1006/2013

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista hevoseläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n sekä 30 §:n 2 momentin, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 5 § osaksi laissa 397/1998 sekä eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 39 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää eläintautien leviäminen Suomeen tuotaessa maahan hevoseläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat).

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla hevoseläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja saadaan tuoda Suomeen joko suoraan kolmansista maista tai kolmansista maista Euroopan unionin toisen jäsenvaltion kautta. Asetusta sovelletaan myös kolmansista maista Suomen alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan tai Euroopan unionin jäsenvaltioon kuljetettaviin hevoseläimiin sekä niiden alkioihin ja sukusoluihin siltä osin kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tämän asetuksen säännösten lisäksi on noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä hevoseläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen tuontia ja kauttakuljetusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa hevoseläimiä tai niiden alkioita tai sukusoluja sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia hevoseläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen osalta unionin sisämarkkinoilla.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Hevoseläinten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

Euroopan unionin ulkorajalla hevoseläimille tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (398/2004) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004.

Euroopan unionin ulkorajalla hevoseläinten alkioille ja sukusoluille tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Maahantuotujen hevoseläinten tunnistusmenetelmistä säädetään neuvoston direktiivien 90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpanosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 504/2008 ja hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (880/2009).

Hevoseläinten ja niiden alkioiden ja sukusolujen polveutumista ja jalostusarvosta koskevista vaatimuksista säädetään hevostalouslaissa (796/1993).

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinlajien tuonnista säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

Vierasperäisten nisäkäslajien samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen tuonnista tai luontoon laskemisesta säädetään metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä.

Sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa näytöksessä, jossa näytetään eläimille opetettuja taitoja, käytettäväksi kielletyistä eläimistä säädetään eläinten käyttämisestä sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (595/1996).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hevoseläimillä villejä tai kesytettyjä hevosen- (seeprat mukaan lukien) tai aasinsukuisiin eläimiin kuuluvia eläimiä tai näiden lajien risteytysten jälkeläisiä;

2) hevosilla lajiin Equus caballus kuuluvia eläimiä;

3) rekisteröidyillä hevoseläimillä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta annetun neuvoston direktiivin 2009/156/EY 2 artiklan c kohdassa tarkoitettuja hevoseläimiä;

4) teurastettavaksi tarkoitetuilla hevoseläimillä hevoseläimiä, jotka on tarkoitettu kuljetettavaksi joko suoraan tai direktiivin 2009/156/EY 7 artiklassa tarkoitetun hyväksytyn keräilykeskuksen kautta teurastamoon teurastettavaksi;

5) jalostukseen tai tuotantoon tarkoitetuilla hevoseläimillä muita kuin kohdissa 3 ja 4 tarkoitettuja hevoseläimiä;

6) alkioilla hevoseläinten varhaisia kehitysasteita, jotka ovat siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

7) sukusoluilla hevoseläinten munasoluja ja spermaa;

8) virkaeläinlääkärillä kolmannen maan toimivaltaisen keskusviranomaisen nimeämää eläinlääkäriä;

9) tuontierällä hevoseläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja, jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus;

10) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin alueelle tai markkinoille;

11) tilapäisellä maahantuonnilla kolmannesta maasta peräisin olevan rekisteröidyn hevoseläimen kilpailu-, näyttely- tai jalostustoiminnan vuoksi tapahtuvaa oleskelua Euroopan unionin alueella, kun oleskelu kestää korkeintaan 90 vuorokautta;

12) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan unionin alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan;

13) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa hevoseläimet ja niiden alkiot ja sukusolut on tuotettu;

14) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen;

15) unionilla Euroopan unionia;

16) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

17) komissiolla Euroopan komissiota; sekä

18) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

Viitattaessa tässä asetuksessa unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 luku

Hevoseläinten tuonti- ja kauttakuljetusvaatimukset

5 §
Rekisteröityjen hevosten tilapäistä maahantuontia koskevat vaatimukset

Rekisteröityjä hevosia saadaan tuoda tilapäistä maahantuontia varten vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta annetun komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukon sarakkeessa 6 merkintä  rekisteröityjen  hevosten tilapäisen maahantuonnin sallimisesta. Tuonnissa  on lisäksi  noudatettava  mainitun liitteen  sarakkeen  15  mukaisia  lisätakeita ja -edellytyksiä.

Tilapäistä maahantuontia varten tuotavien rekisteröityjen hevosten on täytettävä komission päätöksen 2004/211/EY liitteen I taulukon sarakkeen 5 terveysluokituksen perusteella määräytyvän eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa annetun komission päätöksen 92/260/ETY liitteessä II olevan eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot. Hevosten mukana on oltava kyseisen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi hakemuksesta myöntää tilapäistä maahantuontia varten tuodulle rekisteröidylle hevoselle luvan jäädä pysyvästi maahan, jos hevonen jo ennen tuontia olisi täyttänyt 7 §:ssä mainitut pysyvää tuontia koskevat vaatimukset eikä hevosen pysyvästä maahan jäämisestä aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa. Hakemus on tehtävä ennen tilapäisen maahantuonnin määräajan päättymistä.

6 §
Rekisteröityjen hevosten takaisintuontia koskevat vaatimukset

Rekisteröityjä hevosia saadaan tuoda takaisin Suomeen raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen viennin jälkeen vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukon sarakkeessa 7 merkintä rekisteröityjen hevosten takaisintuonnin sallimisesta. Tuonnissa on lisäksi noudatettava mainitun liitteen sarakkeen  15 mukaisia lisätakeita ja -edellytyksiä.

Takaisin Suomeen tuotavien rekisteröityjen hevosten on täytettävä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen annetun komission päätöksen 93/195/ETY artiklan 1 mukaiset ehdot. Hevosten mukana on oltava komission päätöksen 93/195/ETY asianomaisen liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

7 §
Rekisteröityjen hevosten pysyvää tuontia koskevat vaatimukset

Rekisteröityjä hevosia saadaan tuoda pysyvää tuontia varten vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukon sarakkeessa 8 merkintä rekisteröityjen hevosten tuonnin sallimisesta. Tuonnissa on lisäksi noudatettava mainitun liitteen  sarakkeen  15 mukaisia lisätakeita ja -edellytyksiä.

Pysyvää tuontia varten tuotavien rekisteröityjen hevosten on täytettävä komission päätöksen 2004/211/EY liitteen I taulukon sarakkeen 5 terveysluokituksen perusteella määräytyvän eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa annetun komission päätöksen 93/197/ETY liitteessä II olevan eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot. Hevosten mukana on oltava kyseisen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

8 §
Teurastettavaksi tarkoitettujen hevoseläinten tuonti

Teurastettavaksi tarkoitettuja hevoseläimiä saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukon sarakkeessa 9 merkintä teurastettavaksi tarkoitettujen hevosten tuonnin sallimisesta noudattaen mainitun liitteen sarakkeen 15 mukaisia lisätakeita ja -edellytyksiä. Tuonnin edellytyksenä on lisäksi se, että viejämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty hevoseläinten osalta.

Teurastettavaksi tarkoitettujen hevoseläinten on täytettävä neuvoston direktiivin 2009/156/EY 17 artiklan sekä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista teurashevosten tuonnissa annetun komission päätöksen 93/196/ETY mukaiset ehdot. Hevosten mukana on oltava kyseisen päätöksen asianomaisen liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

9 §
Rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonti

Rekisteröityjä hevoseläimiä sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuja hevoseläimiä saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukon sarakkeessa 10 merkintä rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnin sallimisesta. Tuonnissa on lisäksi noudatettava mainitun liitteen I sarakkeen 15 mukaisia lisätakeita ja -edellytyksiä.

Rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten on täytettävä komission päätöksen 2004/211/EY liitteen I taulukon sarakkeen 5 terveysluokituksen perusteella määräytyvän komission päätöksen 93/197/ETY liitteessä II olevan eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot. Hevosten mukana on oltava kyseisen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

10 §
Hevoseläinten kauttakuljetus

Kolmannesta maasta unionin alueen kautta toiseen kolmanteen maahan saadaan kuljettaa hevoseläimiä vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukon sarakkeessa 6 tai 8 merkintä rekisteröityjen hevosten tilapäisen tai pysyvän tuonnin sallimisesta. Tuonnissa on lisäksi noudatettava mainitun liitteen sarakkeen 15 mukaisia lisätakeita ja -edellytyksiä.

Unionin alueen kautta kuljetettavien hevoseläinten on täytettävä neuvoston direktiivin 97/78/EY liitteessä I lueteltujen alueiden kautta kuljetettavien hevoseläinten kauttakuljetusta koskevien terveystakeiden vahvistamisesta annetun komission päätöksen 2010/57/EU artiklan 1 kohdan 2 ja 3 vaatimusten mukaisen eläinlääkärintodistuksen ehdot. Hevosten mukana on oltava kyseisten vaatimusten mukainen eläinlääkärintodistus.

3 luku

Hevoseläinten alkioiden ja sukusolujen tuonti- ja kauttakuljetusvaatimukset

11 §
Hevoseläinten sperman tuontivaatimukset

Hevoseläinten spermaa saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukon sarakkeessa 11, 12 tai 13 merkintä kyseisten hevoseläinten sperman tuonnin sallimisesta. Tuonnissa on lisäksi noudatettava mainitun liitteen sarakkeen 15 mukaisia lisätakeita ja -edellytyksiä.

Hevoseläinten sperman on oltava peräisin eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä keinosiemennysasemalta tai sperman varastointiasemalta.

Hevoseläinten sperman on täytettävä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin siltä osin kuin on kyse keinosiemennysasemien, siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloista sekä todistusvaatimuksista annetun komission päätöksen 2010/471/EU liitteen I osassa 2 olevan asianomaisen eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot. Sperman tuontierän mukana on oltava kyseisen mallin mukainen eläinlääkärintodistus, joka on täytetty komission päätöksen 2010/471/EU liitteen I osassa 1 annettujen selittävien huomautusten mukaisesti.

Hevoseläinten sperma on tuotava unionin alueelle suljetuissa ja sinetöidyissä säiliöissä, joissa ei samaan aikaan kuljeteta sukusoluja, joita ei ole tarkoitus tuoda unionin alueelle tai jotka eivät täytä vastaavia eläintautivaatimuksia.

12 §
Hevoseläinten alkioiden ja munasolujen tuontivaatimukset

Hevoseläinten alkioita ja munasoluja saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukon sarakkeessa 14 merkintä hevoseläinten alkioiden ja munasolujen tuonnin sallimisesta. Tuonnissa on lisäksi noudatettava mainitun liitteen sarakkeen 15 mukaisia lisätakeita ja -edellytyksiä.

Hevoseläinten alkioiden ja munasolujen on oltava peräisin neuvoston direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmältä. Hevoseläinten alkioiden ja munasolujen on täytettävä komission päätöksen 2010/471/EU liitteen II osassa 2 olevan eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot. Alkioiden ja munasolujen tuontierän mukana on oltava kyseisen liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus, joka on täytetty komission päätöksen 2010/471/EU liitteen II osassa 1 annettujen selittävien huomautusten mukaisesti.

Hevoseläinten alkiot ja munasolut on tuotava unionin alueelle suljetuissa ja sinetöidyissä säiliöissä, joissa ei samaan aikaan kuljeteta alkioita ja munasoluja, joita ei ole tarkoitettu tuotavaksi unionin alueelle tai jotka eivät täytä vastaavia eläintautivaatimuksia.

13 §
Hevoseläinten alkioiden ja sukusolujen kauttakuljetusvaatimukset

Kolmannesta maasta unionin alueen kautta toiseen kolmanteen maahan saadaan kuljettaa vain sellaisia hevoseläinten alkioita ja sukusoluja, jotka täyttävät niille 11 tai 12 §:ssä asetetut tuontivaatimukset.  Unionin alueen kautta kuljetettavien hevoseläinten sperman mukana tulee olla 11 §:ssä ja alkioiden ja munasolujen mukana 12 §:ssä mainittu eläinlääkärintodistus.

4 luku

Erinäiset säännökset

14 §
Laboratoriotutkimuksia koskevat vaatimukset

Edellä 5, 7 ja 10 §:ssä tarkoitettujen eläinlääkärintodistusten mukaiset laboratoriotutkimukset on tehtävä tuontierän määränpää- tai kauttakulkumaana olevan jäsenvaltion hyväksymässä laboratoriossa silloin, kun asianomaisessa eläinlääkärintodistuksessa näin vaaditaan. Laboratorion antama alkuperäinen tutkimusvastaus on tällöin liitettävä tuontierän mukana seuraavaan eläinlääkärintodistukseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun laboratorion on Suomeen tuonnin tai 10 §:ssä tarkoitetun Suomen alueen kautta tapahtuvan kuljetuksen osalta oltava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymä.

15 §
Eräiden lääkeaineiden käyttöön liittyvät tuontirajoitukset

Suomeen ei saa tuoda sellaisia hevoseläimiä, joille on annettu tyreostaatteja, stilbeenejä, stilbeenijohdannaisia, niiden suoloja ja estereitä, 17-beta-estradiolia ja sen esterityyppisiä johdannaisia, beeta-agonisteja tai muita aineita, joilla on estrogeeni-, androgeeni- tai gestageenivaikutusta.

Edellä 1 momentista poiketen kolmansista maista saadaan kuitenkin tuoda sellaisia hevoseläimiä, joita on käsitelty eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (847/2008) 5 tai 6 §:ssä sallitulla tavalla, jos tuonti tapahtuu eläimelle annetun lääkkeen varoajan päätyttyä. Ennen varoajan päättymistä voidaan kolmansista maista kuitenkin tuoda altrenogestia tai beeta-agonisteja sisältävillä lääkkeillä 5 tai 6 §:ssä sallitulla tavalla lääkittyjä hevoseläimiä, jos lääkitys on merkitty hevoseläimen mukana olevaan tunnistusasiakirjaan.

Kolmansista maista saa tuoda unionin alueelle hevoseläimiä, joita on lääkitty eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:ssä mainituilla aineilla ainoastaan, jos hevoseläimen mukana olevassa tunnistusasiakirjassa on merkintä lääkityksestä ja siitä, ettei eläintä ole tarkoitettu teurastettavaksi ihmisravinnoksi käyttöä varten.

16 §
Hevoseläinten kuljetus

Hevoseläimiä ei saa kuljettaa kuljetusvälineellä, jolla kuljetetaan samanaikaisesti hevoseläimiä muualle kuin unionin alueelle. Hevoseläimiä ei myöskään saa kuljettaa kuljetusvälineellä, jolla samanaikaisesti kuljetetaan hevoseläimiä, jotka eivät täytä vastaavia eläintautivaatimuksia, ellei tätä erikseen sallita unioniin tuontia tai unionin alueen kautta tapahtuvaa kuljetusta koskevissa erityisissä eläinten terveyttä koskevissa säännöksissä. Kuljetettaessa hevoseläimiä unionin alueelle eläimiä ei saa siirtää maitse sellaisen kolmannen maan alueen läpi eikä muulla tavoin kuljetettaessa myöskään purkaa kuljetusvälineestä sellaisen kolmannen maan alueella, josta hevoseläinten tuontia unioniin tai kuljetusta unionin alueen kautta ei ole hyväksytty 5−10 §:ssä säädetyn mukaisesti.

Hevoseläimet on kuljetettava ajoneuvoissa tai konteissa, jotka on ennen kuljetusta puhdistettu ja desinfioitu viejämaassa virallisesti hyväksytyillä desinfiointiaineilla. Ajoneuvojen on oltava rakenteeltaan sellaisia, ettei hevoseläinten lantaa, virtsaa, kuivikkeita tai rehua pääse leviämään ajoneuvosta kuljetuksen aikana.

Hevoseläimen on saavuttava jäsenvaltion rajatarkastusasemalle 10 päivän kuluessa siitä päivästä, jona sen eläinlääkärintodistus on myönnetty. Jos eläimiä kuljetetaan meritse, 10 päivän määräaikaa pidennetään merimatkan keston verran.

17 §
Tunnistaminen

Kolmansista maista unioniin tuotavat tai unionin kautta kuljetettavat hevoseläimet on voitava tunnistaa ja yhdistää eläinten mukana oleviin eläinlääkärintodistuksiin.

Edellä 5, 7, 9 ja 10 §:ssä tarkoitettujen rekisteröityjen hevoseläinten mukana on oltava koko kuljetuksen ajan jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa annetun neuvoston direktiivin 90/427/ETY artiklan 8 kohdan 1 mukainen, asianomaisen kolmannen maan hyväksytyn järjestön myöntämä tunnistusasiakirja. Edellä 6 §:ssä tarkoitettujen, takaisin Suomeen raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen viennin jälkeen tuotavien, rekisteröityjen hevosten mukana olevasta tunnistusasiakirjasta säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 504/2008. Tunnistusasiakirjan tiedot on merkittävä eläimen mukana olevaan eläinlääkärintodistukseen.

Edellä 8 §:ssä  teurastettavaksi  tarkoitetuilla hevoseläimillä  on  oltava polttamalla  tehty vähintään  3 cm  korkea  selvä ja  pysyvä ’S’-merkki vasemman etujalan kaviossa. Edellä 9 ja 10 §:ssä tarkoitetut muut kuin rekisteröidyt hevoseläimet on varustettava tunnistusmerkinnällä tai niiden mukana on oltava rekisteröityjen hevosten tunnistusasiakirjaa vastaava asiakirja taikka muu asiakirja siten, että on mahdollista riittävällä varmuudella todeta eläinlääkärintodistuksen koskevan kyseistä eläintä. Muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten tunnistustiedot on merkittävä eläimen mukana olevaan eläinlääkärintodistukseen.

18 §
Eläinlääkärintodistukset

Hevoseläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen mukana on oltava koko kuljetuksen ajan viejämaan virkaeläinlääkärin antama, tämän asetuksen vaatimusten mukainen eläinlääkärintodistus. Eläinlääkärintodistus annetaan hevoseläinten, niiden alkioiden ja sukusolujen virallisen eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä. Hevoseläinten tarkastus on toimitettava viejämaassa eläinten lastauspäivänä tai rekisteröityjen hevoseläinten kohdalla viimeisenä lastausta edeltävänä arkipäivänä.

Kaikkien tuontierien mukana seuraavien eläinlääkärintodistusten ja muiden virallisten asiakirjojen on oltava hevoseläinten osalta eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 kohdan 1 mukaisia sekä hevoseläinten alkioiden ja sukusolujen osalta eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 kohdan A mukaisia. Suomeen tarkoitetun tuontierän todistukset saadaan laatia suomen ja ruotsin kielen sijasta myös englannin kielellä.

Tuojan on säilytettävä kaikki todistukset ja muut asiakirjat tai niiden kopiot vähintään viisi vuotta tuonnin jälkeen.

19 §
Eläintautitilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on hevoseläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen tuonnissa noudatettava alkuperä-, viejä- tai kauttakuljetusmaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (468/2006).

Neuvoston direktiivi 92/65/ETY(31992L0065); EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54
Komission päätös 92/260/ETY (31992D0260); EYVL N:o L 130, 15.5.1992, s. 67
Komission päätös 93/195/ETY (31993D0195); EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 1
Komission päätös 93/196/ETY (31993D0196); EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 7
Komission päätös 93/197/ETY (31993D0197); EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 16
Neuvoston direktiivi 96/22/EY (31996L0022); EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3
Komission päätös 2004/211/EY (32004D0211); EYVL N:o L 073, 11.3.2004, s. 1-10
Komission asetus (EY) N:o 504/2008 (32008R0504); EUVL N:o L 149, 7.6.2008, s. 3
Neuvoston direktiivi 2009/156/EY (32009L0156); EUVL N:o L 192, 23.7.2010, s. 1
Komission päätös 2010/57/EU (32010D0057); EUVL N:o L 32, 4.2.2010, s. 9
Komission päätös 2010/471/EU (32010D0471); EUVL N:o L 228, 31.8.2010, s. 52
Komission päätös 2011/163/EU (32011D0163); EUVL N:o L 70, 17.3.2011, s. 40

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.