1028/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä sikoja sekä sikojen alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 58 §:n 4 momentin ja 73 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläintautien vastustamiseen liittyvistä vaatimuksista, jotka ovat edellytyksenä sikojen sekä niiden alkioiden ja sukusolujen siirtämiselle Suomesta toiseen jäsenvaltioon tai toisen jäsenvaltion kautta muuhun kuin jäsenvaltioon taikka toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tai Suomen kautta kolmanteen jäsenvaltioon tai muuhun kuin jäsenvaltioon.

2 §
Suhde muihin säädöksiin

Jäsenvaltioiden välisiin sikojen siirtoihin liittyvistä eläintautien vastustamisesta koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi

1) eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1024/2013).

2) maantiekuljetuksiin käytettävien kuljetusajoneuvojen desinfioinnista eläintautien leviämisen estämiseksi annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (3/EEO/2001).

Sikojen sekä niiden alkioiden ja sukusolujen tuonnista muista kuin jäsenvaltioista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (866/2008).

Tämän asetuksen säännösten lisäksi ja estämättä sovelletaan kieltoja, ehtoja ja rajoituksia, joita Euroopan komissio asettaa tilapäisinä suojatoimenpiteinä eläintaudin leviämisen estämiseksi tiettyjä sikojen taikka niiden alkioiden tai sukusolujen siirtoja koskien.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lähtöpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa tai keräyskeskusta, josta eläintä lähdetään kuljettamaan toiseen jäsenvaltioon;

2) määränpääpitopaikalla jäsenvaltiossa sijaitsevaa pitopaikkaa, johon toisesta jäsenvaltiosta kuljetettu eläin saapuu;

3) sioilla kaikkia Sus scrofa -lajiin kuuluvia kesysikarotuja sekä tarhattuja villisikarotuja;

4) teuraseläimillä sikoja, jotka on toiseen jäsenvaltioon saapumisen jälkeen tarkoitettu kuljetettaviksi suoraan teurastamoon taikka  keräyskeskukseen ja sieltä teurastettavaksi; sekä

5) jalostus- ja tuotantoeläimillä muita sikoja kuin teuraseläimiä.

Tässä asetuksessa käytetään myös eläintautilain 6 §:ssä määriteltyjä käsitteitä.

4 §
Eläviä sikoja koskevat yleiset vaatimukset

Siirrettävien sikojen on täytettävä seuraavat yleiset vaatimukset:

1) kunnaneläinlääkäri tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimittämä eläinlääkäri on tarkastanut ne kliinisesti aikaisintaan 24 tuntia ennen lähtöä;

2) tarkastuksessa niissä ei ole ilmennyt kliinisiä tarttuvien eläintautien oireita;

3) ne eivät ole lähtöisin sellaisesta pitopaikasta tai sellaiselta alueelta, johon kohdistuu eläintautien vastustamiseen liittyviä sikojen siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia;

4) ne on merkitty ja rekisteröity sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 2008/71/EY tai, jos kyse on Suomesta siirrettävistä eläimistä, sikaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (720/2012) edellyttämällä tavalla; sekä

5) niitä ei ole määrätty lopetettaviksi tai teurastettaviksi eläinten terveyteen liittyvistä syistä.

5 §
Jalostus- ja tuotantoeläimiä koskevat erityiset terveysvaatimukset

Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, jalostus- ja tuotantoeläinten siirto edellyttää, että eläimet:

1) täyttävät liitteen 1 mukaiset vaatimukset;

2) ovat syntyneet jäsenvaltiossa tai on tuotu muusta kuin jäsenvaltiosta sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 mukaisesti;

3) ovat lähtöisin pitopaikasta, jossa niitä on pidetty vähintään 30 vuorokautta ennen lastausta tai syntymästään lähtien; sekä

4) ovat lähtöisin pitopaikasta, johon ei ole lastausta edeltävien 30 vuorokauden aikana ole vastaanotettu sorkkaeläimiä EU:n ulkopuolisesta valtiosta, ellei vastaanotettuja sorkkaeläimiä ole eristetty muista pitopaikan sorkkaeläimistä.

6 §
Teuraseläimiä koskevat erityiset terveysvaatimukset

Teurastamoon siirretyt eläimet on teurastettava mahdollisimman pian ja viimeistään 72 tunnin kuluessa niiden saapumisesta määränpäänä olevaan jäsenvaltioon. Jos eläimet on siirretty eläinten keräyskeskukseen, ne on siirrettävä sieltä teurastamoon mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa niiden saapumisesta keräyskeskukseen. Siirrettävät teuraseläimet eivät keräyskeskukseen saapumisen ja teurastamoon saapumisen välillä saa joutua kosketuksiin muiden kuin tässä asetuksessa säädetyt terveysvaatimukset täyttävien sikojen ja eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (neuvoston direktiivi 64/432/ETY) terveysvaatimukset täyttävien nautaeläinten kanssa.

7 §
Terveysvaatimukset eläinten kuljetuksen aikana

Siirrettävät siat eivät missään vaiheessa lähtöpitopaikasta lähtönsä ja määränpääpitopaikkaan saapumisensa välillä saa joutua kosketuksiin sellaisten sorkkaeläinten kanssa, jotka eivät täytä vähintään vastaavantasoisia terveysvaatimuksia kuin mitä kyseisiltä sorkkaeläimiltä jäsenvaltioiden välisissä siirroissa edellytetään.

8 §
Sian sperma

Sikojen spermaa saa siirtää Suomesta vain hyväksytyltä sperman keräysasemalta, jonka toiminta täyttää eläintautilain 7 luvussa sekä karjun spermalle eläintautien vastustamisesta asetettavista vaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1029/2013) säädetyt vaatimukset. Eläintautilain 51 §:n nojalla hyväksytyltä sperman keräysasemalta toimitettua spermaa ei kuitenkaan saa siirtää Suomen rajojen ulkopuolelle. Siirrettävän sperman tulee täyttää mainitussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetyt terveysvaatimukset.

Sikojen spermaa saa siirtää toisesta jäsenvaltiosta vain sperman keräysasemalta, jonka kyseisen valtion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa annetun neuvoston direktiivin 90/429/ETY (neuvoston direktiivi 90/429/ETY) mukaisesti ja jonka toiminta täyttää mainitussa direktiivissä säädetyt vaatimukset. Suomeen saa siirtää spermaa vain sellaiselta sperman keräysasemalta, jossa karjuja ei ole rokotettu Aujeszkyn tautia vastaan. Siirrettävän sperman tulee täyttää mainitussa direktiivissä säädetyt terveysvaatimukset.

9 §
Sikojen alkiot ja munasolut

Sikojen munasolujen ja alkioiden siirroissa jäsenvaltioiden välillä on noudatettava vaatimuksia, joista säädetään eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset annetussa neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteessä D.

10 §
Terveystodistukset

Sikojen mukana on oltava alkuperäiskappaleena neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F mallin 2 mukainen terveystodistus. Terveystodistus on voimassa kymmenen päivää tarkastuspäivästä.

Spermaerän mukana on oltava alkuperäiskappaleena neuvoston direktiivin 90/429/ETY liitteen D mukainen terveystodistus.

Munasolujen ja alkioiden mukana on oltava alkuperäiskappaleena terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten annetun komission päätöksen (2010/470/EU) liitteen V mukainen terveystodistus.

Terveystodistuksissa on oltava maininnat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimuksien täyttymisestä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY (31964L0432); EYVL N:o P 121, 29.7.1964 s. 1977.
Neuvoston direktiivi 90/429/ETY (31990L0429); EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62.
Neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EYVL L 268, 14.9.1992, s.54.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 176/2012 (32012R0176); EYVL L 61, 2.3.2012, s. 1
Komission päätös 93/444/ETY, (31993D0444), EUVL N:o L 208, 19.8.1993, s. 34.
Eftan valvontaviranomaisen päätös 48/94/COL, EYVL N:o L 172, 7.7.1994, s. 29
Komission päätös 2008/185/EY (32004D0185), EUVL N:o L 59, 4.3.2008, s.19.
Komission päätös 2010/470/EU (32010D0470); EUVL L 228, 31.8.2010, s. 15.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintötarkastaja
Seppo Kuosmanen

Liite 1

Jalostus- ja tuotantoeläimiä koskevat erityiset terveysvaatimukset

Eläinten on täytettävä kohdissa 1 ja 2 säädetyt vaatimukset.

1) Aujeszkyn tauti

Eläinten on täytettävä Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista annetun komission päätöksen (2008/185/EY) mukaiset ehdot. Jos Suomelle tai toiselle jäsenvaltiolle, jonka alueen kautta kuljetus tapahtuu, on myönnetty Aujeszkyn taudin osalta lisätakeita, muuhun kuin jäsenvaltioon vietävien sikojen on täytettävä vähintään teuraseläinten lisätakeita koskevat vaatimukset.

Terveystodistukseen on merkittävä, minkä mainitun komission päätöksen artiklan mukaiset ehdot siirrettävät eläimet täyttävät.

3) sikojen tarttuva gastroenteriitti (TGE-tauti)

Eläinten on täytettävä sikojen transmissible gastroenteritis -tautiin liittyvistä lisävakuuksista taudista vapaisiin EFTA-valtiohin tai taudittomille alueille annetun Eftan valvontaviranomaisen päätöksen 48/84/COL mukaiset ehdot. Jos Suomelle tai toiselle jäsenvaltiolle, jonka alueen kautta kuljetus tapahtuu, on myönnetty TGE-taudin taudin osalta lisätakeita, muuhun kuin jäsenvaltioon vietävien sikojen on täytettävä vähintään teuraseläinten lisätakeita koskevat vaatimukset.

Terveystodistukseen on merkittävä, minkä mainitun komission päätöksen artiklan mukaiset ehdot siirrettävät eläimet täyttävät.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.