1034/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden keräämisessä, käsittelyssä ja säilytyksessä noudatettavista eläintautien vastustamista koskevista vaatimuksista.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Asetusta ei sovelleta eläintautilain (441/2013) 51 §:n nojalla vain kotimaan kauppaa varten hyväksytyllä sperman keräysasemalla tapahtuvaan sperman keräämiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen eikä mainitun pykälän nojalla vain kotimaan kauppaa varten hyväksytyn alkioiden keräysryhmän toimintaan.

Asetusta ei myöskään sovelleta toimintaan, jota harjoitetaan ilman eläintautilain 7 luvussa tarkoitettua hyväksyntää eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä annetun valtioneuvoston asetuksen (838/2013) 28 §:n 1 momentin siirtymäsäännöksen nojalla mainitussa momentissa tarkoitettuna siirtymäaikana. 

3 §
Suhde muihin säädöksiin

Hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden siirtämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä säädetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä hevoseläimiä sekä hevoseläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1033/2013).

Hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden tuonnista muista kuin jäsenvaltioista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (866/2008).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hevoseläimillä neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 504/2008 (tunnistusasetus) 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja kavioeläinnisäkäslajeja ja niiden risteytyksiä;

2) spermalla käsittelemätöntä, käsiteltyä tai laimennettua hevoseläimen siemennestettä;

3) munasoluilla hevoseläinten lisäämiseksi tarkoitettuja hedelmöitettyjä tai hedelmöittymättömiä munasoluja;

4) alkioilla hevoseläinten varhaisia kehitysasteita, jotka ovat siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

5) oriasemalla sperman keräysasemaa, jossa kerätään, käsitellään ja säilytetään oriin spermaa keinosiemennystarkoituksiin;

6) spermavarastolla laitosta, jossa säilytetään tämän asetuksen mukaisesti tuotettua tai maahan laillisesti tuotua oriin spermaa keinosiemennystarkoituksiin;

7) asemaeläinlääkärillä toiminnanharjoittajan palveluksessa olevaa eläinlääkäriä, joka vastaa tämän asetuksen noudattamisesta oriasemalla ja spermavarastossa;

8) alkioiden keräysryhmällä ryhmää, joka kerää hevoseläinten alkioita ja munasoluja;

9) alkioiden tuotantoryhmällä ryhmää, joka tuottaa hevoseläinten alkioita in vitro -menetelmällä;

10) alkionkeräyseläinlääkärillä alkioiden keräysryhmään kuuluvaa nimettyä eläinlääkäriä, joka vastaa ryhmän toiminnasta.

Tässä asetuksessa käytetään myös eläintautilain 6 §:ssä määriteltyjä käsitteitä

5 §
Näytteiden lähettäminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut näytteet on tutkittava Elintarviketurvallisuusvirastossa käyttäen soveltuvia menetelmiä. Näytteiden mukana on seurattava Elintarviketurvallisuusviraston lähete asianmukaisesti täytettynä.

2 luku

Oriasemaa koskevat vaatimukset

6 §
Oriaseman hyväksyminen

Oriaseman hyväksymisestä säädetään eläintautilain 47 §:ssä. Aluehallintoviraston on tarkastettava oriasema ennen sen hyväksymistä.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että oriasema täyttää eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY, jäljempänä direktiivi 92/65/ETY, liitteessä D olevan I luvun I jakson 1 kohdan mukaiset vaatimukset.

Lisäksi hyväksymisen edellytyksenä on, että oriasemalla on nimetty asemaeläinlääkäri, joka on Suomessa laillistettu eläinlääkäri. Oriaseman hyväksymisen yhteydessä aluehallintoviraston tulee valtuuttaa asemaeläinlääkäri tehtäväänsä kirjallisesti.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava oriaseman hyväksymisestä ja asemaeläinlääkärin valtuutuksesta kunnaneläinlääkärille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Hyväksyttyjä oriasemia koskevan luettelon julkaisemisesta säädetään eläintautilain 96 §:n 3 momentissa. Julkaiseminen suoritetaan neuvoston direktiivin 2008/73/EY täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden yhteisön eläinlääkintä- ja eläinjalostuslainsäädännön mukaisesti hyväksymien laitosten ja laboratorioiden luetteloita sisältävien internetpohjaisten tietosivujen osalta annetun komission päätöksen 2009/712/EY, jäljempänä komission päätös 2009/712/EY, mukaisesti.

7 §
Oriaseman toiminta

Oriaseman toiminnassa on noudatettava direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun II jakson 1—2 kohdan mukaisia vaatimuksia. Oriaseman päivittäisen toiminnan valvonnasta vastaa asemaeläinlääkäri.

Oriasemalla saa kerätä, käsitellä, säilyttää ainoastaan spermaa, joka täyttää direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan II luvun I jakson ja III luvun I jakson vaatimukset.

Oriaseman asemaeläinlääkärin vaihtumisesta on ilmoitettava aluehallintovirastolle kirjallisesti vähintään viisi arkipäivää ennen kuin uusi asemaeläinlääkäri aloittaa työnsä.

8 §
Oriaseman viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on tehtäviä oriasemalla tarkastuksia direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun II jakson 1.3 kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että hyväksymisen edellytykset edelleen täyttyvät ja että aseman toimintaa koskevia vaatimuksia noudatetaan. Kunnaneläinlääkärin on tiedotettava tarkastusten tuloksista viipymättä aluehallintovirastolle ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

9 §
Oriaseman hyväksymisen peruuttaminen

Oriaseman hyväksymisen peruuttamisesta säädetään eläintautilain 112 §:ssä. Aluehallintoviraston on ilmoitettava oriaseman hyväksymisen peruuttamisesta Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoituksen saatuaan Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava oriasemalle antamansa hyväksymisnumero.

3 luku

Spermavarastoa koskevat vaatimukset

10 §
Spermavaraston hyväksyminen

Spermavaraston hyväksymisestä säädetään eläintautilain 52 §:ssä. Aluehallintoviraston on tarkastettava spermavarasto ennen sen hyväksymistä.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että spermavarasto täyttää direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun I jakson 2 kohdan mukaiset vaatimukset.

Lisäksi hyväksymisen edellytyksenä on, että spermavarastolla on nimetty asemaeläinlääkäri, joka on Suomessa laillistettu eläinlääkäri. Spermavaraston hyväksymisen yhteydessä aluehallintoviraston tulee valtuuttaa asemaeläinlääkäri tehtäväänsä kirjallisesti.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava spermavaraston hyväksymisestä ja asemaeläinlääkärin valtuutuksesta kunnaneläinlääkärille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Hyväksyttyjä spermavarastoja koskevan luettelon julkaisemisesta säädetään eläintautilain 96 §:n 3 momentissa. Julkaiseminen suoritetaan 6 §:n 4 momentissa mainitun komission päätöksen mukaisesti.

11 §
Spermavaraston toiminta

Spermavaraston toiminnassa on noudatettava direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun II jakson 2.1—2.3 kohdan mukaisia vaatimuksia. Spermavaraston päivittäisen toiminnan valvonnasta vastaa asemaeläinlääkäri.

Spermavaraston asemaeläinlääkärin vaihtumisesta on ilmoitettava aluehallintovirastolle kirjallisesti vähintään 5 arkipäivää ennen kuin uusi asemaeläinlääkäri aloittaa työnsä.

12 §
Spermavaraston viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on tehtävä spermavarastossa tarkastuksia direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun II jakson 2.4. kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että hyväksymisen edellytykset edelleen täyttyvät ja että aseman toimintaa koskevia vaatimuksia noudatetaan. Kunnaneläinlääkärin on tiedotettava tarkastusten tuloksista viipymättä aluehallintovirastolle ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

13 §
Spermavaraston hyväksymisen peruuttaminen

Spermavaraston hyväksymisen peruuttamisesta säädetään eläintautilain 112 §:ssä. Aluehallintoviraston on ilmoitettava spermavaraston hyväksymisen peruuttamisesta Elintarviketurvallisuusvirastolle. Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava spermavarastolle antamansa hyväksymisnumero.

4 luku

Alkioiden keräysryhmää ja alkioiden tuotantoryhmää koskevat vaatimukset

14 §
Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän hyväksyminen

Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän hyväksymisestä säädetään eläintautilain 49 §:ssä. Aluehallintoviraston on tarkastettava alkioiden keräysryhmä ja alkioiden tuotantoryhmä ennen niiden hyväksymistä.

Alkioiden keräysryhmän hyväksymisen edellytyksenä on, että ryhmä täyttää direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun III jakson 1 kohdan mukaiset vaatimukset.

Lisäksi alkioiden keräysryhmän hyväksymisen edellytyksenä on, että ryhmällä on nimetty alkionkeräyseläinlääkäri, joka on Suomessa laillistettu eläinlääkäri. Ryhmän hyväksymisen yhteydessä aluehallintoviraston tulee valtuuttaa alkionkeräyseläinlääkäri tehtäväänsä kirjallisesti.

Alkioiden keräysryhmän hyväksyminen alkioiden tuotantoryhmäksi edellyttää, että ryhmä täyttää mainitun direktiivin liitteessä D olevan I luvun III jakson 2 kohdan mukaiset vaatimukset.

Aluehallintoviraston on ilmoitettava edellä mainittujen ryhmien hyväksymisestä ja alkionkeräyseläinlääkärin valtuutuksesta kunnaneläinlääkärille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Hyväksyttyjä ryhmiä koskevan luettelon julkaisemisesta säädetään eläintautilain 96 §:n 4 momentissa. Julkaiseminen suoritetaan 6 §:n 4 momentissa mainitun komission päätöksen mukaisesti.

15 §
Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän toiminta

Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän toiminnassa on noudatettava direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun III jakson 1.1, 1.2 ja 1.4—1.9 kohdan sekä III luvun II jakson mukaisia vaatimuksia. Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän päivittäisen toiminnan valvonnasta vastaa alkionkeräyseläinlääkäri.

Alkioiden keräysryhmä ja alkioiden tuotantoryhmä saa kerätä, käsitellä, säilyttää ainoastaan munasoluja ja alkioita, jotka täyttävät direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan III luvun II jakson ja IV luvun 1 ja 4 kohdan mukaiset vaatimukset.

Alkionkeräyseläinlääkärin vaihtumisesta on ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle vähintään 5 arkipäivää ennen kuin uusi alkionkeräyseläinlääkäri aloittaa työnsä.

16 §
Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän viranomaisvalvonta

Kunnaneläinlääkärin on tehtävä alkioiden keräysryhmiin ja alkioiden tuotantoryhmiin kohdistuvia tarkastuksia direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun III jakson 1.3. kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että hyväksymisen edellytykset edelleen täyttyvät ja että ryhmän toimintaa koskevia vaatimuksia noudatetaan. Kunnan-eläinlääkärin on tiedotettava viipymättä tarkastusten tuloksista aluehallintovirastolle ja Elintarviketurvallisuusvirastolle.

17 §
Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän hyväksymisen peruuttaminen

Alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän hyväksymisen peruuttamisesta säädetään eläintautilain 112 §:ssä. Aluehallintoviraston on ilmoitettava alkioiden keräysryhmän ja alkioiden tuotantoryhmän hyväksymisen peruuttamisesta Elintarviketurvallisuusvirastolle. Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava ryhmälle antamansa hyväksymisnumero.

5 luku

Erinäiset säännökset

18 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1004/2010).

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EUVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54
Neuvoston direktiivi 2008/73/EY (32008L0073); EUVL N:o L 219, 14.8.2008, s. 40
Komission päätös 2009/712/EY (32009D0712), EUVL N:o L 247, 19.9.2009, s. 13

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.