1020/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2013

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2014-2015

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään oikeusministeriön, Rikosseuraamuslaitoksen, Valtakunnansyyttäjänviraston, Valtakunnanvoudinviraston, Konkurssiasiamiehen toimiston, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Oikeusrekisterikeskuksen, Onnettomuustutkintakeskuksen, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen, Tietosuojavaltuutetun toimiston ja tietosuojalautakunnan, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, valtion vaaliviranomaisten sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen maksullisista suoritteista.

Tämä asetus koskee myös muiden kuin 1 momentissa mainittujen oikeusministeriön hallinnonalan viranomaisten julkaisuja, asiantuntijapalveluita ja niiden perimiä tilavuokria.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista viranomaiset perivät tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun, ovat:

1) pyynnöstä annettava todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös muissa kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

2) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava päätös tai lupa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Suoritteita, jotka viranomaiset hinnoittelevat valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmien, välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen;

2) valokopiot, tulosteet ja telekopiona toimitetut asiakirjajäljennökset muissa kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

3) henkilötietolain (523/1999) 26 §:ssä ja rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetut tiedot, jos tarkastusoikeuden käyttämisestä on kulunut vähemmän kuin vuosi;

4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot;

5) palvelussuhteeseen liittyvät luettelot;

6) oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti luovutettavat tiedot;

7) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen myymät majoituspalvelut;

8) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kirjaston kaukopalvelut;

9) tilojen vuokraaminen;

10) Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön ja vierailijoiden ateriat sekä vierailijoille tarjottavat majoituspalvelut.

Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetuista suoritteista ei peritä maksua vangin omaiselta tai muulta läheiseltä, jos laitoksessa käynti liittyy vangille tehtävän rangaistusajan käyttöä koskevan yksilöllisen suunnitelman toteutukseen.

4 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää viranomainen noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Helsingissä 18  päivänä joulukuuta 2013.

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Ulla Westermarck

Liite

Maksutaulukko

Suorite Maksu
  1.    Rikosrekisterilain 4 a ja 5 §:n nojalla luovutettavat tiedot  
- otteella   12,00 euroa/ote
- listamuodossa 0,90 euroa/henkilö
  2.    Rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentin nojalla luovutettavat tiedot 12,00 euroa/ote
  3.    Rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin nojalla luovutettavat tiedot
- otteella 15,00 euroa/ote
  4.    Sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 50 ja 51 §:n nojalla annettavat tiedot  
- otteella   12,00 euroa/ote
- listamuodossa 0,90 euroa/henkilö
  5.    Muu todistus tai ote 22,00 euroa
  6.    Oikeaksi todistettu jäljennös  2,20 euroa/sivu
  7.    Hakemuksesta annettu päätös avioliittoon menemistä varten  58,00 euroa
  8.    Tietosuojalautakunnan päätös 166,00 euroa
  9.    Muu päätös 12,00 euroa

Viivästysmaksu peritään valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 3 § 3 momentin mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.