842/2013

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1193/2011) 2 §:n 4 ja 5 momentti,

muutetaan liitteen 2 luku 2 ja liite 3 sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 631/2012, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a luku seuraavasti:

5 a luku

Jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita koskevat erityiset vaatimukset

28 a §
Luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet

Sivutuoteasetuksen 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto.

28 b §
Eräät luokkaan 3 kuuluvat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet

Eläinten ruokintaan tarkoitettujen luokkaan 3 kuuluvien teurastuksen sivutuotteiden ja kalasta saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden siirroissa jäsenvaltioiden välillä toimijan on laadittava kaupallinen asiakirja käyttäen Traces -tietojärjestelmää.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2013.

  Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Liite 2

Luku 2 SALLITUT ELÄIMISTÄ SAATAVAT SIVUTUOTTEET REHUN VALMISTUKSESSA REHUSEKOITTAMOISSA

Rehusekoittamossa saa käyttää rehun raaka-aineina vain seuraavia sivutuotteita:

1) rekisteröidyssä keräyskeskuksessa käsitellyt sivutuotteet;

2) hyväksytyissä luokan 2 ja 3 käsittelylaitoksessa käsitellyt sivutuotteet;

3) kala ja tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet;

4) eläimistä saatavat luokkaan 2 ja 3 kuuluvat sivutuotteet, jotka ovat peräisin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan 2 kohdan mukaan hyväksytystä lihaa käsittelevästä laitoksesta;

5) sivutuoteasetuksen artiklan 10 kohdan e, f ja g mukaiset tuotteet;

6) täytäntöönpanoasetuksen liitteen I kohdassa 22. tarkoitettu ruokajäte.

Liite 3

SALLITUT ELÄIMISTÄ SAATAVAT SIVUTUOTTEET NIISTÄ JOHDETUT TUOTTEET REHUN VALMISTUKSESSA TILAREHUSTAMOISSA JA REHUSEKOITTAMOISSA, JOTKA TOIMITTAVAT REHUA VAIN HALLINNOIMILLEEN TURKISTARHOILLE

Tilarehustamoissa saa käyttää rehun raaka-aineina vain seuraavia eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita:

1) rekisteröidyssä keräyskeskuksessa käsitellyt sivutuotteet;

2) hyväksytyissä luokan 2 ja 3 käsittelylaitoksessa käsitellyt sivutuotteet;

3) kala ja tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet;

4) eläimistä saatavat luokkaan 2 ja 3 kuuluvat sivutuotteet, jotka ovat peräisin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan 2 kohdan mukaan hyväksytystä lihaa käsittelevästä laitoksesta;

5) sivutuoteasetuksen artiklan 10 kohdan e, f ja g mukaiset tuotteet;

6) täytäntöönpanoasetuksen liitteen I kohdassa 22 tarkoitettu ruokajäte;

7) lopetettujen kanojen ruhot ja broileri- ja kalkkunatuotannossa syntyvät sellaisten broilereiden ja kalkkunoiden ruhot, joita ei ole lopetettu ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin esiintymisen tai tällaisien taudin epäilyn vuoksi;

8) kettujen ruhot muissa kuin ketuille tarkoitetuissa turkiseläinrehuissa samalla tilalla käytettäväksi, jolta ruhot ovat peräisin;

9) supikoirien ruhot muissa kuin supikoirille tarkoitetuissa turkiseläinrehuissa samalla tilalla käytettäväksi, jolta ruhot ovat peräisin.

Kohdissa 9 ja 10 tarkoitetut kettujen ja supikoirien ruhot on käsiteltävä kuumentamalla ne kauttaaltaan vähintään 100° C lämpötilaan ennen rehukäyttöä. Muut luokan 2 sivutuotteet kuin kettujen ja supikoirien ruhot tulee käsitellä hapottamalla tai kuumentamalla 100° C lämpötilaan ennen rehukäyttöä. Ruhot on paloiteltava ennen kuumennusta siten, että partikkelikoko halkaisijaltaan ei ylitä 50 millimetriä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.