900/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Laki Maanmittauslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Tehtävät ja organisaatio

1 §
Maanmittauslaitos

Maa- ja metsätalousministeriön alaisen Maanmittauslaitoksen toimialueena on koko maa.

2 §
Tehtävät

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:

1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä;

2) huolehtia kiinteistöjä koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä;

3) huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä maastotietoja ja ilmakuvia koskevan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän pitämisestä;

4) tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä ja edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa sekä luovuttaa, julkaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa muita tietoja;

5) huolehtia alansa kehittämisestä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä ja huolehtia kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

3 §
Organisaatio

Maanmittauslaitoksella on keskushallinto, jonka hallintopaikka on Helsinki.

Keskushallinnon alaisia toimintayksiköitä ovat tuotantotoimintayksikkö, tukitoimintayksikkö ja yleishallintoyksikkö. Yksiköiden toimialueena on koko maa.

Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Ahvenanmaalla on oma palvelupiste.

4 §
Yksiköiden tehtävät

Tuotantotoimintayksikön tehtävänä on suorittaa Maanmittauslaitokselle kuuluvia kiinteistötoimitus-, kirjaamis- ja kartastotehtäviä ja muita 2 §:ssä tarkoitettuja tuotantotehtäviä.

Tukitoimintayksikön tehtävänä on tuottaa 2 §:ssä tarkoitettuja asiantuntija- ja kehittämispalveluja.

Yleishallintoyksikön tehtävänä on huolehtia Maanmittauslaitoksen yleishallinnosta, taloushallinnosta ja henkilöstöhallinnosta.

5 §
Työjärjestys

Maanmittauslaitoksen työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset Maanmittauslaitoksen organisaatiosta, tehtävistä ja niiden järjestämisestä. Maanmittauslaitoksen työjärjestys julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Maanmittauslaitoksen yksikön työjärjestyksessä annetaan tarkempia määräyksiä yksikön sisäisestä organisaatiosta, tehtävistä ja niiden järjestämisestä.

Pääjohtaja vahvistaa Maanmittauslaitoksen työjärjestyksen ja yksikön työjärjestyksen yksikön päällikön esittelystä.

2 luku

Johtaminen ja asioiden ratkaiseminen

6 §
Pääjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Maanmittauslaitosta johtaa pääjohtaja.

Pääjohtaja ratkaisee Maanmittauslaitokselle kuuluvat hallinnolliset asiat. Valtioneuvoston asetuksella voidaan siirtää ratkaisuvalta hallinnollisissa asioissa muullekin virkamiehelle.

Pääjohtaja voi ottaa ratkaistavakseen hallinnollisen asian, jonka ratkaisuvalta kuuluu yksikön päällikölle tai muulle virkamiehelle.

Pääjohtaja määrää itselleen sijaisen.

7 §
Määräysten antaminen

Pääjohtaja päättää Maanmittauslaitoksen toimivaltaan kuuluvien määräysten antamisesta.

Pääjohtaja päättää määräyksen antamisesta asianomaisen virkamiehen esittelystä. Esityksen valmistelun tulee tapahtua erillään määräyksen soveltamiseen liittyvien hallintopäätösten tekemisestä.

8 §
Pääjohtajan kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

9 §
Yksikön päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta

Maanmittauslaitoksen yksikköä johtaa yksikön päällikkö.

Yksikölle kuuluvat asiat ratkaisee yksikön päällikkö tai muu virkamies sen mukaan kuin yksikön työjärjestyksessä määrätään.

10 §
Kirjaamisasioiden käsittely

Tuotantotoimintayksikön päällikön on määrättävä, ketkä kirjaamislakimiehet toimivat kirjaamisasioista vastaavina lakimiehinä. Kirjaamisasioista vastaavan lakimiehen tehtävistä määrätään yksikön työjärjestyksessä.

Tuotantotoimintayksikön päällikkö voi määrätä yksikön tuotantotoiminnan henkilökuntaan kuuluvan virkasuhteessa olevan ratkaisemaan kirjaamisasioita, jos tällä on tehtävän hoitamiseen riittävä taito.

11 §
Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä henkilöstöstä, henkilöstön tehtävistä, virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkojen täyttämisestä.

3 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Puhevallan käyttö

Maanmittauslaitoksen keskushallinto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Maanmittauslaitosta koskevissa asioissa.

Yksikön päällikkö on oikeutettu edustamaan valtiota niissä asianomaista yksikköä koskevissa asioissa, joissa keskushallinnon edustaja ei esiinny.

13 §
Hallintokantelun käsittely ja ratkaiseminen

Maanmittauslaitoksen tai sen virkamiehen tai toimihenkilön toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee pääjohtaja. Maanmittauslaitoksen työjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että Maanmittauslaitoksen virkamiehen tai toimihenkilön toiminnasta tehdyn kantelun ratkaisee muu virkamies.

Pääjohtajan tai hänen sijaisensa toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee maa- ja metsätalousministeriö.

14 §
Suoritteiden maksullisuus

Maanmittauslaitoksen kartoista, ilmakuvista, julkaisuista, muista vastaavista suoritteista ja tilauksesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, ja kirjaamisasioiden käsittelystä perittävistä maksuista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).

Yleiseen käyttöön tarkoitetuista kartoista, maastotietoaineistosta, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon taikka maksu jättää kokonaan perimättä.

15 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä lailla kumotaan maanmittauslaitoksesta annettu laki (505/1991).

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään tai muutoin määrätään maanmittaustoimistosta, koskee tämän lain voimaan tultua Maanmittauslaitosta.

HE 68/2013
MmVM 7/2013
EV 102/2013

  Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.