1001/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista vuosina 2014—2016

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusministeriön suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain (282/2012) 5—8 §:ssä tarkoitetut puolustusministeriön myöntämät luvat, 24 §:ssä tarkoitettu puolustusministeriön myöntämä luotettavuustodistus ja 31 §:ssä tarkoitettu puolustusministeriön antama todistus rekisteröitymisestä yleisen siirtoluvan käyttäjäksi ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita. Niistä peritään seuraavat omakustannusarvoa vastaavat maksut:

1) vienti-, siirto-, välitys- ja kauttakuljetuslupa 135 euroa;

2) luotettavuustodistus 800 euroa lisättynä puolustusministeriöltä mahdollisesti perityllä yhteisöturvallisuusselvitysmaksulla;

3) todistus rekisteröitymisestä yleisen siirtoluvan käyttäjäksi 75 euroa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) valokopioiden ottaminen;

2) tiedon esiin hakeminen;

3) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää puolustusministeriö noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

  Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Puolustusministeri
Carl Haglund

Talousjohtaja
Timo Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.