892/2013

Annettu Helsingissä 13 joulukuuta 2013

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 a, 27 a, 29 a, 35 a ja 68 a §, sellaisina kuin ne ovat, 23 a, 27 a, 29 a ja 68 a § laissa 995/2012 sekä 35 a § laissa 1511/2011, ja

lisätään 25 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1511/2011, uusi 7 momentti ja lakiin väliaikaisesti uusi 43 a §, seuraavasti:

23 a §
Lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja taiteen perusopetuksen keskimääräisten yksikköhintojen laskeminen vuosina 2013—2015

Edellä 23 §:stä poiketen, säädettäessä lukiokoulutuksen, ammatillisen perus-koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja taiteen perusopetuksen keskimääräisiä yksikköhintoja vuodelle 2013 ja 2014 ei oteta huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 54 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja kustannustason muutoksesta johtuvia tarkistuksia. Säädettäessä edellä tarkoitettuja yksikköhintoja vuodelle 2015 ei oteta huomioon edellä mainitun momentin 3 kohdassa tarkoitettua tarkistusta.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinnan laskemisesta, keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2014 on 4,1814 prosenttia pienempi kuin vuodelle 2013 säädetty keskimääräinen yksikköhinta lukuun ottamatta toiminnan laadun ja laajuuden muutoksen johdosta keskimääräiseen yksikköhintaan tehtävää lisäystä.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan laskemisesta, keskimääräinen yksikköhinta vuonna 2014 on 1,605 prosenttia pienempi kuin vuodelle 2013 säädetty keskimääräinen yksikköhinta. Vähennystä laskettaessa ei oteta huomioon 68 §:ssä tarkoitettua keskimääräisen yksikköhinnan euromääräistä korotusta eikä siitä 69 §:n mukaan tehtävää vähennystä.

25 §
Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnat

Myös oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osan yksikköhinta on 6 momentissa tarkoitetun suuruinen silloin, kun rahoituksen perusteena oleva oppisopimus tehdään alle 25-vuotiaalle vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevalle.

27 a §
Ammatillisen lisäkoulutuksen ja ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhintojen laskeminen vuosina 2013—2015

Poiketen siitä, mitä 27 §:n 1 momentissa säädetään ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintojen laskemisesta opiskelija-työvuotta kohden, ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintojen laskennan perusteena käytetään euromäärää, joka vuonna 2013 on 92,6 prosenttia ja joka vuonna 2014 on 91,2 prosenttia 23 §:ssä tarkoitetusta ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

Poiketen siitä, mitä 27 §:n 4 momentissa säädetään ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhintojen tarkistamisesta yksikköhintojen soveltamisvuoden arvioituun kustannustasoon, yksikköhintoja tarkistettaessa ei oteta huomioon vuoden 2013 kustannustason muutoksesta johtuvaa tarkistusta vuosina 2013 ja 2015 eikä vuoden 2014 kustannustason muutoksesta johtuvaa tarkistusta vuonna 2014.

29 a §
Perusopetuksen yksikköhintojen laskeminen vuosina 2013—2015

Edellä 29 §:ssä tarkoitettuja perusopetuksen yksikköhintoja vahvistettaessa kotikuntakorvausten perusosista ja perusopetuksen perushinnasta vähennetään vuoden 2013 kustannustason muutoksesta johtuva korotus vuosina 2013—2015 ja vuoden 2014 kustannustason muutoksesta johtuva korotus vuosina 2014 ja 2015.

35 a §
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintojen laskeminen vuosina 2014 ja 2015

Poiketen siitä, mitä 35 §:ssä säädetään, vuonna 2014 museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinta määrätään tarkistamalla edellisen vuoden yksikköhinta 35 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla toiminnan laadun ja laajuuden muutoksilla ja vähentämällä saadusta luvusta seuraavat euromäärät:

1) museoiden osalta 9 460 euroa;

2) teattereiden osalta 3 675 euroa;

3) orkestereiden osalta 3 643 euroa.

Vuonna 2015 yksikköhinnat lasketaan muutoin 1 momentissa säädetyllä tavalla, mutta myös 35 §:n 1 momentissa tarkoitetut kustannustason muutokset otetaan huomioon ennen vähennysten tekemistä.

5 luku

Perustamishankkeen valtionavustus

43 a §
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden merkkihankkeen valtionavustus vuosina 2014—2019

Poiketen siitä, mitä tässä luvussa säädetään perustamishankkeen valtionavustuksesta, Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden merkkihankkeen valtionavustuksen edellytyksistä, hakemisesta ja maksamisesta vuosina 2014—2019 säädetään valtioneuvoston asetuksella.

68 a §
Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen poistoihin liittyvän euromäärän laskeminen vuosina 2013—2015

Poiketen siitä, mitä 68 §:ssä säädetään pykälässä mainittujen euromäärien tarkistamisesta vuosittain kustannustason arvioidun muutoksen mukaisesti, euromääriä ei tarkisteta vuosina 2013 ja 2014 eikä vuonna 2015 vuoden 2013 arvioidun ja toteutuneen kustannustason muutoksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Lain 43 a § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

HE 115/2013
SiVM 7/2013
EV 139/2013

  Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.