851/2013

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 568/2010, seuraavasti:

2 §
Verokortin antaminen ja säilyttäminen

Verokortti on annettava hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua sille työnantajalle tai muulle pidätysvelvolliselle, jonka maksama suoritus on saajan pääasiallista ennakonpidätyksenalaista tuloa. Muuta tuloa varten tarkoitettu verokortti on esitettävä tulon maksajalle.

Verokorttia ei ole tarpeen antaa tai esittää suorituksen maksajalle, jos maksaja on saanut verokorttiin merkityt pidätystiedot ennakkoperintälain (1118/1996) 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Verohallinnolta tai tapaturmavakuutuslain (608/1948) 39 §:ssä tarkoitetulla tapaturmailmoituksella korvauksensaajan työnantajalta.

Ennakonpidätysvelvollisen on säilytettävä verokortti. Ennakonpidätysvelvollisuuden päättyessä verovuoden aikana verokortti on välittömästi palautettava verovelvolliselle.

Jos palkkaa varten annetussa verokortissa on ennakonpidätyksen toimittamista tulon määrän perusteella rajoittava määräys, ennakonpidätysvelvollisen on merkittävä verokorttiin palkan maksaja, maksetun ennakonpidätyksen alaisen palkan määrä ja palkan maksun ajanjakso. Jos verokorttia ei ole 2 momentin nojalla luovutettu ennakonpidätysvelvolliselle, verovelvolliselle on annettava erillinen todistus, josta käyvät ilmi edellä mainittujen tietojen lisäksi verovelvollisen yksilöintitiedot ja käytetyt ennakonpidätystiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2014 maksettaviin suorituksiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Hallitusneuvos
Panu Pykönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.