922/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Laki maakaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maakaaren (540/1995) 6 luvun 2 §:n 2 momentti ja 9 luvun 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 9 luvun 1 §:n 2 momentti laissa 572/2009, ja

muutetaan 5 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentti, 6 luvun 3 §:n 1 momentti, 7 luvun 1 a §:n 2 momentti, 2 §:n 3 momentti ja 3 §:n 2 momentti, 9 luvun 3 § sekä 16 luvun 2 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentti, 7 luvun 1 a §:n 2 momentti ja 3 §:n 2 momentti sekä 9 luvun 3 § laissa 572/2009 ja 16 luvun 2 § osaksi laissa 572/2009, seuraavasti:

5 luku

Kirjaamisasioita ja yleisiä asiointijärjestelmiä koskevat yleiset säännökset

2 §
Kirjaamisviranomainen

Kirjaamisviranomaisena toimii Maanmittauslaitos.

Kirjaamisasian ratkaisee Maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva kirjaamislakimies tai muu tehtävään määrätty Maanmittauslaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Jos kirjaamisasia on laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea ratkaista, kirjaamislakimiehen on ratkaistava asia.


6 luku

Kirjaamishakemus ja sen käsittely

3 §
Vireilletulo

Kirjaamisasia tulee vireille, kun hakemus on esitetty tai toimitettu kirjaamisviranomaiselle.


7 luku

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

1 a §
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttötarkoitus

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin rekisterinpitäjä on Maanmittauslaitos.

2 §
Rekisteristä annettavat tiedot

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annettavien todistusten sisällöstä sekä muun kuin kirjaamisviranomaisen oikeudesta antaa niitä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Todistuksista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

3 §
Kirjauksen julkisuusvaikutus

Jos lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen tai käyttäminen estyy muutoin kuin tilapäisesti, Maanmittauslaitos voi päätöksellään pidentää 1 momentissa tarkoitettua aikaa, jonka kuluessa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin merkinnän katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

9 luku

Muutoksenhaku kirjaamisasioissa

3 §
Valitusaika

Määräaika valitusta varten on 30 päivää päätöksen tekemisestä. Muutoksenhakijan on toimitettava valituskirjelmä asianomaiseen maaoikeuteen viimeistään valitusajan päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä.

16 luku

Kiinteistökiinnitys

2 §
Yhteiskiinnitys

Kahteen tai useampaan kiinteistöön saadaan vahvistaa yhteiskiinnitys vain, jos ne kuuluvat samalle omistajalle tai samoille omistajille yhtä suurin osuuksin eikä niihin kohdistu kiinnityksiä tai niihin kohdistuu vain määrältään ja etusijaltaan samat kiinnitykset.

Yhteiskiinnitettyihin kiinteistöihin ei saa vahvistaa erilliskiinnityksiä niin kauan kun ne kuuluvat samalle omistajalle.

Kiinnitys saadaan vahvistaa koko kiinteistöön, vaikka se omistetaan määräosin, jollei sopimusta kiinteistön hallinnasta ole kirjattu ja jollei johonkin määräosaan ole aikaisemmin vahvistettu erillistä kiinnitystä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 68/2013
MmVM 7/2013
EV 102/2013

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.