1035/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläintautien vastustamiseen liittyvistä vaatimuksista, jotka ovat edellytyksenä eräiden elävien eläinten sekä eläinten alkioiden ja sukusolujen siirtämiselle Suomesta toiseen jäsenvaltioon tai toisen jäsenvaltion kautta muuhun kuin jäsenvaltioon taikka toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tai Suomen kautta kolmanteen jäsenvaltioon tai muuhun kuin jäsenvaltioon.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta seuraavien elävien eläinten eikä niiden sukusolujen ja alkioiden siirtoihin:

1) nautaeläimet, siat, lampaat ja vuohet;

2) siipikarja;

3) hevoseläimet;

4) vesieläimet;

5) sirkuseläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden välillä sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun komission asetuksen (EY) N:o 1739/2005 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut eläimet, joita pidetään mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa sirkuksessa.

Asetusta ei myöskään sovelleta sellaisiin elävien eläinten, alkioiden ja sukusolujen siirtoihin, jotka edellyttävät eläintautilain 63 §:n mukaista tuontilupaa.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Jäsenvaltioiden välisiin eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen siirtoihin liittyvistä toimijan rekisteröintiä ja eläinten, alkioiden ja sukusolujen tarkastuksia koskevista vaatimuksista sekä muista siirtoihin liittyvistä yleisistä vaatimuksista säädetään eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1024/2013).

Tämän asetuksen säännösten lisäksi ja estämättä sovelletaan kieltoja, ehtoja ja rajoituksia, joita Euroopan komissio asettaa tilapäisinä suojatoimenpiteinä eläintaudin leviämisen estämiseksi tiettyjä tässä asetuksessa tarkoitettujen eläinten siirtoja koskien.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hevoseläimillä neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 504/2008 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja kavioeläinnisäkäslajeja ja niiden risteytyksiä;

2) sioilla Sus scrofa -lajiin kuuluvia kesysikarotuja sekä tarhattuja villisikarotuja;

3) sorkka- ja kavioeläimillä muita sorkka- ja kavioeläimiä kuin nautaeläimiä, sikoja, lampaita (Ovis aries) ja vuohia (Cabra hircus) sekä hevoseläimiä;

4) märehtijöillä muita märehtijöitä kuin nautaeläimiä, lampaita ja vuohia;

5) siansukuisilla eläimillä muita sikaeläimiä (suina) kuin sikoja;

6) kamelieläimillä Camelidae-heimoon kuuluvia eläimiä;lähtöpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa tai keräyskeskusta, josta eläintä lähdetään kuljettamaan toiseen jäsenvaltioon;

7) määränpääpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa, johon toisesta jäsenvaltiosta kuljetettu eläin saapuu;

8) TRACES-tietojärjestelmällä Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta annetussa komission päätöksessä 2004/292/EY tarkoitettua yhdennettyä eläinlääkinnällistä tietojärjestelmää; sekä

9) tuberkuloosilla nautatuberkuloosia ja hirvieläinten tuberkuloosia.

Tässä asetuksessa käytetään myös eläintautilain 6 §:ssä määriteltyjä käsitteitä.

2 luku

Elävien eläinten siirtoja koskevat vaatimukset

5 §
Sorkka- ja kavioeläimiä koskevat vaatimukset

Siirrettävien sorkka- ja kavioeläinten on täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset:

1) eläinten lähtöpitopaikkaan ei eläintautien vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseiseen eläinlajiin kuuluvien eläinten siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia;

2) eläimet on merkitty yksilökohtaisin tunnistein siten, että niiden lähtöpitopaikka voidaan tunnistaa;

3) eläimiä ei ole määrätty teurastettaviksi tai lopetettaviksi eläinten terveyteen liittyvistä syistä;

4) eläimiä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan eivätkä ne ole lähtöisin alueelta, johon kohdistuu suu- ja sorkkataudin leviämisen estämiseksi asetettuja kieltoja tai rajoituksia;

5) eläimet ovat olleet lähtöpitopaikassa syntymästään saakka tai vähintään 30 vuorokautta ennen niiden lähettämistä; sekä

6) siirrettäville eläimille on suoritettu tässä asetuksessa säädetyt eläin-tautitutkimukset.

Lisäksi vaaditaan, että siirrettäviä eläimiä on pidetty eristyksessä lähtöpitopaikan muista eläimistä lähettävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä paikassa vähintään lähetystä edeltävien 30 vuorokauden ajan ja että eläintautitutkimukset on suoritettu mainittuna aikana. Suomessa eristämispaikasta päättää se kunnaneläinlääkäri, joka myöntää lähetyksen mukana vaadittavan terveystodistuksen. Eristämistä ei kuitenkaan vaadita, jos kaikille lähtöpitopaikan eläimille on suoritettu tässä asetuksessa säädetyt tutkimukset.

Sorkka- ja kavioeläinten mukana on oltava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY, jäljempänä direktiivi 92/65/ETY, liitteen E osan 1 mallin mukainen todistus.

Sorkka- ja kavioeläinten kuljetusvälineessä ei saa samanaikaisesti kuljettaa eläimiä, jotka eivät täytä vähintään vastaavantasoisia terveysvaatimuksia kuin mitä näiltä eläimiltä jäsenvaltioiden välisissä siirroissa edellytetään.

6 §
Märehtijöitä ja kamelieläimiä koskevat erityiset vaatimukset

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, märehtijöiden ja kamelieläinten lähtöpitopaikassa ei ole saanut esiintyä lähettämistä edeltävien 42 vuorokauden aikana luomistautia tai tuberkuloosia, ja eläinten on oltava tutkittu lähettämistä edeltävien 30 vuorokauden aikana kielteisin tuloksin mainittujen tautien varalta. Tuberkuloositutkimusta ei kuitenkaan edellytetä, jos märehtijät ja kamelieläimet ovat lähtöisin jäsenvaltiosta, jossa on direktiivin 92/65/ETY mukainen hyväksytty valvonta- ja torjuntaohjelma tuberkuloosin varalta, ja jos niiden lähtöpitopaikka kuuluu mainitun ohjelman piiriin ja sille on ohjelman puitteissa myönnetty tuberkuloosista vapaa asema.

Siirrettäessä märehtijöitä ja kamelieläimiä Suomeen eläinten lähtöpitopaikassa ei ole myöskään saanut esiintyä eläinten lähettämistä edeltävien 42 vuorokauden aikana naudan tarttuvaa rinotrakeiittia (IBR-tauti). Eläinten on lisäksi oltava tutkittu lähettämistä edeltävien 30 vuorokauden aikana kielteisin tuloksin IBR-taudin varalta.

Suomeen siirrettyjä märehtijöitä ja kamelieläimiä ei saa siirtää määränpääpitopaikasta ennen kuin siirrosta on kulunut 12 kuukautta. Siirretyt märehtijät ja kamelieläimet sekä ne eläimet, jotka ovat määränpääpitopaikassa olleet kosketuksessa siirrettyihin eläimiin siten, että ne ovat voineet altistua tuberkuloositartunnalle, on tutkittava tuberkuloosin varalta ensimmäisen kerran 1—2 kuukauden ja toisen kerran 11—12 kuukauden kuluttua siirrosta. Jos eläinten lähtöpitopaikalla on 2 momentissa tarkoitettu tuberkuloosista vapaa asema, tutkitaan eläimet kuitenkin vain kerran 1—2 kuukauden kuluttua siirrosta ja ne on pidettävä määränpääpitopaikassa vain tutkimuksen suorittamiseen saakka. Tutkimukset suorittaa kunnaneläinlääkäri.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, ei sovelleta Ruotsista ja Norjasta Suomeen siirrettäviin poroihin.

Sinikielitautia koskevista vaatimuksista säädetään neuvoston direktiivin 2000/75/EY täytäntöönpanosäännöistä bluetongue-taudin torjunnan, seurannan ja valvonnan sekä tiettyjen bluetongue-taudille alttiiden lajien eläinten siirtoja koskevien rajoitusten osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1266/2007.

Märehtijöiden ja kamelieläinten siirto Suomesta toiseen jäsenvaltioon edellyttää määränpäänä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen mahdollisesti asettamien lisävaatimusten noudattamista.

7 §
Siansukuisia eläimiä koskevat erityiset vaatimukset

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, siansukuisten eläinten on täytettävä Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista annetun komission päätöksen (2008/185/EY) mukaiset ehdot. Jos Suomelle tai toiselle jäsenvaltiolle, jonka alueen kautta kuljetus tapahtuu, on myönnetty Aujeszkyn taudin osalta lisätakeita, muuhun kuin jäsenvaltioon vietävien siansukuisten eläinten on täytettävä vähintään teuraseläinten lisätakeita koskevat vaatimukset. Terveystodistukseen on merkittävä, minkä mainitun komission päätöksen artiklan mukaiset ehdot siirrettävät eläimet täyttävät.

Eläinten on myös täytettävä sikojen transmissible gastroenteritis -tautiin liittyvistä lisävakuuksista taudista vapaisiin EFTA-valtiohin tai taudittomille alueille annetun Eftan valvontaviranomaisen päätöksen 48/84/COL mukaiset ehdot. Jos Suomelle tai toiselle jäsenvaltiolle, jonka alueen kautta kuljetus tapahtuu, on myönnetty TGE-taudin taudin osalta lisätakeita, muuhun kuin jäsenvaltioon vietävien sikojen on täytettävä vähintään teuraseläinten lisätakeita koskevat vaatimukset. Terveystodistukseen on merkittävä, minkä mainitun komission päätöksen artiklan mukaiset ehdot siirrettävät eläimet täyttävät; sekä

Eläinten on lisäksi oltava lähtöisin eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nauta-eläinten ja sikojen kaupassa annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY mukaisesti luomistaudista vapaasta karjasta tai tutkittu lähettämistä edeltävien 30 vuorokauden aikana kielteisin tuloksin Brucella suis -tartunnan varalta.

Siansukuisten eläinten siirto Suomesta toiseen jäsenvaltioon edellyttää määränpäänä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen mahdollisesti asettamien lisävaatimusten noudattamista.

8 §
Jäniksiä ja kaneja koskevat vaatimukset

Siirrettävien jänisten ja kanien lähtöpitopaikassa ei saa olla todettu tai epäilty esiintyvän raivotautia lähtöä edeltävän kuukauden aikana. Jänikset ja kanit eivät ole myöskään kuukauteen saaneet olla yhteydessä sellaisiin eläimiin, joiden pitopaikassa epäillään tai on todettu esiintyvän raivotautia. Lisäksi edellytetään, ettei jänisten ja kanien lähtöpitopaikan yhdelläkään eläimellä ei ole myksomatoosiin viittaavia oireita.

Jänisten ja kanien mukana on oltava toimijan kirjallinen vakuutus, josta ilmenee, että:

1) eläimet täyttävät 1 momentissa säädetyt vaatimukset;

2) eläimissä ei lähtöpäivänä ole ollut havaittavissa tarttuvien tautien oireita; sekä

3) eläinten lähtöpitopaikkaan ei eläintautien vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseiseen eläinlajiin kuuluvien eläinten siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia.

Jos jänikset tai kanit siirretään Suomesta Irlantiin, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai muuhun sellaiseen jäsenvaltioon, joka vaatii mainittujen eläinten mukana virallisen terveystodistuksen, on eläinten mukana edellä 2 momentista poiketen kuitenkin oltava direktiivin 92/65/ETY liitteen E osan 1 mallin mukainen terveystodistus.

Tätä pykälää ei sovelleta silloin, kun yksityishenkilö tuo lemmikkieläiminä pitämiään jäniksiä tai kaneja toisesta jäsenvaltiosta Suomeen.

9 §
Minkkejä, kettuja, hillereitä ja supikoiria koskevat vaatimukset

Siirrettävien minkkien ja kettujen lähtöpitopaikassa ei saa olla todettu tai epäilty esiintyvänraivotautia lähtöä edeltävien kuuden kuukauden aikana. Minkit ja ketut eivät myöskään kuuteen kuukauteen ole saaneet olla yhteydessä sellaisiin eläimiin, joiden pitopaikassa epäillään tai on todettu esiintyvän raivotautia.

Minkkien ja kettujen mukana on oltava toimijan kirjallinen vakuutus, josta ilmenee, että:

1) eläimet täyttävät 1 momentissa säädetyt vaatimukset;

2) eläimissä ei lähtöpäivänä ole ollut havaittavissa tarttuvien tautien oireita; sekä

3) lähtöpitopaikkaan ei eläintautien vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseiseen eläinlajiin kuuluvien eläinten siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia.

Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Ruotsi ja Norja ovat lisäksi asettaneet kyseisiin maihin siirrettäviä minkkejä ja kettuja koskevia raivotaudin vastustamiseen liittyviä vaatimuksia.

Siirrettäessä hillereitä ja supikoiria Suomeen on noudatettava, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään. Hillerien ja supikoirien siirto Suomesta toiseen jäsenvaltioon edellyttää määränpäänä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen mahdollisesti asettamien vaatimusten noudattamista.

10 §
Lemmikkieläiminä siirrettäviä koiria, kissoja ja frettejä koskevat vaatimukset

Koirien, kissojen ja frettien siirtämisestä lemmikkieläiminä jäsenvaltioiden välillä säädetään lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 998/2003 (lemmikkieläinasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytäntöönpanosta tiettyihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten, joita voidaan kuljettaa muuten kuin kaupallisin kuljetuksin enimmäismäärän osalta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 388/2010.

Lemmikkieläiminä siirrettävien koirien, kissojen ja frettien mukana on oltava mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten annetun komission päätöksen 2003/803/EY mukainen todistus (lemmikkieläinpassi).

Lemmikkieläinasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rokottamattomien alle kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen siirtäminen Suomeen on sallittua edellyttäen, että:

1) eläin on lähtöisin jäsenvaltiosta, joka on Maailman eläintautijärjestön (OIE) eläinten tuontia ja vientiä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti raivotaudista vapaa;

2) eläimen mukana on lemmikkieläinpassi;

3) eläimen mukana on eläimen kasvattajan allekirjoittama vakuutus siitä, että eläin on syntymästään asti oleskellut ainoastaan syntymäpaikassaan erossa villieläimistä; sekä

4) eläin kuljetetaan Suomeen suoraan lähettävästä jäsenvaltiosta tai toisen raivotaudista vapaan jäsenvaltion kautta.

Rokottamattomien alle kolmen kuukauden ikäisten hillerien ja frettien tuonti Suomeen on kielletty.

11 §
Muina kuin lemmikkieläiminä siirrettäviä koiria, kissoja ja frettejä koskevat vaatimukset

Muina kuin lemmikkieläiminä siirrettävien koirien, kissojen ja frettien on täytettävä lemmikkieläinasetuksessa säädetyt vaatimukset. Lisäksi siirrettävien eläinten mukana on oltava direktiivin 92/65/ETY liitteen E osan 1 mallin mukainen todistus.

12 §
Koiria koskevat erityisvaatimukset

Koirille annettavasta lääkityksestä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2011. Siirrettäessä koiria Suomeen voidaan soveltaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan sijasta asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista poikkeusta.

13 §
Eläintarhojen ja koe-eläinlaitosten hyväksyminen ja valvonta

Eläintautilain 61 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitetun eläintarhan ja koe-eläinlaitoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että aluehallintovirasto on tarkastanut eläintarhan tai koe-eläinlaitoksen ja todennut sen täyttävän direktiivin 92/65/ETY liitteen C mukaiset vaatimukset.

Hyväksyttyjen eläintarhojen ja koe-eläinlaitosten eläintautilain 67 §:ssä tarkoitettu valvonta on suoritettava direktiivin 92/65/ETY liitteen C kohdan 2 mukaisesti.

14 §
Hyväksyttyjen eläintarhojen ja koe-eläinlaitosten välillä siirrettäviä eläimiä koskevat vaatimukset

Edellä 13 §:n mukaisesti hyväksytyn eläintarhan tai koe-eläinlaitoksen sekä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan, direktiivin 92/65/ETY 2 artiklan c kohdassa määritellyn virallisesti hyväksyn yhteisön, laitoksen tai keskuksen välillä voidaan siirtää direktiivin liitteissä A ja B mainituille taudeille herkkiä eläinlajeja sekä näiden eläinlajien alkioita ja sukusoluja, jos siirto täyttää mainitun direktiivin mukaiset ehdot ja lähetyksen mukana on direktiivin liitteen E osan 3 mallin mukainen terveystodistus.

15 §
Lemmikkeinä siirrettäviä lintuja koskevat vaatimukset

Muiden lintujen kuin siipikarjan siirtämisestä lemmikkieläiminä jäsenvaltioiden välillä säädetään lemmikkieläinasetuksessa.

Lemmikkieläiminä Suomeen siirrettävien lintujen on lisäksi täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat ehdot:

1) linnut ovat olleet lähettävässä jäsenvaltiossa vähintään kuljetusta edeltävät 30 vuorokautta tai, jos ne on tuotu Euroopan yhteisön ulkopuolelta, tuonti on tapahtunut tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön annetun komission päätöksen 2007/25/EY (komission päätös 2007/25/EY) mukaisesti;

2) lintujen lähtöpitopaikkaan tai alueelle, jolta linnut ovat lähtöisin, ei eläintautien vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseisten lintujen siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia;

3) linnut on merkitty yksilökohtaisin tunnistein joko umpinaisella jalkarenkaalla tai mikrosirulla;

4) linnuissa ei lähetyshetkellä esiinny tarttuvien tautien oireita; sekä

5) lintuja ei ole rokotettu Newcastlen taudin tai lintuinfluenssan varalta.

Lintujen mukana on oltava elämistä vastuussa olevan toimijan kirjallinen vakuutus 1 momentissa säädettyjen eläinten terveyttä koskevien ehtojen täyttymisestä.

Lintujen siirtäminen lemmikkieläiminä toisiin jäsenvaltioihin edellyttää lemmikkieläinasetuksen säännösten lisäksi määränpäänä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisten asettamien vaatimusten noudattamista.

16 §
Muita lintuja koskevat vaatimukset

Sellaisten muiden lintujen kuin siipikarjan, jotka siirretään jäsenvaltioiden välillä muina kuin lemmikkieläiminä, on täytettävä 15 §:n 2 momentin 1—4 kohdassa säädetyt vaatimukset sekä lisäksi seuraavat eläinten terveyttä koskevat ehdot:

1) lintujen lähtöpitopaikkaan tai alueelle, jolta linnut ovat lähtöisin, ei Newcastlen taudin vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseisten lintujen siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia;

2) lintujen lähtöpitopaikassa ei ole todettu lintuinfluenssaa lintujen lähettämistä edeltävien 30 vuorokauden aikana; sekä

3) jos kyseessä ovat papukaijalinnut, niiden lähtöpitopaikassa ei ole todettu psittakoosia lintujen lähettämistä edeltävien kahden kuukauden aikana eivätkä linnut ole olleet kosketuksissa sellaisten lintujen kanssa, joissa on todettu psittakoosia.

Lintujen mukana on oltava eläimistä vastuussa olevan toimijan kirjallinen vakuutus 1 momentissa säädettyjen vaatimusten täyttymisestä. Papukaijalintujen mukana on lisäksi oltava kaupallinen asiakirja, jonka on varmentanut lähettävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimittämä eläinlääkäri tai mainitun viranomaisen valtuuttama lähtöpaikasta vastaava eläinlääkäri.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, lintujen mukana on oltava lähettävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimittämän eläinlääkärin antama, direktiivin 92/65/ETY liitteen E osan 1 mallin mukainen terveystodistus, jos linnut on rokotettu lintuinfluenssan varalta toimenpiteistä, joilla estetään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviäminen jäsenvaltioiden eläintarhoissa ja virallisesti hyväksytyissä yhteisöissä, laitoksissa ja keskuksissa pidettäviin muihin lintuihin annetulla komission päätöksellä 2007/598/EY hyväksytyn ennalta ehkäisevän rokotussuunnitelman mukaisesti. Terveystodistuksesta on käytävä ilmi lintujen laji, ja sen tulee sisältää vakuutus 1 momentissa säädettyjen eläinten terveyttä koskevien ehtojen täyttymisestä.

Linnut on kuljetettava kertakäyttöisissä tai desinfioiduissa kuljetushäkeissä tai -laatikoissa. Lintujen kuljetusvälineessä ei saa samanaikaisesti kuljettaa sellaisia lintuja, jotka eivät täytä tässä pykälässä säädettyjä vaatimuksia.

Suomeen siirrettäviä lintuja ei saa olla rokotettu Newcastlen taudin tai lintuinfluenssan varalta lukuun ottamatta viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyjä, joiden on oltava rokotettu Newcastlen taudin varalta ennen Suomeen lähettämistä.

Suomeen muista jäsenvaltioista kuin Ruotsista tai Norjasta siirrettävien lintujen, lukuun ottamatta Newcastlen taudin varalta rokotettuja viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyjä, on oltava tutkittu kielteisin tuloksin Newcastlen taudin varalta siirtoa edeltävien 21 vuorokauden aikana. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa ohjeet Newcastlen taudin tutkimusmenetelmästä. Edellä 2 momentissa tarkoitetun vakuutuksen tai kaupallisen asiakirjan liitteenä on oltava tutkimuksen suorittaneen laboratorion antama todistus tutkimustuloksesta.

Muiden lintujen kuin siipikarjan siirtäminen toisiin jäsenvaltioihin edellyttää lisäksi määränpäänä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisten asettamien lisävaatimusten noudattamista.

17 §
Mehiläisiä ja kimalaisia koskevat vaatimukset

Siirrettävien mehiläisten (Apis mellifera) ja kimalaisten (Bombus spp.) lähtöpitopaikassa tai sitä 3 kilometrin säteellä ympäröivällä alueella ei saa esiintyä mehiläisten esikotelomätää eikä siihen saa kohdistua epäilyä kyseisen taudin esiintymisestä. Jos lähtöpitopaikassa tai mainitulla alueella on aikaisemmin esiintynyt esikotelomätää, vaaditaan, että eläintautilain 23 §:ssä tarkoitettu päätös tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pitopaikkaan kohdistamat määräykset on kumottu sekä lähtöpitopaikka ja kaikki mainitulla alueella sijaitsevat mehiläisten ja kimalaisten pitopaikat tarkastettu vähintään 30 vuorokautta ennen siirtoa. Lähtöpitopaikan tulee lisäksi olla tutkittu hunajasta otetuin näyttein esikotelomädän varalta siirtoa edeltävän vuoden aikana. Hunajanäytteiden on oltava koko pitopaikkaa edustavia.

Kimalaisia voidaan kuitenkin siirtää, vaikka 1 momentissa säädetyt vaatimukset eivät täyty, jos niiden lähtöpitopaikka on lähettävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa eikä siihen kohdistu epäilyä esikotelomädän esiintymisestä. Ennen siirtoa toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava lähtöpitopaikka ja varmistettava, ettei ole todettavissa esikotelomädän oireita.

Mehiläisten ja kimalaisten siirtäminen edellyttää lisäksi, että niiden lähtöpitopaikassa tai sitä 100 kilometrin säteellä ympäröivällä alueella ei esiinny tai epäillä esiintyvän pientä pesäkuoriaista tai Tropilaelaps-punkkia.

Mehiläisten on täytettävä unionin osien tunnustamisesta mehiläisten varroavapaaksi alueeksi seka varroavapaan aseman suojaamiseksi tarvittavien lisätakuiden vahvistamiseksi unionin sisäkaupassa ja tuonnissa annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (2013/503/EU) mukaiset ehdot jos niiden määränpääpitopaikka sijaitsee mainitun päätöksen liitteessä luetellulla jäsenvaltion alueella.

Mehiläisten ja kimalaisten mukana on oltava direktiivin 92/65/ETY liitteen E osan 2 mallin mukainen terveystodistus. Siirrettäessä mehiläisiä tai kimalaisia Suomesta kunnaneläinlääkärin on ennen terveystodistuksen antamista tarkastettava eläimet silmämääräisesti.

Pakkauksessa ja kuljetusvälineessä, jossa mehiläiset tai kimalaiset kuljetetaan, ei saa samanaikaisesti kuljettaa sellaisia mehiläisiä ja kimalaisia, jotka eivät täytä tässä pykälässä säädettyjä vaatimuksia.

3 luku

Erinäiset säännökset

18 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1002/2010).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt tuontiluvat ovat edelleen voimassa luvassa mainitun ajan, ja ennen tämä asetuksen voimaantuloa hyväksytyt eläintarhat ja koe-eläinlaitokset saavat toimia hyväksymistä koskevan päätöksen mukaisesti ilman uutta hyväksymistä.

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EUVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54
Komission päätös 2003/803/EY (32003D0803), EUVL N:o L 312, 27.11.2003, s. 1
Komission päätös 2008/185/EY (32002D0185), EUVL N:o L 59, 4.3.2008,s.19
Komission päätös 2013/503/EY (32013D0503), EUVL N:o L 273, 15.10.2013, s. 38

  Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.