottaa huomioon jäljempänä 3.4.−3.6. kohdassa säädetyt rajoitukset.

3.4. Jos siipikarjalaitoksessa on todettu taulukossa 1 tarkoitettua tautia, siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien siirrot voidaan aloittaa uudestaan vasta, kun tartunnan saanut parvi on hävitetty, puhdistus ja desinfiointi suoritettu ja eläintiloihin siirretty uusi parvi tutkittu kaksi kertaa vähintään 21 vuorokauden välein otetuista näytteistä kielteisin tuloksin.

3.5. Mycoplasma gallisepticum- tai mycoplasma meleagridis -taudinpurkauksen jälkeen voidaan siirrot kuitenkin aloittaa myös sen jälkeen, kun parvi on tutkittu Elintarviketurvallisuusviraston edellyttämällä tavalla kahdesti vähintään 60 vuorokauden välein negatiivisin tuloksin.

3.6. Siinä tapauksessa, että siipikarjalaitoksessa on kaksi tai useampia erillisiä tuotantoyksiköitä, voidaan sellaisen tuotantoyksikön lintujen siirtoja poikkeusluvalla jatkaa, jossa tautia ei esiinny tai epäillä esiintyvän eläintautilain 23 §:n 3 momentin nojalla. Edellytyksenä on, että virkaeläinlääkäri on vahvistanut kyseisten tuotantoyksiköiden rakenteen, koon ja toiminnan olevan sellaisia, että niiden eläin-, hoito- ja ruokintatilat ovat täysin erillisiä siten, että kyseessä oleva tauti ei leviä tuotantoyksiköiden välillä.

Taulukko 1. Jalostus- ja siitoslaitoksissa ja kasvattamossa suoritettava tautiseuranta

Taudinaiheuttaja Siipikarjalaji Näytteenoton ajankohta Näytteitä / parvi Menetelmä
Salmonella Pullorum ja Salmonella Gallinarum Kana, kalkkuna Muninnan alkaessa 60 linnusta serologia
Salmonella Pullorum ja Salmonella Gallinarum Helmikana, viiriäinen, fasaani, peltopyy, ankka, sorsa Tuotantokauden aikana vähintään kerran vuodessa 60 linnusta serologia
Salmonella arizonae Kalkkuna Muninnan alkaessa 60 linnusta serologia *
Mycoplasma gallisepticum Kana 1. näyte: 16 viikon iässä 2. näyte: muninnan alkaessa Seur. näytteet: 3 kk:n välein 60 linnusta serologia
Mycoplasma gallisepticum ja Mycoplasma meleagridis Kalkkuna 1. näyte: 20 viikon iässä 2. näyte: muninnan alkaessa Seur. näytteet: 3 kk:n välein 60 linnusta serologia

*vaihtoehtoisesti Salmonella arizonae voidaan tutkia bakteriologisesti ulostenäytteistä kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1037/2013) mukaisesti.

Liite II

RIISTAISTUTUKSIIN TARKOITETUN SIIPIKARJAN TUTKIMINEN LINTUINFLUENSSAN VARALTA ENNEN SIIRTOA

Siirrettäväksi tarkoitettujen riistalintujen lähtöpitopaikassa on tehtävä seuraavat tutkimukset lintuinfluenssan varalta:

1. Siirrettäväksi tarkoitettujen riistalintujen lähtöparvi on siirtoa edeltävien kahden kuukauden aikana tutkittava serologisesti lintuinfluenssa-serotyyppien H5- ja H7- alatyyppien varalta satunnaisotannalla siten, että näytteitä otetaan vähintään

1.1. 50 kpl ankoista, hanhista tai sorsista; tai

1.2. 20 kpl muista siipikarjalajeista.

Siirrettäessä lintuja Suomesta erillisiä tutkimuksia ei tarvitse tehdä, jos lähtöpitopaikka kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston lintuinfluenssa-seurantaohjelmaan, ja pitopaikasta on otettu ohjelman mukaiset näytteet kahden kuukauden kuluessa ennen siirtoa.

2. Alle kuukauden ikäisiä riistalintuja siirrettäessä on 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten lisäksi lähetyspäivää edeltävän viikon aikana otettava siirtoon valitusta siipikarjaerästä 20 kpl yhteissuolinäytteitä ja 20 kpl henkitorvi- tai nielunäytteitä viruseristystä tai PCR-tutkimusta varten.

Laboratoriotutkimukset lintuinfluenssan varalta on tehtävä neuvoston direktiivissä 2005/94/EY säädetyn lintuinfluenssaa koskevan taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä annetun komission päätöksen (2006/437/EY) mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.