1031/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden ja vuohien alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 58 §:n 4 momentin ja 73 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläintautien vastustamiseen liittyvistä vaatimuksista, jotka ovat edellytyksenä elävien lampaiden ja vuohien sekä niiden alkioiden ja sukusolujen siirtämiselle Suomesta toiseen jäsenvaltioon tai toisen jäsenvaltion kautta muuhun kuin jäsenvaltioon taikka toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tai Suomen kautta kolmanteen jäsenvaltioon tai muuhun kuin jäsenvaltioon.

2 §
Suhde muihin säädöksiin

Jäsenvaltioiden välisiin lampaiden ja vuohien siirtoihin liittyvistä eläintautien vastustamisesta koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi:

1) eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1024/2013);

2) tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001;

3) neuvoston direktiivin 2000/75/EY täytäntöönpanosäännöistä bluetongue-taudin torjunnan, seurannan ja valvonnan sekä tiettyjen bluetongue-taudille alttiiden lajien eläinten siirtoja koskevien rajoitusten osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1266/2007;

4) maantiekuljetuksiin käytettävien kuljetusajoneuvojen desinfioinnista eläintautien leviämisen estämiseksi annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (3/EEO/2001);

Lampaiden ja vuohien sekä niiden alkioiden ja sukusolujen tuonnista muista kuin jäsenvaltioista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (866/2008).

Tämän asetuksen säännösten lisäksi ja estämättä sovelletaan kieltoja, ehtoja ja rajoituksia, joita Euroopan komissio asettaa tilapäisinä suojatoimenpiteinä eläintaudin leviämisen estämiseksi tiettyjä lampaiden ja vuohien taikka niiden alkioiden tai sukusolujen siirtoja koskien.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lähtöpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa tai keräyskeskusta, josta eläintä lähdetään kuljettamaan toiseen jäsenvaltioon;

2) määränpääpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa, johon toisesta jäsenvaltiosta kuljetettu eläin saapuu;

3) lampailla Ovis aries -lajiin kuuluvia kesylammasrotuja lukuun ottamatta mufloneita;

4) vuohilla Capra hircus –lajiin kuuluvia kesyvuohirotuja;

5) teuraseläimillä lampaita ja vuohia, jotka on toiseen jäsenvaltioon saapumisen jälkeen tarkoitettu kuljetettaviksi suoraan teurastamoon taikka suoraan keräyskeskukseen ja sieltä teurastettaviksi;

6) lihotuseläimillä lampaita ja vuohia, jotka on toiseen jäsenvaltioon saapumisen jälkeen tarkoitettu kuljetettaviksi joko suoraan tai keräyskeskuksen kautta määräpitopaikkaan lihotettaviksi ja sen jälkeen teurastettaviksi;

7) jalostus- ja tuotantoeläimillä muita lampaita ja vuohia kuin teuraseläimiä ja lihotuseläimiä.

Tässä asetuksessa käytetään myös eläintautilain 6 §:ssä määriteltyjä käsitteitä.

4 §
Eläviä lampaita ja vuohia koskevat yleiset vaatimukset

Siirrettävien lampaiden ja vuohien on täytettävä seuraavat yleiset vaatimukset:

1) kunnaneläinlääkäri tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimittämä eläinlääkäri on tarkastanut ne kliinisesti aikaisintaan 24 tuntia ennen lähtöä;

2) tarkastuksessa niissä ei ole ilmennyt kliinisiä tarttuvien eläintautien oireita;

3) niiden lähtöpitopaikkaan tai alueeseen, jolta ne ovat lähtöisin, ei kohdistu eläintautien vastustamiseen liittyviä lampaiden ja vuohien siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia;

4) ne on merkitty ja rekisteröity lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 sekä, jos kyse on Suomesta siirrettävistä eläimistä, lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (469/2005) edellyttämällä tavalla;

5) niitä ei ole määrätty lopetettaviksi tai teurastettaviksi eläinten terveyteen liittyvistä syistä;

6) niitä ei ole rokotettu suu- ja sorkkataudin varalta;

7) ne ovat syntyneet ja ne on kasvatettu jäsenvaltiossa, taikka ne on tuotu muusta kuin jäsenvaltiosta sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 mukaisesti; sekä

8) niiden lähtöpitopaikkaan ei ole lastausta edeltävien 30 vuorokauden aikana vastaanotettu sorkkaeläimiä muusta kuin jäsenvaltiosta, ellei vastaanotettuja sorkkaeläimiä ole eristetty muista tilan sorkkaeläimistä. 

5 §
Jalostus-, tuotanto- ja lihotuseläimiä koskevat erityiset terveysvaatimukset

Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, jalostus-, tuotanto- ja lihotuseläinten siirto edellyttää, että eläimet:

1) täyttävät liitteen 1 mukaiset vaatimukset;

2) ovat lähtöisin pitopaikasta jossa niitä on pidetty vähintään 30 vuorokautta ennen lastausta tai syntymästään lähtien; sekä

3)ovat lähtöisin pitopaikasta, johon ei ole vastaanotettu lampaita tai vuohia lastausta edeltävien 21 vuorokauden aikana, ellei vastaanotettuja lampaita ja vuohia ole eristetty pitopaikan muista sorkkaeläimistä.

6 §
Teuraseläimiä koskevat erityiset terveysvaatimukset

Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, teuraseläinten siirto edellyttää, että eläimiä on pidetty lähtöpitopaikassa vähintään 21 vuorokautta ennen lastausta.

Edellytyksenä on lisäksi, että lähtöpitopaikkaan ei ole vastaanotettu lampaita ja vuohia lastausta edeltävien 21 vuorokauden aikana, ellei vastaanotettuja lampaita ja vuohia ole eristetty muista tilan sorkkaeläimistä. Jos edellytys ei täyty, teuraseläimet voidaan kuitenkin siirtää toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan teurastamoon edellyttäen, että kyseisiä eläimiä ei kuljeteta hyväksytyn keräyskeskuksen eikä pysähdyspaikkoja koskevat yhteisön vaatimukset ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1997 tarkoittaman tarkastusaseman kautta.

Teurastamoon siirretyt eläimet on teurastettava mahdollisimman pian ja viimeistään 72 tunnin kuluessa niiden saapumisesta määränpäänä olevaan jäsenvaltioon.

7 §
Eläinten siirtoja koskevat vaatimukset

Siirrettävät jalostus-, tuotanto ja lihotuseläimet on kuljetettava lähtöpitopaikasta määränpääpitopaikkaan joko suoraan tai yhden lähettävän jäsenvaltion alueella sijaitsevan hyväksytyn keräyskeskuksen tai hyväksytyn eläinvälittäjän tilojen kautta.

Teuraseläimet on kuljetettava lähtöpitopaikasta määränpääpitopaikkaan joko suoraan tai yhden sellaisen hyväksytyn keräyskeskuksen kautta, joka sijaitsee lähettävän jäsenvaltion tai kauttakulkujäsenvaltion alueella. Keräyskeskuksen kautta tapahtuva kuljettaminen edellyttää, että eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa annetun neuvoston direktiivin 91/68/ETY (neuvoston direktiivi 91/68/ETY) 4 c artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Jos siirrettävät lampaat ja vuohet kuljetetaan hyväksytyn keräyskeskuksen kautta, siirrettäville lampaille ja vuohille on myönnettävä lopullinen terveystodistus toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan määränpääpitopaikkaan siirtoa varten, viimeistään kuudentena päivänä niiden lähtöpitopaikasta lähdöstä lukien.

Siirrettävät lampaat ja vuohet eivät missään vaiheessa lähtöpitopaikasta lähtönsä ja määränpääpitopaikkaan saapumisensa välillä saa joutua kosketuksiin sellaisten sorkkaeläinten kanssa, jotka eivät täytä vähintään vastaavantasoisia terveysvaatimuksia kuin mitä kyseisiltä sorkkaeläimiltä jäsenvaltioiden välisissä siirroissa edellytetään. Kuljetus on lisäksi suunniteltava siten, ettei sellaisten lampaiden ja vuohien, joita ei ole tarkoitettu siirrettäväksi toiseen jäsenvaltioon, terveys missään siirron vaiheessa vaarannu.

Kuljetuksen on tapahduttava ajoneuvossa tai kontissa, joka on puhdistettu säännöllisesti ja desinfioitu desinfiointiaineella. Jos kuljetus lähtee Suomesta, toimijan on esitettävä terveystodistuksen antavalle kunnaneläinlääkärille tiedot ajoneuvon tai kontin puhdistuksesta ja desinfioinnista.

8 §
Lampaiden ja vuohien sperma

Lampaiden ja vuohien spermaa saa siirtää Suomesta vain hyväksytyltä sperman keräysasemalta tai hyväksytystä spermavarastosta, jonka toiminta täyttää eläintautilain 7 luvussa sekä lampaiden ja vuohien sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1032/2013), (maa- ja metsätalousministeriön asetus 1032/2013), säädetyt vaatimukset. Eläintautilain 51 §:n nojalla hyväksytyltä sperman keräysasemalta toimitettua spermaa ei kuitenkaan saa siirtää Suomen rajojen ulkopuolelle. Siirrettävän sperman tulee täyttää mainitussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetyt terveysvaatimukset.

Lampaiden ja vuohien spermaa saa siirtää toisesta jäsenvaltiosta vain sperman keräysasemalta tai spermavarastosta, jonka kyseisen valtion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY, jäljempänä direktiivi 92/65/ETY mukaisesti ja jonka toiminta täyttää mainitussa direktiivissä säädetyt vaatimukset. Siirrettävän sperman tulee täyttää mainitussa direktiivissä säädetyt terveysvaatimukset.

9 §
Lampaiden ja vuohien alkiot ja munasolut

Lampaiden ja vuohien alkioita ja munasoluja saa siirtää Suomesta sellaisen hyväksytyn alkioiden keräysryhmän tai hyväksytyn alkioiden tuotantoryhmän tiloista, jonka toiminta täyttää eläintautilain 7 luvussa sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa    /2013 säädetyt vaatimukset sekä lisäksi 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulta sperman keräysasemalta tai mainitussa momentissa tarkoitetusta spermavarastosta, jos niitä on säilytetty erillisissä säilytysastioissa. Eläintautilain 51 §:n nojalla hyväksytyn alkioiden keräysryhmän keräämiä alkioita ei kuitenkaan saa siirtää Suomen rajojen ulkopuolelle. Siirrettävien alkioiden ja munasolujen tulee täyttää mainitussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetyt terveysvaatimukset.

Lampaiden ja vuohien alkioita ja munasoluja saa siirtää toisesta jäsenvaltiosta vain sellaisen alkioiden keräysryhmän tai alkioiden tuotantoryhmän tiloista, jonka kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt direktiivin 92/65/ETY mukaisesti sekä lisäksi 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulta sperman keräysasemalta tai mainitussa momentissa tarkoitetusta spermavarastosta, jos niitä on säilytetty erillisissä säilytysastioissa. Siirrettävien alkioiden ja munasolujen tulee täyttää mainitussa direktiivissä säädetyt terveysvaatimukset.

10 §
Terveystodistukset lampaille ja vuohille

Jalostus- ja tuotantoeläinten mukana on oltava alkuperäiskappaleena eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa annetun neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen E mallin III mukainen terveystodistus.

Lihotuseläinten mukana on oltava alkuperäiskappaleena neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen E mallin II mukainen terveystodistus.

Teuraseläinten mukana on oltava alkuperäiskappaleena neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen E mallin I mukainen terveystodistus.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitetun terveystodistus on voimassa 10 vuorokautta tarkastuspäivästä. Terveystodistuksessa on oltava maininnat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimuksien täyttymisestä.

11 §
Terveystodistukset lampaiden ja vuohien alkioille ja sukusoluille

Spermaerän mukana on oltava alkuperäiskappaleena terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten annetun komission päätöksen (2010/470/EU), (komission päätös 2010/470/EU) liitteessä III olevan A, B tai C osan mallin mukainen terveystodistus.

Alkioiden ja munasolujen mukana on oltava alkuperäiskappaleena komission päätöksen 2010/470/EU liitteessä IV olevan A tai B osan mallin mukainen terveystodistus.

Terveystodistuksessa on oltava maininnat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimuksien täyttymisestä.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Neuvoston direktiivi 91/68/ETY (31961L0068); N:o L 46, 19.2.1991 s. 19.
Neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EYVL N:o L268, 14.9.1992, s. 54.
Komission päätös 2010/470/EU (32010D0470); EYVL N:o L 228, 31.8.2010, s.15.
Komission päätös 93/444/ETY, (31993D0444), N:o L 208, 19.8.1993, s. 34.
Komission päätös 93/52/ETY (31993D0052), N:o L 13, 21.1.1993, s. 14.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Liite 1

Jalostus-, tuotanto- ja lihotuseläimiä koskevat erityiset terveysvaatimukset

Bruselloosi

Virallisesti bruselloosista vapaaseen määränpääpitopaikkaan voidaan siirtää vain sellaisia jalostus-, tuotanto- ja lihotuseläimiä, joiden lähtöpitopaikka on virallisesti bruselloosista vapaa neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen A luvun 1 mukaisesti.

Mainittuun pitopaikkaan voidaan kuitenkin siirtää myös sellaisia jalostus-, tuotanto- ja lihotuseläimiä, joiden lähtöpitopaikka on bruselloosista vapaa neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen A kohdan 2 mukaisesti ja seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1) Eläimiä ei ole koskaan rokotettu bruselloosin varalta tai jos ne on rokotettu, viimeisimmästä rokotuksesta on siirron alkaessa kulunut vähintään 2 vuotta ennen siirtoa. Yli kaksi vuotiaan uuhen saa kuitenkin siirtää, jos se on rokotettu alle seitsemän kuukauden ikäisenä.

2) Eläimiä on pidetty lähtöpitopaikassa virallisen valvonnan alaisena eristyksessä ja ne on tutkittu eristyksen aikana kahdesti vähintään kuuden viikon välein. Tutkimustulosten on oltava kielteiset.

Eräät muut eläintaudit

Jalostus- ja tuotantoeläinten lähtöpitopaikassa tai muussa pitopaikassa, jossa pidettävien eläinten kanssa siirrettävät jalostus- tai tuotantoeläimet ovat olleet kosketuksissa, ei ole kliinisesti todettu seuraavia eläintauteja:

1) kuuden siirtoa edeltävän kuukauden aikana lampaan tarttuvaa agalaktia (Mycoplasma agalactiae) tai vuohen tarttuvaa agalaktia (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. Mycoïdes var. mycoïdes” suuripesäkkeinen”).

2) 12 siirtoa edeltävän kuukauden aikana paratuberkuloosia tai kasöösistä lymphadeniittia.

3) kolmen siirtoa edeltävän vuoden aikana pulmonaari adenomatoosia, maedi-visnaa tai CAE-tautia (caprine arthitis/encephalitis). Maedi-visna-tartunnan tai CAE-taudin osalta siirtoa edeltävä aika on 12 kuukautta, jos tartunnan saaneet eläimet on teurastettu ja jäljellä olevat eläimet on testattu näiden tautien varalta kielteisin tuloksin.

Brusella ovis tartunta

Kuohitsemattomien jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen pässien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) Eläinten lähtöpitopaikassa ei ole todettu yhtään Brucella ovis tartuntaan sairastunutta eläintä siirtoa edeltävien 12 kuukauden aikana.

2) Eläimiä on pidetty lähtöpitopaikassa yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokauden ajan ennen siirtoa.

3) Eläimet on tutkittu siirtoa edeltävän 30 vuorokauden aikana Brusella ovis tartunnan varalta kielteisin tuloksin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.